Άρθρο 23

Άρθρο 23

Μεταβατική διάταξη

Με τη δημοσίευση του παρόντος,  οι κάτοχοι  άδειας εγκατάστασης ή/και δραστηριοτήτων σχετικών με τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων,  υποχρεούνται  να δηλώσουν αμέσως στην ΕΕΑΕ τα ραδιενεργά απόβλητα, τα οποία δημιουργήθηκαν από παλαιές ή παρελθοντικές πρακτικές, έργα ή δραστηριότητες και τα οποία δεν επιτρέπεται να αποδεσμευτούν.

 • 5 Αυγούστου 2015, 23:43 | Α. Σαββίδου, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  Το σχόλιο του Ν. Κατσαρός, Προϊστάμενου Ερευνητικού Αντιδραστήρα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του Γ. Παντελιά, Υπευθύνου Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσυπογράφεται και από την Α. Σαββίδου, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και τον Α. Χανούση, Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας Ερευνητικού Αντιδραστήρα, Αναπληρωτή Υπεύθυνο Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 5 Αυγούστου 2015, 10:16 | Ν. Κατσαρός, Προϊστάμενος Ερευνητικού Αντιδραστήρα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Γ. Παντελιάς, Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  Άρθρο 23
  Να αντικατασταθεί η πρόταση «υποχρεούνται να δηλώσουν αμέσως στην ΕΕΑΕ τα ραδιενεργά απόβλητα» με:
  «υποχρεούνται να δηλώσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, κατά περίπτωση, στην ΕΕΑΕ τα ραδιενεργά απόβλητα»
  Ο λόγος είναι ότι όσο αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα του παρελθόντος που προέκυψαν από ερευνητικές δραστηριότητες δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία. Ο ραδιολογικός χαρακτηρισμός των αποβλήτων αυτών απαιτεί την χρησιμοποίηση ακριβού εξοπλισμού, εξειδικευμένου προσωπικού και χρόνο.