Άρθρο 28: Έναρξη Ισχύος

Η  ισχύς του παρόντος νόμου  αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,  εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.