Άρθρο 16: Αντικατάσταση του άρθρου 18 ν.4310/1984

Το άρθρο 18 του ν.4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 18

Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

«1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες), ειδικό επιστημονικό – τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων εκλέγεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα προσόντα της θέσης και οι βαθμίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται.

 2. Ερευνητές. Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν.4009/2011 (Α  195), οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ)΄, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.

Οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας διορίζονται ως μόνιμοι. Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για μία τριετή  θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητείας τους ανανεώνεται μέχρι δύο (2) φορές για δύο (2)  χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της. 

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:

α) Για τη Γ  βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

β) Για τη Β βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

γ) Για την Α βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Στη βαθμίδα Α αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής Ερευνών, στη βαθμίδα Β αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευνητής, στη βαθμίδα Γ αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλμένος Ερευνητής.

3. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων μπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

4. Οι προβλεπόμενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α’, Β’, Γ’). Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α για όλες τις συνέπειες. Οι προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα τους και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί από πρόσωπα που διορίσθηκαν σε θέσεις Διευθυντών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κέντρων και ινστιτούτων αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως, όταν τα πρόσωπα αυτά παραιτηθούν, συνταξιοδοτηθούν ή συμπληρώσουν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ερευνητών,  ελλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο.

5. Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες (ΕΛΕ) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄, Γ΄) ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους όρους των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους σε βαθμίδα, καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.

6. Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του  ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως , οι οποίες κατανέμονται  σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό.

7. Το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποστήριξη της έρευνας που πραγματοποιείται στους ερευνητικούς φορείς. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνεται  και το τεχνικό προσωπικό των περιπτώσεων  β και γ της παραγράφου 3  του άρθρου 20 του ν.1514/1985, όπως ισχύει.

8. Το τεχνικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία και συντήρηση των ερευνητικών υποδομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:

α) Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης, αποφοίτους τεχνικού λυκείου ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης,

β) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, αποφοίτους στοιχειώδους εκπαίδευσης.  

9. Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων. Το διοικητικό προσωπικό διακρίνεται σε επιστημονικό προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και σε διοικητικό προσωπικό μέσης εκπαίδευσης. Το βοηθητικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων.

10. Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το  προσωπικό των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τα προσόντα του σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψή του. Το προσωπικό αυτό διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα στα νπδδ και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τους λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

11. Αν κενωθεί η οργανική θέση ή αποχωρήσει, για οποιοδήποτε λόγο, προσωπικό  που υπηρετεί ως μόνιμο σε ερευνητικό κέντρο που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και μπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

12. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, οι ερευνητικοί φορείς μπορούν  να απασχολούν συνεργαζόμενο επιστημονικό τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων. Οι συμβάσεις συνάπτονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και πρόταση του  διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Οι αποδοχές που θα λαμβάνουν θα βαρύνουν πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού. Στην κατηγορία αυτή του προσωπικού συμπεριλαμβάνονται   οι καθηγητές  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α  195), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος), οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες, οι επισκέπτες ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:

α) Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου απασχολούνται δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου. Οι κάθε είδους αμοιβές που λαμβάνουν βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού και  αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αμοιβών που λαμβάνουν ερευνητές Γ’ βαθμίδας.

β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν  να απασχοληθούν και ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές – συνεργάτες, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού φορέα και του μεταπτυχιακού φοιτητή. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ερευνητικού φορέα να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας,  το ύψος αυτής και  όλα τα σχετικά θέματα των ανωτέρω συμβάσεων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, τα εν λόγω ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ανάλογα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης ή της σύμβασης, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού που χρηματοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συμπληρωματικά από τον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.

Ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, θεωρείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως χρόνος προϋπηρεσίας σε περίπτωση διορισμού τους στον δημόσιο τομέα.

γ. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. μπορούν να εκτελούν ερευνητικό και λοιπό έργο στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4009/2011, όπως αυτό  ισχύει. Η αμοιβή τους ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους πόρους του ερευνητικού ή του τεχνολογικού φορέα ή τον προϋπολογισμό του έργου στο οποίο αυτοί συμμετέχουν.

13. Σε μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας τα οποία έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων καθώς και σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας του φορέα που έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Ειδικά για τους πρώην διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτου απαιτείται επιπλέον η γνώμη των ερευνητών του οικείου ινστιτούτου ή κέντρου αντιστοίχως και, ειδικά για τα Ινστιτούτα, η σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των ομότιμων ερευνητών.

14. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Δικαιούνται να παραμείνουν και μετά από τη συμπλήρωση 35ετίας, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου)  έτους της ηλικίας τους.

15. Οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων δεν πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους να έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο (63) έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων αποχωρούν από την θέση αυτή με την συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους.

16. Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α’ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά.»

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 13:52 | Αμαλία Φραγκίσκου

  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, προτείνεται να διαγραφεί η λέξη: «καθορίζεται» και να επαναδιατυπωθεί «αναφέρεται και», εφόσον προηγουμένως ορίζεται σχετικά με την εκλογή και προαγωγή των ΕΛΕ ότι ισχύουν τα ίδια κριτήρια και οι όροι με των ερευνητών (των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου).

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 13:50 | Σύλλογος Προσωπικού ΕΑΑ

  Α) Η αναφορά της παραγράφου 7 αναφορά ότι «το εν γένει Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό προσωπικό εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες….», αποτελεί ελλιπή περιγραφή η οποία υποβαθμίζει την ερευνητική συνεισφορά τους. Απαιτείται η προσθήκη της αυτόνομης συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και της συνεισφοράς του στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΚ.
  Β) Το υπηρετούν προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους (ειδικό επιστημονικό-τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό, βοηθητικό) λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθηκών λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων, του είδους και της μορφής εργασίας τους, πρέπει να εξαιρείται από τις ρυθμίσεις που αφορούν τον καθορισμό ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 13:25 | Ποτηρόπουλος Παρασκευάς

  Είναι προφανές ότι η προτεινόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 αντιστοιχία των ερευνητών με τους καθηγητές των ΑΕΙ (άρθρο 16 του ν.4009/2011) θα έχει πλήρη ισχύ μόνο αν συμπληρωθεί με τη μισθολογική εξίσωση μεταξύ Ερευνητών και μελών ΔΕΠ, πάγιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 13:24 | Συνέλευση Συμβασιούχων Έργου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

  Οι συμβασιούχοι της έρευνας (ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό) βρίσκονται σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας και παραμένουν αόρατοι εργαζόμενοι για τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, όσο παραμένουν σε καθεστώς συμβάσεων έργου. Οι συμβασιούχοι έχουν επωμιστεί το μεγαλύτερο κομμάτι της έρευνας σήμερα (σε μια σειρά απο Ινστιτούτα είναι αισθητά περισσότεροι απο τους Ερευνητές και τους ΙΔΑΧ). Εκ της πραγματικότητας η απασχόληση τους αντιστοιχεί σε σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, αλλά η πλειοψηφία τους έχει συνάψει διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες μεταφράζονται ελαστικές σχέσεις εργασίας. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον εργαζόμενο και δεν νοείται να αφήνει στην κρίση των Ινστιτούτων το καθεστώς εργασίας. Επίσης εντός του παραπάνω πλαισίου δεν νοείται να διαιωνίζεται και να νομοθετείται ότι “Οι αποδοχές που θα λαμβάνουν θα βαρύνουν πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού”, ώστε το κράτος να παραιτείται της υποχρέωσης του να χρηματοδοτεί την έρευνα.
  Οπότε προτείνουμε το 12 να αλλάξει ως

  “12.Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, οι ερευνητικοί φορείς μπορούν να απασχολούν συνεργαζόμενο επιστημονικό τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων. Οι συμβάσεις συνάπτονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και πρόταση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Στην κατηγορία αυτή του προσωπικού συμπεριλαμβάνονται οι καθηγητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α 195), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος), οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες, οι επισκέπτες ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:
  α) Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου απασχολούνται δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου . Οι κάθε είδους αμοιβές που λαμβάνουν αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στο 90% των συνολικών αμοιβών που λαμβάνουν ερευνητές Γ’ βαθμίδας.”

  Συνέλευση Συμβασιούχων Έργου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

 • Άρθρο 16

  Η παράγραφος 6 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

  Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως , οι οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό. Στην περίπτωση που μέλος του ανωτέρου ερευνητικού προσωπικού είναι άτομο με αναπηρία ή γονέας/κηδεμόνας ατόμου με αναπηρία να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της παρουσίας του στους χώρους του ερευνητικού κέντρου με τη διαμόρφωση ευέλικτων συνθηκών απασχόλησης π.χ. τηλε-εργασία, ευέλικτο ωράριο, κ.ά.

  Η παράγραφος 10 να συμπληρωθεί ως εξής:

  Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το προσωπικό των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τα προσόντα του σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψή του. Κατά την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού». Το προσωπικό αυτό διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα στα νπδδ και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τους λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

  Τεκμηρίωση: Η συμπερίληψη του Νόμου 3304/2005 είναι απαραίτητη προκειμένου:

  i) να αποφευχθεί η άμεση ή έμμεση διάκριση σε βάρος των εργαζόμενων ή των υποψήφιων προς εργασία με αναπηρία.

  ii) να παρέχονται εύλογες προσαρμογές στους εργαζόμενους με αναπηρία.

  Το εδάφιο 12.β να συμπληρωθεί ως εξής:

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν και ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές – συνεργάτες, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού φορέα και του μεταπτυχιακού φοιτητή. Στην περίπτωση υπότροφου με αναπηρία θα καλύπτεται πλήρως το κόστος εφαρμογής των απαιτούμενων εύλογων προσαρμογών και δαπανών μετακίνησης. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ερευνητικού φορέα να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

  Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας, το ύψος αυτής και όλα τα σχετικά θέματα των ανωτέρω συμβάσεων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, τα εν λόγω ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ανάλογα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης ή της σύμβασης, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού που χρηματοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συμπληρωματικά από τον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.

 • Άρθρο 18

  Η παράγραφος 6 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

  Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως , οι οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό. Στην περίπτωση που μέλος του ανωτέρου ερευνητικού προσωπικού είναι άτομο με αναπηρία ή γονέας/κηδεμόνας ατόμου με αναπηρία να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της παρουσίας του στους χώρους του ερευνητικού κέντρου με τη διαμόρφωση ευέλικτων συνθηκών απασχόλησης π.χ. τηλε-εργασία, ευέλικτο ωράριο, κ.ά.

  Η παράγραφος 10 να συμπληρωθεί ως εξής:

  Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το προσωπικό των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τα προσόντα του σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψή του. Κατά την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού». Το προσωπικό αυτό διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα στα νπδδ και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τους λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

  Τεκμηρίωση: Η συμπερίληψη του Νόμου 3304/2005 είναι απαραίτητη προκειμένου:

  i) να αποφευχθεί η άμεση ή έμμεση διάκριση σε βάρος των εργαζόμενων ή των υποψήφιων προς εργασία με αναπηρία.

  ii) να παρέχονται εύλογες προσαρμογές στους εργαζόμενους με αναπηρία.

  Το εδάφιο 12.β να συμπληρωθεί ως εξής:

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν και ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές – συνεργάτες, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού φορέα και του μεταπτυχιακού φοιτητή. Στην περίπτωση υπότροφου με αναπηρία θα καλύπτεται πλήρως το κόστος εφαρμογής των απαιτούμενων εύλογων προσαρμογών και δαπανών μετακίνησης. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ερευνητικού φορέα να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

  Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας, το ύψος αυτής και όλα τα σχετικά θέματα των ανωτέρω συμβάσεων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, τα εν λόγω ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ανάλογα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης ή της σύμβασης, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού που χρηματοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συμπληρωματικά από τον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 13:20 | Ποτηρόπουλος Παρασκευάς

  Η παράγραφος 16 του άρθρου 16 αναφέρει: «Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α’ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά.»
  Καθώς το άρθρο 1 του ν.1894/1990 ρυθμίζει θέματα για τα ερευνητικά κέντρα και τους Ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών σε σχέση όμως με τον ν. 1514/1985 θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά ότι πλέον το άρθρο 1 του ν. 1894/1990 συνδέεται με τον ν. 4310/2014 και τον παρόντα, υπο διαβούλευση, όταν ψηφισθεί.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 12:58 | Δημήτρης Κάσσης (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΘΕ)

  Μπορεί ο νόμος να αναφέρει τις κατηγορίες προσωπικού των Ε.Κ. δεν επιλύει όμως ούτε στο ελάχιστο το πρόβλημα των «ελαστικών σχέσεων εργασίας». Είναι γνωστό πως μέσα στην τελευταία 15ετία η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων, που εντάχθηκαν ως νέο δυναμικό, στα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα της χώρας αποτελούν εργαζόμενους με «ελαστικές» σχέσεις εργασίας. Είτε με τη μορφή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες στελεχώνουν το ερευνητικό-τεχνικό-διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων έχοντας σήμερα φτάσει να αποτελούν παραπάνω από το μισό ενεργό δυναμικό της έρευνας στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πρόβλημα της μετανάστευσης υψηλά καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού της χώρας έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια. Η αναγκαιότητα ένταξης αυτού ή ενός μέρους αυτού του δυναμικού και ανανέωσης των δημόσιων ερευνητικών φορέων είναι σήμερα παραπάνω από επιτακτική και δυστυχώς αποσιωπείται.

 • Προτείνεται είτε να μπει ένα άνω χρονικό όριο στους επί συμβάσει συνεργαζόμενους ερευνητές ώστε να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις μακροχρόνια απασχολούμενων ή εναλλακτικά να θεσμοθετούνται θέσεις εργασίας και να περιορίζονται ή να αποκλείονται θέσεις έργου για την έρευνα.
  Επίσης στην παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου που αφορά στο «συνεργαζόμενο επιστημονικό τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων» πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι αφορά και σε προσωπικό πέραν των καθηγητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, μεταδιδακτορικών συνεργατών και επισκεπτών ερευνητών.
  Προτείνεται να προστεθεί στην υπάρχουσα λίστα: τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο απαιτείται για την διεκπεραίωση των έργων.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 11:51 | Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

  1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 αναφέρεται ότι: «Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν.4009/2011, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες: Α΄, Β΄ και Γ΄, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς».
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης ως εξής: «Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν.4009/2011, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες: Α΄, Β΄ και Γ΄ οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ερευνητών βαθμίδων Α´, Β´ και Γ´ είναι ίσος προς τον βασικό μισθό της αντίστοιχης βαθμίδας μελών ΔΕΠ των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
  Με την αναδιατύπωση αυτή το ΔΣ του ΣΕΠΑΑ προτείνει: τη μισθολογική εξίσωση ως προς το βασικό μηνιαίο μισθό μεταξύ Ερευνητών και μελών ΔΕΠ.

  2. Η παράγραφος 16 του άρθρου 16 αναφέρει: «Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α’ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά.»
  Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 ρυθμίζει θέματα για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών (και σωστά παραμένει σε ισχύ). Προς αποφυγήν όμως παρερμηνειών προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Το άρθρο 1 του Ν.1894/1990 (Α’ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά. Όπου στο άρθρο 1 του Ν.1894/1990 (Α’ 110) αναφέρονται οι διατάξεις του Ν. 1514/1985, εφαρμόζονται εφεξής αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου.»

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 11:22 | ‘Αγγελος Αμδίτης

  Θεωρούμε ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού πρέπει να εφαρμόζονται (ή να δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζονται)και στα ΕΠΙ δεδομένου ότι κάποια από αυτά έχουν μέγεθος και οργάνωση αντίστοιχη των Φορέων της ΓΓΕΤ ειδικά σε θέματα προσωπικού. Τέτοιο παράδειγμα μεταξύ των ΕΠΙ είναι το ΕΠΙΣΕΥ που σταθερά παραμένει στους 20 μεγαλύτερους από πλευράς χρηματοδότησης οργανισμούς στην ΕΕ στους νευραλγικούς τομείς που καλύπτουν την Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού ΗΥ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί πλήρη δομή εκλεγμένων Ερευνητών κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων Ερευνητικών Φορέων της ΓΓΕΤ.
  Η συμπερίληψη τους στις εν λόγω διατάξεις μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη τους μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και στην ευρύτερη ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας.
  Αυτό μπορεί να γίνει είτε με πρόβλεψη στο συγκεκριμένο άρθρο ή πολύ απλά με αναφορά στα ΕΠΙ στον κατάλογο των Ερευνητικών φορέων του άρθρου 12.

  Με εκτίμηση

  Άγγελος Αμδίτης

  Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α)

  Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητών ΕΠΙΣΕΥ

  ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

 • Άρθρο 16 – Αντικατάσταση του άρθρου 18 ν.4310/1984

  Παράγραφος 2

  Ο Νόμος κατατάσσει του ερευνητές σε βαθμίδες κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ χωρίς όμως να επαναφέρει την μισθολογική ισοτιμία ερευνητών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία αναφορά στο μισθολόγιο των ερευνητών με σχετική αναφορά των νόμων που το διέπουν (άρθρο 38 του Ν.3205/2003) ενώ είθισται στους νόμους για την έρευνα να υπάρχει άρθρο που αναφέρει με πλήρη ανάλυση το μισθολόγιο κάθε ερευνητικής βαθμίδας. Ένα παραπάνω, όταν η Κυβέρνηση αυτή σχεδιάζει να αναμορφώσει το ενιαίο και ειδικό μισθολόγιο προς το δικαιότερο, στοχεύοντας στην εφαρμογή της αρχής «ίδιος μισθός για ίδια προσόντα και ίδια προϋπηρεσία».

  Παράγραφος 5

  Η διαδικασία εκλογής και προαγωγής των ΕΛΕ δεν θα πρέπει να αφήνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό διότι μπορεί να οδηγήσει σε ΕΛΕ δύο ταχυτήτων ανάλογα με το Ερευνητικό Κέντρο στο οποίο υπηρετούν. Θα πρέπει να προβλεφθούν τα κριτήρια εξέλιξης των ΕΛΕ στο Νόμο όπως αναφέρονται τα κριτήρια για τους Ερευνητές και να μην αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του ερευνητικού κέντρου. Πρόκειται για προσωπικό που είναι πιθανό να έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και όχι Διδακτορικό και δεν είναι λογικό να εξελίσσεται κατά τα πρότυπα των Ερευνητών που απαιτούν πέραν των υπολοίπων προϋποθέσεων την κατοχή Διδακτορικού τίτλου σπουδών.

  Παράγραφος 6

  Θα πρέπει να διαμοιραστεί το 20ωρο σε 3 ημέρες όπως προβλέπεται για τα Πανεπιστήμια και όχι σε 4 όπως αναγράφεται για τα ΕΚ.

 • α) στην παρ. 2 στην περίπτωση του ερευνητή Γ’ βαθμίδας να γίνει παραπομπή στο άρθρο 22, παρ. 7, όπου γίνεται αναφορά στο τι προβλέπεται μετά την οριστική απομάκρυνση από τη θέση τους,

  β) στην παρ. 5, στους ν. 1514/1985 και 2919/2001 προβλέπονταν τόσο η διαδικασία όσο και τα προσόντα για κρίσεις ΕΛΕ. Θα πρέπει αντίστοιχες ρυθμίσεις να προβλεφθούν και στο παρόν ν/σ και να μην παραπέμπονται στον εσωτερικό κανονισμό,

  γ) παρ. 12, ως κατηγορία συνεργαζόμενου προσωπικού πρέπει να προστεθούν και οι έχοντες μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 09:55 | Ιώ Μανωλέσσου

  Και πάλι συμφωνώντας με τους συναδέλφους, επισημαίνω ότι η παράγραφος 16 του άρθρου 16, η οποία ορίζει ότι το «Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α’ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά» έρχεται σε ευθεία αντίφαση με το άρθρο 12 παράγραφος 11 του παρόντος νομοσχεδίου, εφόσον α) αναφέρεται αποκλειστικά και μόνον στην Ακαδημία Αθηνών και β) υπαγορεύει την ρύθμιση των θεμάτων του προσωπικού της σύμφωνα με διαφορετικό νομικό πλαίσιο από αυτό του παρόντος νομοσχεδίου. Δια του λόγου το αληθές παραθέτω εδώ το άρθρο 1 του ν. 1894/1990: «Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενα επιστημονικά κέντρα, αρχεία και γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Νομ .1514/1985 και των αρθ. 2 και 10 του Ν.Δ. 4545/1966». Είναι προφανές ότι το άρθρο 1 του ν. 1894 δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσαρμοστική διάταξη για την μερική ένταξη της Ακαδημίας Αθηνών στο ΤΟΤΕ ισχύον πλαίσιο για την έρευνα, η οποία εάν συνεχίσει να είναι εν ενεργεία θα σημαίνει ότι ειδικά και μόνον η Ακαδημία Αθηνών θα συνεχίσει να διέπεται από τον παλαιό νόμο 1514! Πιστεύω ότι η παρούσα παράγραφος 16 του άρθρου 16 θα πρέπει να διαγραφεί, και η πρόβλεψη για την ισχύ του ν. 1894 για την Ακαδημία Αθηνών να ενσωματωθεί στο άρθρο 12 παράγραφος 11, με διατύπωση η οποία θα ορίζει σαφώς ότι συμπληρωματικά θα αναφέρεται στον ν. 4310.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 09:03 | Χρήστος Χουσιάδας

  Στην παρ. 11 του τροποποιούμενου άρθρου 18 πρέπει να συμπεριληφθεί και η περίπτωση των τεχνολογικών φορέων: «…προσωπικό που υπηρετεί ως μόνιμο σε ερευνητικό κέντρο ή τεχνολογικό φορέα που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ,…».

  Χρήστος Χουσιάδας
  Πρόεδρος ΕΕΑΕ

 • Η θέση του ΣΕΕ ήταν εξ αρχής, ότι οι ερευνητές Γ’ μετά από τις τρεις αποτυχημένες κρίσεις, θα πρέπει να παραμένουν στο ίδιο ή άλλο ΕΚ της επιλογής τους, σε θέση ειδικού επιστημονικού-τεχνικού προσωπικού όπως όριζε και ο ν. 1514/1985. Είναι θετικό ότι στο παρόν σ/ν επανέρχεται η διάταξη αυτή.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Θετική κρίνεται η ρύθμιση που αφορά στην αποκατάσταση της μονιμότητας των ερευνητών Α’ και Β’ βαθμίδας, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), η οποία είχε θεσμοθετηθεί με το Ν. 1514/1985 και καταργήθηκε με τον Ν. 4310/2014.

  Θετική η ρύθμιση της αναγνώρισης του χρόνου υποτροφίας ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα.

  Να προστεθούν ρυθμίσεις για τη διαδικασία της εκλογής/εξέλιξης των ΕΛΕ και να απαλειφθεί η ρύθμιση για καθορισμό της από τους εσωτερικούς κανονισμούς των ΕΚ.

  Από την παράγραφο 13 να αφαιρεθεί η δυνατότητα των Καθηγητών ΑΕΙ να αποκτούν τον τίτλο του Ομότιμου Ερευνητή στα ΕΚ.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  (α) Στο παρόν Άρθρο, θετική κρίνεται η ρύθμιση που αφορά στην αποκατάσταση της μονιμότητας των ερευνητών Α’ και Β’ βαθμίδας, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), η οποία είχε θεσμοθετηθεί με το Ν. 1514/1985 και καταργήθηκε με τον Ν. 4310/2014.

  (β) Ο Ν1514/1985 (Άρθρο 18) καθώς και ο Ν2919/2001 (Άρθρο 4) προέβλεπαν προσόντα και διαδικασία για κρίσεις εκλογής/προαγωγής των ΕΛΕ. Στο παρόν σ/ν οι κρίσεις εκλογής/προαγωγής των ΕΛΕ η διαδικασία παραπέμπεται στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ΕΚ. Κρίνουμε απαραίτητο να αποφευχθεί κάτι τέτοιο στο πλαίσιο ισονομίας όλων των ΕΛΕ στα ΕΚ.

  (γ) Οι Καθηγητές και οι Ερευνητές δεν αντιμετωπίζονται με τα ίδια μέτρα και σταθμά, όσον αφορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου Ερευνητή, επιτείνοντας την ανισότητα Καθηγητών και Ερευνητών και στο επίπεδο των Ομοτίμων… Οι Καθηγητές μπορούν να γίνουν Ομότιμοι Ερευνητές, ενώ το αντίθετο δεν ισχύει.

  (δ) Καθώς το υπάρχον ερευνητικό προσωπικό των ΕΚ της χώρας αποψιλώνεται και γηράζει, ενώ το “brain drain” ανέρχεται πλέον σε τραγικό επίπεδο, δεν υπάρχει η αναγκαία θεσμοθετική μέριμνα για άμεση ενδυνάμωση του προσωπικού αυτού.

  Πρόταση της ΕΕΕ:
  Να προστεθούν ρυθμίσεις για τη διαδικασία της εκλογής/εξέλιξης των ΕΛΕ και να απαλειφθεί η ρύθμιση για καθορισμό της από τους εσωτερικούς κανονισμούς των ΕΚ.

  Από την παράγραφο 13 να αφαιρεθεί η δυνατότητα των Καθηγητών ΑΕΙ να αποκτούν τον τίτλο του Ομότιμου Ερευνητή στα ΕΚ.

  Η ισχύς της παραγράφου 11 για την μη κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων των Ερευνητών/ΕΛΕ και του λοιπού προσωπικού στα ΝΠΔΔ ΕΚ, θα πρέπει να επεκταθεί αναλόγως και στα ΝΠΙΔ ΕΚ.

  Στην παράγραφο 1 να αντικατασταθεί η αναφορά στο Άρθρου 13 με το Άρθρο 11 του παρόντος.

  Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

  Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 21:59 | Μαρία Στουμπούδη

  Εξαιρετικά ΘΕΤΙΚΗ η επεναφορά της ρύθμισης της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, που αφορά στη μονιμότητα των Ερευνητών Α’ και Β’ βαθμίδας, η οποία ίσχυε από το 1985 (Ν.1514/1965), έως και το τέλος του 2014 ( που ψηφίστηκε ο Ν. 4310/2014). Αποκαθιστά το «academic tenure» που διασφαλίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και την ισοτιμία ως προς αυτό Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών στις αντίστοιχες βαθμίδες.

  Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη,
  Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
  πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 13:00 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Σχόλιο παραγράφου 1: Με το άρθρο αυτό επιχειρείται ανεπιτυχώς, μια νέα οριοθέτηση των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων, η οποία μπορεί να δημιουργήσει τριβές και αντιπαλότητες μεταξύ του προσωπικού των Ε.Κ.
  Σύμφωνα με το Ν.1514/85, άρθρο 20, στο Τεχνικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων περιλαμβάνονταν οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, όπως και το Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό προσωπικό. Με το άρθρο αυτό «μεταπηδάει» η κατηγορία των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων στο «ερευνητικό προσωπικό», χωρίς αυτό να εφαρμόζεται και για το Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό προσωπικό, παρόλο που τα καθήκοντα των δυο αυτών υποκατηγοριών και οι υπηρεσίες (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) που παρέχουν ταυτίζονται ή αλληλεπικαλύπτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
  Θα παρουσιαστεί μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις το οξύμωρο φαινόμενο, Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να ανήκουν στο «ερευνητικό» προσωπικό, ενώ συνάδελφοι τους ανήκοντες στο Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό προσωπικό, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, να έχουν αποκλειστεί από αυτό!
  Όπως αναφέραμε και στα σχόλια για το άρθρο 2 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, η «αποκλειστικότητα» στη χρήση του τίτλου του ερευνητή/ερευνητικού προσωπικού δεν συμμορφώνεται ούτε με τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Σύσταση της 11ης Μαρτίου 2005, «Χάρτα του Ερευνητή – Κώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών».
  Προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 1: Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό), Τεχνικό, Διοικητικό και Βοηθητικό. Το προσωπικό εκλέγεται (ερευνητές και ΕΛΕ) ή προσλαμβάνεται (Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό, Τεχνικό, Διοικητικό και Βοηθητικό) με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης. Στην περίπτωση Ερευνητών ή ΕΛΕ ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται
  Σχόλιο παραγράφου 2: στην παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι «Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για μία 3ετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητείας τους ανανεώνεται μέχρι δύο φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της».
  Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 7, του Άρθρου 22 του παρόντος Σχεδίου Νόμου (Αντικατάσταση του άρθρου 29 ν. 4310/2014) στον ερευνητή Γ’ που δεν κρίθηκε θετικά κατά την τρίτη κρίση του, δίδεται η δυνατότητα διορισμού σε προσωποπαγή θέση Επιστημονικού – Τεχνικού προσωπικού σε Ε.Κ. ή σε αντίστοιχη με τα προσόντα του, θέση στο Δημόσιο.
  Προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2: Να συμπληρωθεί η παράγραφος αυτή με την πρόβλεψη της παραγράφου 7, του Άρθρου 22 του παρόντος Σχεδίου Νόμου

  Σχόλιο παραγράφου 7: Η πλειοψηφία του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού προσωπικού των ΕΚ, αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό ιδιαιτέρως υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης, και συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά σε ερευνητικά έργα, ακόμα και με την ιδιότητα του επικεφαλής έργου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ορίζεται ως έμπειρος ή νέος ερευνητής.
  Ως εκ τούτου η αναφορά ότι «το εν γένει Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό προσωπικό εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες….», αποτελεί ελλιπή περιγραφή η οποία υποβαθμίζει την ερευνητική συνεισφορά τους. Απαιτείται η προσθήκη της συμμετοχής και συνεισφοράς του στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΚ.
  Προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 7: «Το εν γένει Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό προσωπικό εκτελεί εξειδικευμένες τεχνικές, επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες…»

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 12:19 | Δημήτρης Ζώης

  Οι υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ (σύμφωνα με την ορολογία του Ν/Σ) να αποκτήσουν την δυνατότητα να είναι κύριοι επιβλέποντες σε διδακτορικές διατριβές όπως ίσχυε πριν από τον Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159Α) διότι διαθέτουν όλα τα προσόντα για να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο και η διαδικασία αυτή συμβάλλει στα προσόντα εξέλιξής τους. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που στο έτος 2016 υπάρχει ακόμη αυτή η απαγόρευση.

 • 16 Ιανουαρίου 2016, 20:19 | Σπύρος Αναστασιάδης

  Άρθρο 16, παρ. 12 του νομοσχεδίου:
  Στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου αναφέρεται πως οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες «απασχολούνται δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης έργου». Προτείνεται να περιληφθεί η δυνατότητα απασχόλησης με μεταδιδακτορική υποτροφία ήτοι η πρώτη πρόταση της υποπαραγράφου να γίνει «α) Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου απασχολούνται δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης έργου ή δυνάμει σύμβασης χορηγίας (υποτροφία). ….»

 • 16 Ιανουαρίου 2016, 17:31 | Γεράσιμος Κορρές Φυσικός Ωκεανογράφος/Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Συμφωνώ με τον κ. Σ. Μπέη και την κα Γ. Κατσούδα ότι η πρόβλεψη της παρ. 16 ότι «τό άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α΄ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά» είναι ιδιαίτερα προβληματική και έρχεται σε αντίφαση με την παρ. 11 του άρθρου 12 του παρόντος σ/ν.

 • 16 Ιανουαρίου 2016, 16:28 | Γεράσιμος Κορρές Φυσικός Ωκεανογράφος/Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Παράγραφος 13: Η παρούσα παράγραφος αποτελεί χαρακτηριστικό παραδείγμα άνισης μεταχείρισης των ερευνητών έναντι των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ. Έτσι για να απονεμηθεί ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή σε ερευνητή Α’ βαθμίδας που αποχωρεί θα πρέπει να έχει διακριθεί διεθνώς ενώ στην περίπτωση του εν ενεργεία μέλους ΔΕΠ αρκεί να έχει διατελέσει διευθυντής ερευνητικού ινστιτούτου θέση για την οποία δεν απαιτείται προηγούμενη διεθνής διάκριση του μέλους ΔΕΠ για να την καταλάβει. Τέλος διερωτώμαι αν σε εν ενεργεία ερευνητή προβλέπονται διαδικασίες απονομής τίτλου ομότιμου καθηγητή.

 • Αρθρο 16, παράγραφος 13

  Σε μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας τα οποία έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων καθώς και σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας του φορέα που έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Ειδικά για τους πρώην
  διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτου απαιτείται επιπλέον η γνώμη των ερευνητών του οικείου ινστιτούτου ή κέντρου αντιστοίχως και, ειδικά για τα Ινστιτούτα, η σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των ομότιμων ερευνητών.

  Να προστεθεί η πρόταση:
  Με τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται επίσης τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Ομότιμων Ερευνητών. Αν δεν υφίσταται σχετική διάταξη, αποφασίζει σχετικά το ΔΣ του φορέα.

 • 15 Ιανουαρίου 2016, 13:00 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Παρ.1. Συμφωνούμε με τις σχέσεις εργασίας όπως ορίζονται καθώς δεν αναφέρονται μορφές «ελαστικής» εργασίας (μπλοκάκια, τίτλοι κτήσης) οι οποίες έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το προηγούμενο διάστημα.

  • Το Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό προσωπικό που πλαισιώνει τα εργαστήρια και εμπλέκεται άμεσα στην ερευνητική διαδικασία θα πρέπει να αναφέρεται πλέον εκτενέστερα και πιο συγκεκριμένα ως προς τις κατηγορίες, το σκοπό, τα προσόντα και τη διαδικασία εξέλιξής του κατά αναλογία προς τους ερευνητές.
  • Θα πρέπει πλέον να αποσαφηνιστεί ο σκοπός ύπαρξης και σε ποια κατηγορία υπάγονται οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες. Θεωρούμε πως παρότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός στην ερευνητική διαδικασία, η συγκεκριμένη κατηγορία πρακτικά δεν υφίσταται λόγω του εξαιρετικά μικρού και μη ανανεώσιμου αριθμού επιστημόνων που την απαρτίζουν.
  • Να προστεθεί και για το ερευνητικό προσωπικό αντίστοιχη διάταξη με εκείνη της παραγράφου 14 του άρθρου 13 των τροπολογιών που αφορά τις κρατήσεις της αποζημίωσης τήρησης βιβλιοθήκης των εκπαιδευτικών.
  • Το επίδομα βιβλιοθήκης του ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών Κέντρων ΝΠΔΔ επεκτείνεται και στους υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ, μόνιμους ή με σχέση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, των Κέντρων αυτών. Το επίδομα βιβλιοθήκης πρέπει να δίδεται και στους ΠΕ, ΤΕ, μόνιμους ή με σχέση αορίστου χρόνου ιδ. Δικαίου υπαλλήλους για τον ευνόητο λόγο ότι και αυτοί χρειάζεται να ενημερώνονται συνεχώς για τις επιστημονικές – ερευνητικές εξελίξεις.
  • Η ρύθμιση που αφορά την καθιέρωση υποχρεωτικής 20ωρης εβδομαδιαίας παρουσίας στην εργασία των ερευνητών να επεκταθεί και στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται άμεσα στα ερευνητικά προγράμματα. Αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα της αδυναμίας δικαιολόγησης απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού σε περισσότερα από ένα προγράμματα ενώ θα έχει και ευεργετική επίπτωση στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το προσωπικό αυτό εκτελεί ερευνητική δραστηριότητα έχοντας αντίστοιχα προσόντα με Ερευνητές και ΕΛΕ αλλά αποκλείεται λόγω σχέσης εργασίας που είναι απολύτως άδικο.
  • Να προβλεφθεί διάταξη που θα αποκαθιστά την εργασιακή σχέση μακροχρόνια συμβασιούχων ορισμένου χρόνου αλλά και έργου οι οποίοι παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ερευνητικών φορέων, έχουν τεχνητά και στρεβλά “βαφτιστεί” συμβασιούχοι λόγω νομοθετικών παρεμβάσεων. Να δοθεί μέριμνα ούτως ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να ενταχθούν στο μόνιμο δυναμικό των ερευνητικών φορέων εφόσον αποδεδειγμένα καλύπτουν «κενές» θέσεις που προβλέπονται στα οργανογράμματα των αντίστοιχων φορέων.
  • Με δεδομένη τη βούληση της κυβέρνησης για μετατροπή όλων των ΙΔΑΧ σε μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους δε θα πρέπει οι Συμβάσεις Εργασίας ΙΔΑΧ να αποτελούν επιλογή εργασιακής σχέσης στο δημόσιο και άρα θα πρέπει να καταργηθούν. Οι δε θέσεις τους θα πρέπει να είναι απόλυτα καθορισμένες από επικυρωμένα οργανογράμματα τα οποία θα αναπροσαρμόζονται ανά 5ετία σύμφωνα με τις ανάγκες και δραστηριότητες του εκάστοτε ερευνητικού φορέα (ΑΡΘΡΟ 29).
  • Επίσης οι Συμβάσεις Εργασίας ΙΔΟΧ θα πρέπει να είναι ο κανόνας στους συμβασιούχους, ενώ οι έργου θα πρέπει να αφορούν αυστηρά εργολαβική σχέση και όχι υπαλληλική ή εξαρτημένης εργασίας (ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΕΡΓΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΧΕΣΗ (πραγματικά έκτακτες ανάγκες, υποτρόφους, αλλοδαπούς) ). Προτείνουμε να προηγείται έκθεση αιτιολόγησης από τον εκάστοτε διευθυντή ινστιτούτου ώστε να αιτιολογείται η αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου σε ερευνητικό προσωπικό. Το παρόν νομοσχέδιο δεν επιλύει το πρόβλημα των εργαζομένων που ενώ εκτελούν εξαρτημένη εργασία (κατ’ουσίαν είναι μισθωτοί) αντιμετωπίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες!
  • Επαναφορά της Δ βαθμίδας ερευνητή (δόκιμου ερευνητή) που είχε καταργηθεί
  • Δυνατότητα του Ερευνητή να καθορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή

 • 14 Ιανουαρίου 2016, 12:02 | Σταμάτης Μπέης

  Iδιαίτερα προβληματικό θεωρούμε το άρθρο 16 στην παράγραφο 16 του παρόντος νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει ότι «Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α΄ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά». Πρώτον θεωρούμε ότι η μη αναφορά της φράσης «Ακαδημία Αθηνών» στο συγκεκριμένο άρθρο θα εμποδίσει μεγάλο μέρος του νομοθετικού αλλά και του ευρύτερου εκλογικού σώματος να κατανοήσουν ότι η παράγραφος αυτή αφορά ειδικά και μόνον τα ΕΚ της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα άρθρο που έρχεται σε πλήρη νομική αντίθεση με το νέο Νόμο για την Έρευνα που μπορεί να δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων αφού θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις όπου οι δύο νόμοι συγκρούονται και δεν θα είναι προφανές ποιός από τους δύο θα ισχύει για την Ακαδημία Αθηνών.
  Στην ουσία δηλαδή, όπως προαναφέρθηκε, το παρόν νομοσχέδιο επαναφέρει σε ισχύ, σιωπηρά και ειδικά και μόνον για την Ακαδημία Αθηνών και το προσωπικό της, τον καταργηθέντα νόμο 1514, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, έρχεται σε αντίφαση με το τρέχον νομικό πλαίσιο. Ο τρόπος να αρθεί αυτή η αντίφαση δεν είναι να προστεθεί ένα άρθρο στο παρόν νομοσχέδιο, το οποίο θα διατηρεί εν ισχύ έναν κατά τα άλλα καταργηθέντα νόμο, αλλά να αλλάξει το άρθρο 1 του νόμου 1894 ώστε να μην αναφέρεται πλέον στον καταργηθέντα νόμο 1514 αλλά στον τρέχοντα. Θα πρότεινα δηλαδή μια τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) κατά τα εξής: «Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενα επιστημονικά κέντρα, αρχεία και γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Νομ «4310/2014 [ή του νόμου που θα τον αντικαταστήσει μετά την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου]».

 • Προβληματικό κρίνεται και το άρθρο 16 (παράγρ. 16) : ο νόμος 1894/ 1990 αφορά μόνο την Ακαδημία Αθηνών. Επομένως, η απουσία του ονόματος της Ακαδημίας Αθηνών δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι ό,τι αναφέρεται ρητώς σ’ αυτό τον νόμο ισχύει για όλη την έρευνα. Στην πραγματικότητα , αυτή η παράγραφος μπορεί να λειτουργήσει σαν «παραθυράκι» στο νόμο, για να μην ισχύσει τελικά για την Ακαδημία τίποτα από τον προς ψήφιση νόμο . Εξάλλου ο 1894/ 1990 θα διατηρήσει σε ισχύ το νόμο 1514 μόνο για την Ακαδημία Αθηνών, αφού ο ν. 1894 στην πραγματικότητα προσπαθούσε να προσαρμόσει τα δεδομένα της Ακαδημίας Αθηνών στον νόμο 1514. Αν μείνει ως έχει η διατύπωση, θα προκαλέσει σωρεία αντιφάσεων και αλληλοσυγκρουόμενων περιπτώσεων. Συνεπώς, θα πρότεινα να καταργηθεί ή να επαναδιατυπωθεί αυτή η παράγραφος

 • Στην παρ. 12.γ. η φράση «Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι.»πρέπει να αντικατασταθεί με: «Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. και οι καθηγητές και οι υπηρετούντες καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.»

  Ομοίως στην παρ. 13 η φράση » Σε μέλη ΔΕΠ Α΄ βαθμίδας…» πρέπει να αντικατασταθεί με: » Σε μέλη ΔΕΠ και ΕΠ Α΄ βαθμίδας…»