Άρθρο 27: Καταργούμενες Διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

  1. η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014,
  2. η παράγραφος  2 του άρθρου 4 του ν.4310/2014,
  3. η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.4310/2014,
  4. η παράγραφος 13 του άρθρου 8 του ν.4310/2014,
  5. η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του ν.4310/2014,
  6. το άρθρο 26 του ν.4310/2014,
  7. οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν.4310/2014,
  8. οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4310/2014,
  9. η παράγραφος 2 εδ. α του άρθρου 49 του ν.4310/2014,
  10. το άρθρο 83 του ν.4310/2014,