Άρθρο 23: Αντικατάσταση του άρθρου 30 ν. 4310/2014

Το άρθρο 30 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 30

Εθνικός κατάλογος κριτών

«1. Συστήνεται εθνικός κατάλογος κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και τους εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής.

2. Στον εθνικό κατάλογο κριτών μπορεί να συμπεριλαμβάνονται καταξιωμένοι και έγκριτοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε αντίθεση με τα πρόσωπα της παραγράφου 1, τα οποία συμμετέχουν σε αυτόν αυτοδικαίως, για την εγγραφή των επιστημόνων της παραγράφου 2 απαιτείται απόφαση του αρμόδιου για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η οποία τους αναφέρει ονομαστικά, κατόπιν πρότασης του ΓΓΕΤ, του ΕΣΕΚ είτε ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων.

3. Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 μπορεί να επικαιροποιείται ετησίως, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τα ερευνητικά κέντρα και τα εποπτεύοντα Υπουργεία για τις αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων που ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου».

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 11:30 | ‘Αγγελος Αμδίτης

  Θεωρούμε ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού πρέπει να εφαρμόζονται (ή να δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζονται)και στους Ερευνητές των ΕΠΙ δεδομένου ότι κάποια από αυτά έχουν μέγεθος και οργάνωση αντίστοιχη των Φορέων της ΓΓΕΤ ειδικά σε θέματα προσωπικού. Τέτοιο παράδειγμα μεταξύ των ΕΠΙ είναι το ΕΠΙΣΕΥ που σταθερά παραμένει στους 20 μεγαλύτερους από πλευράς χρηματοδότησης οργανισμούς στην ΕΕ στους νευραλγικούς τομείς που καλύπτουν την Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού ΗΥ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί πλήρη δομή εκλεγμένων Ερευνητών κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων Ερευνητικών Φορέων της ΓΓΕΤ.
  Η μη συμμετοχή των Ερευνητών ΕΠΙ όπου αυτοί υπάρχουν στις δυνατότητες του άρθρου αυτού δημιουργεί θέματα ισονομίας και ίσης μεταχείρισης.

  Αυτό μπορεί να γίνει είτε με πρόβλεψη στο συγκεκριμένο άρθρο ή πολύ απλά με αναφορά στα ΕΠΙ στον κατάλογο των Ερευνητικών φορέων του άρθρου 12.

  Με εκτίμηση

  Άγγελος Αμδίτης

  Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α)

  Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητών ΕΠΙΣΕΥ

  ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

 • Ο ΣΕΕ συμφωνεί με την πρόταση της ΕΕΕ για την δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ. Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, οι δυσλειτουργίες στην κατ’ έτος επικαιροποίηση του Εθνικού Καταλόγου Κριτών οδήγησαν κατ’ επανάληψη σε απαράδεκτες καθυστερήσεις στις κρίσεις των Ερευνητών.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ.

  Προτείνεται η επέκταση της χρήσης του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ και στα ΕΚ για τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, κατά το οποίο οι δυσλειτουργίες στην κατ’ έτος επικαιροποίηση του Εθνικού Καταλόγου Κριτών οδήγησαν κατ’ επανάληψη σε απαράδεκτες καθυστερήσεις στις κρίσεις των Ερευνητών, θα προτείναμε οι κατάλογοι κριτών να συγκροτούνται ανά ΕΚ και όχι συγκεντρωτικά για όλα τα ΕΚ σε εθνικό επίπεδο, όπως και τα Μητρώα Αξιολογητών των οποίων η σύσταση προβλέπεται ξεχωριστά για τα ΑΕΙ.

  Στις πάγιες θέσεις της ΕΕΕ ήταν η δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

  Δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ.

  Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα (βλ. και Άρθρο 22 του παρόντος).

  Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

  Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 00:19 | Μαρία Στουμπούδη

  Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ θα πρέπει να επεκτείνει την ισχύ του και στα ΕΚ και για τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα (βλ. και Άρθρο 22 του παρόντος).

  Ο «Εθνικός Κατάλογος Κριτών» και «ο κατάλογος επιστημόνων των Τ.Ε.Σ.» είναι απλώς κατάλογοι αλληλοεπικαλυπτόμενοι, ανάλογοι του ΑΠΕΛΛΑ και πρέπει να δημιουργηθούν, ενώ το ΑΠΕΛΛΑ υπάρχει…

  Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη,
  Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
  πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 18:18 | Γεράσιμος Κορρές Φυσικός Ωκεανογράφος/Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Αν και ο Εθνικός Κατάλογος Κριτών συστάθηκε με το ν. 4310/14, συνδιαστικά στο νόμο αυτό και στο παρόν σ/ν χρησιμοποιείται μόνο από την αρμόδια επιτροπή για να συμπληρωθούν υποψήφια μέλη των ΠΣΕΚ και αυτό προαιρετικά (άρθρο 10 του ν.4310/2014 & άρθρο 8 του παρόντος σ/ν).

 • Στις επιτροπές πρέπει να ληφθεί υπό όψη η ποσόστωση (σύμφωνα με το νόμο) για ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Δημόσιο. Για παράδειγμα, η συμμετοχή των γυναικών στην Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία (συνολικά: 36 άτομα) περιορίζεται περίπου σε λιγότερο από το 1/4 των συμμετεχόντων [7 γυναίκες/29 άνδρες]. Aυτή η αναλογία [ή ποσοστό] δεν είναι σύμφωνη με νόμους του Ελληνικού κράτους. Υπενθυμίζεται η καθιέρωση ποσόστωσης ανά φύλο για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα υπηρεσιακά, διοικητικά συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα Με το άρθρο 6, παρ. 1, του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α’/2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», διασφαλίσθηκε η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κτλ. Πιο συγκεκριμένα, καθιερώθηκε η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστο στο 1/3, συμμετοχή κάθε φύλου στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου.

 • Στην παρ. 1 η φράση «….τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και τους εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής» πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής «….τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και TEI και τους εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής