Άρθρο 03: Τροποποίηση του άρθρου 3 ν. 4310/2014

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 καταργείται.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 11:39 | Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

  Στο παρόν σχέδιο νόμου επαναφέρεται η παράγραφος 2 του Άρθρου 3 του ν. 4310 (η οποία είχε απαλειφθεί στο κείμενο του σχεδίου νόμου που είχε τεθεί στη διαβούλευση τον Ιούνιο του 2015), που αναφέρει ότι: «Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Ορμύλια, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και το Ερευνητικό Κέντρο Μοχάμετ Άλι, και το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, δύνανται να χρηματοδοτούνται για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν, η οποία εντάσσεται στη συνολική ερευνητική προσπάθεια της χώρας, μέσω των προγραμμάτων της ΓΓΕΤ και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα νόμο».
  Τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου, ώστε η υπαγωγή αυτών, καθώς και των Ερευνητών τους, στις ρυθμίσεις του νέου νόμου να μη θεωρηθεί προαιρετική και πιθανώς να μην υλοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά όχι μόνο τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και τα υπόλοιπα, κύρια, εκτός ΓΓΕΤ δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του ΥΠΟΠΑΙΘ, όπως αυτά προκύπτουν από σχετική μελέτη που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΓΕΤ.
  Το ΔΣ του ΣΕΠΑΑ προτείνει την κατάργηση της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του ν. 4310.

  Το ΔΣ του ΣΕΠΑΑ

 • Απαράδεκτη είναι η επαναφορά της παρ. 2 του άρθρου 3, η οποία είχε καταργηθεί στην προηγούμενη διαβούλευση και στην οποία δίνεται η δυνατότητα δημόσιας χρηματοδότησης διαφόρων οργανισμών, οι οποίοι δεν ανήκουν στον ερευνητικό ιστό.

 • Ενα από τα κυριότερα προβλήματα του δημόσιου ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα είναι η πολυδιάσπαση που επικρατεί σήμερα σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους διαφόρους φορείς. Απαιτείται εθνικός συντονισμός, αξιολόγηση, κατάργηση των «αποκλειστικών αναθέσεων», με επιτελικό τον ρόλο της ΓΓΕΤ. Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής είναι απαραίτητη η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων δημόσιων ερευνητικών φορέων της χώρας στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για την ΕΤΑΚ.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 01:22 | Μάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ

  Στην παρούσα βέρσιον του σχεδίου Νόμου επανεμφανίζονται μία σειρά «Ερευνητικά Ιδρύματα» (???) όπως το «Ερευνητικό Κέντρο Μοχάμετ Άλι», το «Ίδρυμα Ορμύλια» κλπ, κλπ, τα οποία έχουν δικαίωμα να χρηματοδοτηθούν από την ΓΓΕΤ για την ερευνητική τους δράση (αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 3 του 4310). Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να χρηματοδοτούνται φορείς, οι οποίοι δεν είναι ερευνητικοί, σύμφωνα και με τον σχετικό ορισμό του άρθρου 2 του παρόντος (και κατά συνέπεια δεν ελέγχονται και δεν αξιολογούνται από την Πολιτεία), από τα λίγα χρήματα που κατευθύνονται στην έρευνα η οποία πραγματοποιείται στα ΑΕΙ και στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ τα οποία αξιολογούνται για την ερευνητική τους δραστηριότητα (μάλιστα τα ΕΚ αξιολογούνται από διεθνείς επιτροπές εδώ και 2 δεκαετίες).

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Ο Σύλλογος Ερευνητών Δημοκρίτου διαφωνεί με την επαναφορά (σε σχέση με τη διαβούλευση του Ιουνίου 2015) της παρ. 2 που δίνει δυνατότητα χρηματοδότησης σε μια σειρά από ιδρύματα τα οποία δεν αξιολογούνται ως προς το έργο που επιτελούν.

  Στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και τα υπόλοιπα, κύρια, εκτός ΓΓΕΤ δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα (που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του ΥΠΠΕΘ), όπως αυτά προκύπτουν από σχετική μελέτη που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΓΕΤ.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Ο Σύλλογος Ερευνητών Δημοκρίτου διαφωνεί με την επαναφορά (σε σχέση με τη διαβούλευση του Ιουνίου 2015) της παρ. 2 που δίνει δυνατότητα χρηματοδότησης σε μια σειρά από ιδρύματα τα οποία δεν αξιολογούνται ως προς το έργο που επιτελούν.

  Στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και τα υπόλοιπα, κύρια, εκτός ΓΓΕΤ δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα (που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του ΥΠΠΕΘ), όπως αυτά προκύπτουν από σχετική μελέτη που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΓΕΤ.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Η ΕΕΕ θεωρεί ως ένα από τα κυριότερα προβλήματα του δημόσιου ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα, την πολυδιάσπαση που επικρατεί σήμερα, τόσο όσον αφορά στη διοικητική του ένταξη, όσο και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους διαφόρους φορείς. Έχει επανειλημμένα διατυπώσει την άποψη ότι απαιτείται εθνικός συντονισμός, αξιολόγηση, κατάργηση των «αποκλειστικών αναθέσεων», με επιτελικό τον ρόλο της ΓΓΕΤ. Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής ένα απαραίτητο πρώτο βήμα είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων δημόσιων ερευνητικών φορέων της χώρας στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για την ΕΤΑΚ.

  (α) Το Πεδίο Εφαρμογής του παρόντος σ/ν, έτσι όπως περιγράφεται, κρίνεται ανεπαρκές. Η παράγραφος 1.α) χρήζει επαναδιατύπωσης.

  (β) Απαράδεκτη είναι η επαναφορά της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του Ν. 4310/2014, σε σχέση με το κείμενο του σχεδίου νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση τον Ιούνιο του 15, η οποία είναι η εξής:
  «Tα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Ορμύλια, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και το Ερευνητικό Κέντρο Μοχάμετ Άλι, και το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, δύνανται να χρηματοδοτούνται για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν, η οποία εντάσσεται στη συνολική ερευνητική προσπάθεια της χώρας, μέσω των προγραμμάτων της ΓΓΕΤ και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα νόμο».

  (γ) Ως θετική αποτιμάται η διαγραφή της ρύθμισης της παραγράφου 1.β).

  Πρόταση της ΕΕΕ:

  Διαγραφή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του Ν. 4310/2014 (τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και το ΙΙΒΕΑΑ περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1.α) του παρόντος Άρθρου.

  Στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και τα υπόλοιπα, κύρια, εκτός ΓΓΕΤ δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα (που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του ΥΠΠΕΘ), όπως αυτά προκύπτουν από σχετική μελέτη που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΓΕΤ.

  Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

  Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 16:29 | Μαρία Στουμπούδη

  θετική είναι η διαγραφή της ρύθμισης της παραγράφου 1.β) του «πεδίου εφαρμογής» του Ν. 4310/2014.

  Αρνητική η επαναφορά της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου του Ν. 4310/2014, σε σχέση με το κείμενο του σχεδίου νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευσης τον Ιούνιο του 15. Η παράγραφος αυτή θα πρέπει να διαγραφεί εκ νέου (τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το ΙΙΒΕΑΑ περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής, στην παρ. 1.α).

  Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη,
  Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
  πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 12:47 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 3 (Τροποποίηση του άρθρου 3 ν. 4310/2014)
  και Άρθρο 12 (Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν.4310/2014):
  Πεδίο εφαρμογής.

  Σχολιασμός: Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αναδείχτηκαν μετά την ψήφιση του Ν.4310/14, ήταν τα ασαφή όρια του «πεδίου εφαρμογής του», δημιουργώντας έτσι σύγχυση και ένταση μεταξύ των Διοικήσεων κάποιων Ε.Κ. – Ι. και του προσωπικού τους, γεγονός το οποίο δεν θεραπεύεται ούτε με το παρόν σχέδιο νόμου.
  Συγκεκριμένα: ενώ με το άρθρο 3, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 3 παρ. 1.α του Ν.4310/2014, όπου ορίζεται ότι πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου «..αποτελούν οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και εκτελούν έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ)»,
  στο άρθρο 12 του παρόντος Σχεδίου Νόμου αναφέρεται ότι «Τα Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Θ. και τη Γ.Γ.Ε.Τ. και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:….»
  Με αυτές τις δυο μη ταυτόσημες περιγραφές, περιέρχονται σε μια γκρίζα ζώνη όλα τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αλλά δεν υπάγονται στη ΓΓΕΤ.
  Η προσπάθεια βελτίωσης που διαφαίνεται με την προσθήκη της παραγράφου Α.11, στο Άρθρο 12 του Σχεδίου Νόμου, δεν είναι ικανή να λύσει το πρόβλημα στα «ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για τα οποία ως προς το πάσης φύσεως προσωπικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος», αλλά «ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τα διέπουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος».
  Η διατύπωση αυτή χαρακτηρίζεται από πλήρη ασάφεια και αοριστία, και θα αποτελέσει σημείο τριβής και αιτία διενέξεων μεταξύ της Διοίκησης και του προσωπικού τους. Ειδικά για το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) θα πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά (βλ. τροποποίηση άρθρου 13) ότι «στη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) θα πρέπει να περιλαμβάνεται αιρετός εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού»
  Επιπρόσθετα στα αναφερόμενα ονομαστικά Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα και Tεχνολογικούς φορείς, του άρθρου αυτού, θα πρέπει να προστεθεί και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος».

 • Στην Παράγραφο 2 του Άρθρου 3: Πεδίο εφαρμογής, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού εισηγείται, μετά το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, να προστεθεί η φράση «…και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δύνανται να χρηματοδοτούνται για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν…».

  Το αίτημα του Υπουργείου βασίζεται στο ακόλουθο σκεπτικό:
  Το ΥΠ.ΠΟ.Α. και η Αρχαιολογική του Υπηρεσία, με βάση το Νόμο 3028/2002, είναι αρμόδιο για τη διάσωση, προστασία και ανάδειξη των μνημείων της χώρας, έργα που προϋποθέτουν την αρχαιολογική έρευνα.
  Η αρχαιολογική έρευνα ασκείται από το ΥΠΠΟΑ κυρίως σε δυο τομείς:

  1. Την εντόπιση, αποκάλυψη, μελέτη και επιστημονική δημοσίευση των μνημείων, συνήθως από διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες, οι οποίες ακόμα και επί του πεδίου, πολύ δε περισσότερο κατά τη μελέτη των ευρημάτων, αποτελούνται από αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, συντηρητές, σχεδιαστές, φωτογράφους, τοπογράφους, γεωλόγους, ανθρωπολόγους και πολλές άλλες ειδικότητες. Ο τομέας αυτός καλύπτεται κυρίως από τις επιφανειακές έρευνες, τις συστηματικές και σωστικές ανασκαφές που διεξάγουν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) σε όλη την Ελλάδα, κατά τις οποίες αποκαλύπτεται τεράστιος αριθμός ακίνητων και κινητών μνημείων.

  2. Τη συντήρηση, αναστήλωση, ανάδειξη και ένταξη των μνημείων στη σύγχρονη κοινωνία ως πολιτιστικών αγαθών της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, επίσης από διεπιστημονικές ομάδες (αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες-αναστηλωτές, πολιτικοί μηχανικοί, χημικοί-μηχανικοί, συντηρητές κ.α.).

  Και στους δυο τομείς με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της αρχαιομετρίας έχουν, επίσης, προστεθεί πλήθος νέες ειδικότητες και πλήθος νέες ερευνητικές εφαρμογές, που συνήθως ακολουθούν την πρωτογενή αρχαιολογική έρευνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: ψηφιακές αποτυπώσεις και ανασυνθέσεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις τομών και ευρημάτων, χρήση συστημάτων GIS, γεωφυσική διασκόπηση, φωτογραμμετρία, σύνθετες βάσεις δεδομένων, εξειδικευμένες μέθοδοι χρονολόγησης και αντισεισμικής προστασίας, ανάλυση DNA σε ανθρωπολογικά κατάλοιπα, καινοτόμες εφαρμογές αποκατάστασης και συντήρησης αρχαιοτήτων κ.α.

  Σημειώνεται δε, ότι σε εργαστήρια συντήρησης των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. που βρίσκονται σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μουσεία υποστηρίζεται η πρακτική άσκηση πλήθους φοιτητών διαφόρων συνεργαζομένων Ανωτάτων Σχολών, όπως το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης των ΑΤΕΙ Αθηνών, το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ελληνικών και Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών, ενώ έχουν ήδη αναπτυχθεί επιτυχημένες συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα, όπως το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος , το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ / ΙΤΕ), πάνω σε εξειδικευμένα θέματα χρονολόγησης, αντισεισμικής προστασίας, αποκατάστασης και συντήρησης κ.λπ.

  Όλα τα ανωτέρω συντείνουν, τελικά, στην ολοκληρωμένη μελέτη και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της πρωτογενούς έρευνας, μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων, σε μονογραφίες, ελληνικά και ξένα αρχαιολογικά περιοδικά, ακόμα και με τη μορφή διδακτορικών διατριβών ή ανακοινώσεων σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι κατάλογοι μουσείων, συλλογών και περιοδικών εκθέσεων, που επίσης αποτελούν μεγάλο τμήμα των σχετικών δημοσιεύσεων.