Άρθρο 13: Τροποποίηση άρθρου 15 ν.4310/2014

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η  οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:

α) Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, ή της Κεντρικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως πρόεδρο.

β) Τους διορισθέντες διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.

γ) Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ). Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή/ΕΛΕ Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου.

δ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Ο εκπρόσωπος του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου.

Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. απαρτίζεται, εκτός από τα ανωτέρω μέλη, και από τον Διευθυντή του Ε.Κ.Τ.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί  να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Π.Ε.Θ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Θ.  και  μπορεί  να εισηγείται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, έναν αντιπρόεδρο. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μετά από πρόταση του Προέδρου. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου ή αίτηση τριών (3) μελών προς τον πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η πρόσκληση σύγκλησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο διοικητικό συμβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.»

3. Η παράγραφος  7 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του ερευνητικού κέντρου».

4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του, για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον τα εναπομένοντα μέλη αντιπροσωπεύουν το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του ΔΣ δεν καθιστά δυνατό τον σχηματισμό απαρτίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει εκ των αναπληρωτών Διευθυντών Ινστιτούτων τόσα ελλείποντα μέλη του ΔΣ όσα είναι απαραίτητο προκειμένου να σχηματιστεί η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο απαρτία. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Ο εν λόγω ορισμός έχει ισχύ το μέγιστο για έξι (6) μήνες και, πάντως, έως τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

5. Η περίπτωση ε της παραγράφου 13 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, του σχεδίου δράσης του, του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεών του».

6.  Στο άρθρο 15 του ν.4310/2014 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16, οι οποίες έχουν ως εξής:

«15. Αν Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του ΔΣ παραιτηθεί ή ελλείπει, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ  για χρονικό διάστημα μέχρι τρείς (3) μήνες.  Αν παρέλθει το διάστημα αυτό, καθώς και αν ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ προτείνουν με ομόφωνη απόφασή τους στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους  Διευθυντές Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθύνοντα και Πρόεδρο του ΔΣ, έως τον ορισμό του νέου Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ. Αν δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης ή κωλύματος του Αντιπροέδρου ή αν  η πρόταση  δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει, για το διάστημα αυτό, ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους  Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ.

Αν ο Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του ΔΣ κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτό  βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ για χρονικό διάστημα έως τρεις (3)  μήνες.  Αν παρέλθει το διάστημα αυτό ή ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, το υπόλοιπο ΔΣ προτείνει με ομόφωνη απόφασή του στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους  Διευθυντές  Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ για το διάστημα αυτό. Αν  δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης ή κωλύματος του Αντιπροέδρου ή αν αυτή δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει, για το διάστημα αυτό, ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους  Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ.

16. Αν ένα ερευνητικό κέντρο αποτελείται μόνο από ένα Ινστιτούτο, στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του πλέον των μελών της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014,  συμμετέχει ένα ακόμα μέλος, το οποίο ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση του αρμόδιου Υπουργού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μέλος αυτό θα πρέπει να έχει προσόντα ανάλογα με αυτά του διευθυντή ερευνητικού κέντρου. Ο ορισμός στη θέση αυτή πραγματοποιείται  σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 16 του ν.4310/2014».

 • Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρ. 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Προέδρου του ΔΣ να ασκήσει τα καθήκοντά του, που βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που παρέλθει το διάστημα αυτό ή σε περίπτωση έλλειψης ή σοβαρού κωλύματος του αντιπροέδρου, το υπόλοιπο ΔΣ προτείνει με απόφασή του στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν εκ των Διευθυντών Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ και ταυτόχρονα κινούνται οι διαδικασίες προκήρυξης νέου Διευθυντή. Στην περίπτωση ΕΚ με ένα ινστιτούτο τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προτείνουν με κοινή απόφασή τους προς τον εποπτεύοντα Υπουργό, κατά τα ανωτέρω, ως Πρόεδρο του ΔΣ και διευθύνοντα του ΕΚ ή της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ έναν εκ των τριών αρχαιοτέρων ερευνητών Α’ βαθμίδας του Ινστιτούτου και συμπληρωματικά, σε περίπτωση έλλειψης, της Β΄ βαθμίδας και ταυτόχρονα κινούνται οι διαδικασίες προκήρυξης νέου Διευθυντή. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου το κώλυμα του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Προέδρου του ΔΣ ή του αντιπροέδρου του ΔΣ συντρέχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

  Άρθρ. 13, παρ. 6.:Αν και η προσθήκη του τέταρτου μέλους γίνεται για να αποκατασταθούν χρόνιες διοικητικές αρρυθμίες, εν τέλει ο ορισμός και τοποθέτησή του θα γίνει με μεγάλη καθυστέρηση. Γι’ αυτό πρέπει να προστεθεί τελικό εδάφιο στην εν λόγω παρ. που να προβλέπει ότι: «Μέχρι τον ορισμό του εν λόγω τέταρτου μέλους το ΔΣ συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014μέλη»

  Άρθρ. 13, παρ. 4: Η εν λόγω παράγραφος προβλέπει ότι «Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του ΔΣ δεν καθιστά δυνατό τον σχηματισμό απαρτίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο αρμόδιος για θέματα έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τόσα ελλείποντα μέλη του ΔΣ όσα είναι απαραίτητο προκειμένου να σχηματιστεί η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο απαρτία ….». Δεδομένου ότι δεν περιγράφεται από πού και βάσει ποιας διαδικασίας ο Αν. Υπουργός θα ορίσει τα εν λόγω μέλη, διαγράφεται ο κίνδυνος διοικητικών χασμάτων και αρρυθμιών έστω και για έξι μήνες. Προτείνεται όπως τα μέλη αυτά προέρχονται από το ερευνητικό ή/και διοικητικό προσωπικό των ΕΚ.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 13:49 | Σύλλογος Προσωπικού ΕΑΑ

  Α) Στην παρ. 3 του άρθρου 13 θα πρέπει να προβλέπεται ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται από το ΔΣ των ΕΚ θα πρέπει να γίνονται με διαφάνεια, με σεβασμό στην αξιοκρατία και το δημόσιο συμφέρον. Η λήψη των αποφάσεων πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και τεκμηριωμένη διαδικασία ώστε να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις ή ενδείξεις άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικής συμπεριφοράς λόγω προσωπικών, συγγενικών , κομματικών ή επαγγελματικών σκοπιμοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να τονίζεται επίσης ότι οι αποφάσεις του ΔΣ συνιστούν δημόσια έγγραφα.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 12:59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΚΕ

  Στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η προσθήκη της παραγράφου 16 που αφορά τη συμμετοχή ενός ακόμα μέλους στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚ με ένα ινστιτούτο, το οποίο θα ορίζεται απευθείας από τον αρμόδιο για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επαναλαμβάνουμε ότι η εύρυθμη λειτουργία του μοναδικού ΕΚ-ΝΠΔΔ με ένα ινστιτούτο (ΕΚΚΕ) θα αντιμετωπισθεί με τη θέσπιση θέσης Διευθυντή Ινστιτούτου. Επιπλέον διαφωνούμε επί του πνεύματος της συγκεκριμένης διάταξης διότι συγκεντρώνει πολλές αρμοδιότητες στον εκάστοτε Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και επιτείνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 12:43 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΚΕ

  – Στην περίπτωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών το οποίο αποτελείται από ένα Ινστιτούτο, το πρώτο εδάφιο (15) της παραγράφου 6 του άρθρου 15 ν.4310/2014, δεν προβλέπει, σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ, μέριμνα για αναπλήρωσή του. Προκειμένου να αποφευχθεί το κενό διοίκησης σε μια τέτοια περίπτωση, προτείνουμε στο εν λόγω εδάφιο να προστεθεί ότι, «Σε Ερευνητικά Κέντρα με ένα Ινστιτούτο, αν προκύψει απρόοπτο ή σοβαρό κώλυμα άσκησης καθηκόντων του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Προέδρου του ΔΣ, τότε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Ινστιτούτου, με ομόφωνη απόφασή τους, εισηγούνται στην εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Παιδείας, ως Πρόεδρο του ΔΣ και διευθύνοντα του ΕΚ ή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ινστιτούτου του Ερευνητικού Κέντρου, έναν εκ των τριών αρχαιοτέρων ερευνητών Α’ βαθμίδας του Ινστιτούτου. Σε περίπτωση έλλειψης ερευνητή Α’ Βαθμίδας, η εισήγηση ν’ αφορά έναν εκ των τριών αρχαιοτέρων ερευνητών Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου.
  Επίσης ως προς την παράγραφο 16 η οποία προστίθεται στο παρόν σχέδιο νόμου και αφορά ΕΚ που διαθέτουν ένα μόνο ινστιτούτο και ειδικότερα το ΕΚΚΕ το μοναδικό ΝΠΔΔ που υπέστη την ανώτερη δυνατή εσωτερική συγχώνευση (από 3 ινστιτούτα σε 1) σχολιάζουμε τα ακόλουθα: Το σχέδιο νόμου συντηρεί τη διαφοροποίηση ενός μόνο ΕΚ -ΝΠΔΔ έναντι των υπολοίπων και σχεδιάζει το μέλλον της λειτουργίας του στη βάση περιπτωσιολογίας. Έτσι, δεν προβλέπεται η ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ στον κανόνα (η λειτουργία του με δύο τουλάχιστον ινστιτούτα) αλλά η λειτουργία του φορέα κατ’ εξαίρεση των υπολοίπων και μάλιστα με την πρόβλεψη συμμετοχής στο ΔΣ του Κέντρου ενός μέλους διορισμένου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας, Παιδείας& θρησκευμάτων. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν επιλύει τα προβλήματα που έχουν διατυπωθεί από το ΕΚΚΕ αναφορικά με τις αναπόφευκτες διοικητικές δυσλειτουργίες (π.χ. ταύτιση του Διευθυντή ΕΚ και του Διευθυντή Ινστιτούτου σε ένα πρόσωπο) αλλά συντηρεί τη διακριτή θεσμική οργάνωση ενός μόνο Κέντρου έναντι των υπολοίπων.
  ΘΕΣΗ του Συλλόγου είναι η δημιουργία δεύτερου ινστιτούτου και σε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ η άμεση θέσπιση και προκήρυξη Διευθυντή Ινστιτούτου για την επίλυση- μεταξύ άλλων- και των θεσμικών δυσλειτουργιών του ΔΣ του ΕΚΚΕ.

 • Το μοντέλο παραμένει «διευθυντοκεντρικό», παρότι υπάρχει η συμμετοχή δύο εκπροσώπων ερευνητών/ΕΛΕ και επιστημονικού-τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Σε πολλά ΕΚ η έλλειψη διευθυντών καθιστά το μοντέλο διοίκησης ακόμα πιο συγκεντρωτικό.
  Προτείνεται ευρύτερη συμμετοχή των ερευνητών/ΕΛΕ στο ΔΣ για παράδειγμα με τόσα μέλη όσα είναι και ο αριθμός των ινστιτούτων που απαρτίζουν το ΕΚ. Επιπλέον, σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή έλλειψης διευθυντή ο εκτελών χρέη διευθυντή ή ο αναπληρωτής διευθυντής να συμμετέχει στο ΔΣ του ΕΚ.
  Προτείνεται να θεσμοθετηθεί Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο μοντέλο της Πρυτανείας των ΑΕΙ.

 • Άρθρο 13 – Τροποποίηση άρθρου 15 ν.4310/2014

  Παράγραφος 6

  Η τροπολογία στην προσπάθειά της να προβλέψει το ενδεχόμενο παραίτησης ή έλλειψης του Διευθυντή του ΕΚ ή της Κεντρικής Διοίκησης προτείνει την επιλογή ενός εκ των Διευθυντών Ινστιτούτων για την άσκηση των καθηκόντων με ομόφωνη απόφαση. Αν δεν υπάρχει ομοφωνία τότε η επιλογή γίνεται απευθείας από τον Αναπληρωτή Υπουργό. Είναι εμφανές ότι η διάταξη αυτή δεν προάγει τη δημοκρατική διαδικασία και θα πρέπει να επανεξεταστεί. Επίσης θα πρέπει να οριστεί και ένα μέγιστο χρονικό διάστημα που δύναται να αντικαθίσταται ο Πρόεδρος από τον Αντιπρόεδρο, καθώς επίσης θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και η διαδικασία εκλογής του τελευταίου, από τη στιγμή που ενδέχεται να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου για μεγάλο διάστημα.
  Αν ο Διευθυντής ελλείπει για μεγάλο διάστημα ουσιαστικά το Ερευνητικό Κέντρο είναι ακέφαλο και διοικείται από μέλη τα οποία δεν έχουν εκλεγεί για την θέση αυτή! Προτείνουμε να προστεθεί το ακόλουθο «…και για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο ετών».

 • α) Κρίνεται ιδιαίτερα αρνητική η κατάργηση της δυνατότητας ανασυγκρότησης του ΔΣ του ΕΚ από το ίδιο το ΔΣ με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως προβλεπόταν στο άρθρο 15, παρ. 2 του 4310/2014. Η ανασυγκρότηση του ΔΣ, κάθε φορά που προκύπτει νέο μέλος ή αλλαγή μέλους μεταφέρεται στον Αν. Υπουργό σύμφωνα με την παρ. 1, του αρθ. 13. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και θα δημιουργεί καθυστερήσεις στον ορισμό νέων μελών στο ΔΣ.
  Προτείνεται, επομένως, να επανέλθει η δυνατότητα ανασυγκρότησής του ΔΣ με απόφασή του. Στο ΔΣ πρέπει επίσης να ορίζονται εκτός από τους Διευθυντές και οι Αναπληρωτές Διευθυντές των Ινστιτούτων.

  β) στην παρ. 1, εδ. γ: με σκοπό τη διεύρυνση της διαφάνειας, αλλά και της συμμετοχής των ερευνητών στη διοίκηση του Κέντρου, προτείνεται αυξημένη συμμετοχή ερευνητών στο ΔΣ του Κέντρου,

  γ) στην παρ. 2: η αίτηση για συνεδρίαση του ΔΣ δεν μπορεί να γίνεται από 3 μέλη ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του ΔΣ, αλλά θα πρέπει να σχετίζεται με αυτόν,

  δ) στην παρ. 4: αν το ΔΣ έχει τη δυνατότητα να ανασυγκροτείται και οι Αναπληρωτές Διευθυντές ορίζονται στο ΔΣ τότε δεν χρειάζεται να επεμβαίνει κάθε φορά ο Υπουργός και να διορίζει μέλη του ΔΣ
  δ) στην παρ. 6: περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο η πρόβλεψη για την περίπτωση που ο Διευθυντής ΕΚ παραιτηθεί ή ελλείπει και στη δεύτερη για την περίπτωση που ο Διευθυντής κωλύεται. Δεδομένου ότι η διαδικασία είναι η ίδια, δεν είναι κατανοητό γιατί χρειάζονται δύο διαφορετικές εκτενείς παράγραφοι για να περιγραφεί. Επίσης θα πρέπει να προστεθεί και η περίπτωση που ο Διευθυντής είναι απών.

 • • Ο Δ/ντής του ΕΚ, ανεξάρτητα από τα γενικά επιστημονικά του προσόντα, θα πρέπει να είναι του ιδίου επιστημονικού ενδιαφέροντος με το Κέντρο στο οποίο διορίζεται και να έχει αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία σε οργανικές μονάδες με μεγάλο αριθμό προσωπικού.
  • Ο ΣΕΕ προτείνει το Δ.Σ. των ΕΚ να απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τους διευθυντές ινστιτούτων, ισάριθμους με τους διευθυντές εκπροσώπους των ερευνητών, έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου και έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ. Να αναφέρεται στο νόμο ότι υποψηφιότητα για εκλογή στο ΔΣ των ΕΚ μπορούν να θέσουν οι ερευνητές όλων των βαθμίδων και η εκλογή τους πραγματοποιείται από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του ΕΚ, κατ’ αντιστοιχία της εκλογής των εσωτερικών μελών στα συμβούλια των ΑΕΙ (Ν. 4009/2011, Άρθρο 8).
  • Ο ΣΕΕ συμφωνεί με την συμμετοχή χωρίς ψήφο εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων στο ΔΣ, διότι έτσι μεγαλώνει η εξωστρέφεια του ΕΚ και κοινοποιούνται στη πολιτεία γρηγορότερα και πληρέστερα τα προβλήματά του. Να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην επιτρέπεται ο διορισμός ως εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων στο ΔΣ Ερευνητικού Κέντρου στην περίπτωση που αυτός είχε την οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με αυτό το ΕΚ στο παρελθόν.
  • Η ρύθμιση που επιτρέπει να αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο «επί αιτήματος, μελών του ή τρίτων, δημοσιοποίησης ή μη αποφάσεών του» αντίκειται σε κάθε κανόνα διαφάνειας και πρέπει να απαληφθεί, καθώς οι αποφάσεις του ΔΣ συνιστούν δημόσια έγγραφα.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση μηχανισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαδικασία εκλογής νέων Δ/ντών ΕΚ/Ινστιτούτου, σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, όταν λήξει η θητεία τους ή συνταξιοδοτηθούν.

  Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων θα πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζονται με Απόφαση του ΥΠΠΕΘ για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων [4] ετών.

  Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων να μην έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα που προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης, το 63ο έτος της ηλικίας τους.

  Ειδικότερα για την εκλογή του Διευθυντή Ινστιτούτου προτείνουμε:

  Ο Δ/ντής Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθμίδας και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα. Τα εξωτερικά μέλη είναι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, με έναν εξ αυτών τουλάχιστον να προέρχεται από την αλλοδαπή.

  Ο Διευθυντής Ινστιτούτου είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Ινστιτούτου σε όλα τα επίπεδα. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε κρίσεις ερευνητών συμμετέχει αυτοδικαίως ως μέλος στις επιτροπές κρίσεων χωρίς να είναι ο εισηγητής.

  Επιπλέον προτείνουμε:

  Να αναφέρεται στο νόμο (σε κάθε περίπτωση) ότι «οι Ερευνητές που συμμετέχουν στα Δ.Σ. των ΕΚ, είναι Ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας και εκλέγονται ανά διετία από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του ΕΚ». Αντίστοιχα, «ο εκπρόσωπος των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου εκλέγεται ανά διετία από το σύνολο των αντίστοιχων υπαλλήλων του ΕΚ».

  Στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου να απαλειφθεί «συγκροτείται ή ανασυγκροτείται», ενώ στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου να προστεθεί «Το διοικητικό συμβούλιο επανασυγκροτείται με απόφασή του. Οι αποφάσεις συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

  Οι παράγραφοι 4 και 6 του Άρθρου 13 πρέπει να απαλειφθούν.
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του Άρθρου 14 να αντικατασταθεί ως εξής: «Αν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου είναι υποψήφιος ή αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται ή είναι απών, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας του ινστιτούτου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου (ΕΣΙ)».

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Το πρόβλημα της οργάνωσης της διοίκησης των ΕΚ και Ινστιτούτων, ως έχει έως σήμερα, είναι η θεσμική απολυταρχία των Διευθυντών Ινστιτούτων και στα δύο υπάρχοντα επίπεδα διοίκησης, δηλαδή σε αυτό του Ινστιτούτου και σε αυτό του ΔΣ του Κέντρου. Αυτό πολύ συχνά καταλήγει στο να διέπεται η λειτουργία του ΔΣ από ένα είδος ιδιότυπου ‘κορπορατισμού’, ο οποίος επιτείνεται από την έλλειψη μηχανισμών ελέγχου, λογοδοσίας αλλά και παύσης των Διευθυντών Κέντρου ή Ινστιτούτου, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο.

  Η συμμετοχή των Διευθυντών Ινστιτούτων στα ΔΣ των ΕΚ είναι προβληματική επίσης, διότι αναλαμβάνουν ταυτόχρονα το διττό ρόλο του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου.

  Λόγω των ανωτέρω, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να ληφθούν μέριμνες ώστε να υπάρχει εκδημοκρατισμός στη διοίκηση των Ερευνητικών Κέντρων, μέσω καταρχήν της διευρυμένης συμμετοχής στη διοίκηση των ΕΚ Ερευνητών από το ίδιο το Κέντρο, οι οποίοι είναι γνώστες της καθημερινότητας και των ιδιαίτερων προβλημάτων του. Η παρουσία στο ΔΣ του Κέντρου και ενός εκπροσώπου των λοιπών εργαζομένων, για λόγους συμμετοχικότητας και πλήρους διαφάνειας, θεωρείται επίσης επιβεβλημένη.

  Ενώ, όπως προαναφέρθηκε, η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ επιδιώκει να νομοθετήσει για τον εκδημοκρατισμό της διοίκησης στα ΑΕΙ, αντιθέτως, στο παρόν σ/ν νομοθετούνται ρυθμίσεις αντιδημοκρατικές και άκρως παρεμβατικές για τα Ερευνητικά Κέντρα, καθώς εισάγεται η λογική του διορισμού μελών ΔΣ στα ΕΚ από τον εκάστοτε Αν. Υπουργό, σε περίπτωση που παραιτείται, ελλείπει ή κωλύεται ο Δ/ντής του ΕΚ ή του Ινστιτούτου.

  Επιπλέον, ενώ νομοθετείται παράταση θητείας των Δ/ντών, δεν θεσμοθετείται μηχανισμός προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαδικασία εκλογής νέων Δ/ντών, σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, όταν λήξει η θητεία τους ή συνταξιοδοτηθούν. Σχετική όμως πρόνοια υπήρχε στις διατάξεις του σχεδίου νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση τον Ιούνιο του 2015 και οι οποίες αφορούσαν στα ΑΕΙ, όπου η εκλογή Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων προβλεπόταν να διεξάγεται ακόμη και πριν τη λήξη της θητείας, ή το αργότερο σε 15 ημέρες μετά την για οποιαδήποτε τρόπο κένωση της θέσης τους!!!

  Με βάση το Ν. 4310/2014, Άρθρο 15, παράγραφος 2, το διοικητικό συμβούλιο επανασυγκροτείται με απόφασή του. Αυτό προστέθηκε στο νόμο, καθώς πολλές φορές η ανασυγκρότηση των ΔΣ με Υπουργική Απόφαση χρειαζόταν μήνες για να υλοποιηθεί. Η θετική αυτή πρόνοια καταργείται στο παρόν σ/ν.

  Η ρύθμιση που επιτρέπει να αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο «επί αιτήματος, μελών του ή τρίτων, δημοσιοποίησης ή μη αποφάσεών του» αντίκειται σε κάθε κανόνα διαφάνειας και πρέπει να απαληφθεί, καθώς οι αποφάσεις του ΔΣ συνιστούν δημόσια έγγραφα.

  Ως θετική αποτιμάται η νέα ρύθμιση που αφορά στην αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου από τον/την εκπρόσωπο του ΥΠΠΕΘ στα ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων, ο/η οποίος/α πλέον δύναται απλώς να παρίσταται στις συνεδριάσεις των ΔΣ, χωρίς το δικαίωμα ψήφου που προσέκρουε στο θέμα της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

  «Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τους διευθυντές ινστιτούτων, ισάριθμους με τους διευθυντές εκπροσώπους των ερευνητών και έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου».

  Θεσμοθέτηση μηχανισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαδικασία εκλογής νέων Δ/ντών ΕΚ/Ι, σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, όταν λήξει η θητεία τους ή συνταξιοδοτηθούν (κατ’ αντιστοιχία με τα ΑΕΙ).

  Να αναφέρεται στο νόμο (σε κάθε περίπτωση) ότι «οι Ερευνητές που συμμετέχουν στα Δ.Σ. των ΕΚ, είναι Ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας και εκλέγονται ανά διετία από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του ΕΚ». Αντίστοιχα, «ο εκπρόσωπος των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου εκλέγεται ανά διετία από το σύνολο των αντίστοιχων υπαλλήλων του ΕΚ».

  Στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου να απαληφθεί «συγκροτείται ή ανασυγκροτείται», ενώ στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου να προστεθεί «Το διοικητικό συμβούλιο επανασυγκροτείται με απόφασή του. Οι αποφάσεις συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

  Οι παράγραφοι 4 και 6 του παρόντος Άρθρου πρέπει να απαλειφθούν.

  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 4310/2014 να απαληφθεί.

  Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας η σύγκλιση του συλλογικού προς συνεδρίαση οργάνου είναι υποχρεωτική αν ζητηθεί από το 1/3 τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών του. Προτείνεται τούτο να ακολουθηθεί και στην παράγραφο 2 του παρόντος.

  Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

  Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 21:29 | Μαρία Στουμπούδη

  Ενώ το ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει Κυβέρνηση υποσχόταν στην ερευνητική κοινότητα ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ στη διοίκηση των Ερευνητικών Κέντρων (ο οποίος δεν προωθήθηκε ουδόλως με τον Ν. 4310/2014, σε σχέση με το προϋπάρχον θεσμικό πλαίσιο) και ενώ η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ επιδιώκει να νομοθετήσει για τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της διοίκησης στα ΑΕΙ, αντιθέτως, το παρόν σ/ν δεν περιλαμβάνει καμία ρύθμιση προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά περιέχει και επιπρόσθετες αντιδημοκρατικές ρυθμίσεις.
  Για αυτό, η τροπολόγηση του παρόντος Άρθρου κρίνεται επιεικώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

  Η κοινότητα των Ερευνητών συνθέσει από χρόνια συνολική πρόταση επί της θεσμοθέτησης του εκδημοκρατισμού της διοίκησης των ΕΚ (βλ. αντίστοιχα κείμενα της ΕΕΕ στο http://www.eee-researchers.gr/, με το πιο πρόσφατο να βρίσκεται στο http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf), τις οποίες η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ θα πρέπει να λάβει επιτέλους σοβαρά υπόψη.

  Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη,
  Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
  πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 13:49 | Αθανάσιος Μαχιάς

  Το άρθρο αυτό δίνει μια ισχυρή υπουργο-κεντρική δομή στην έρευνα. Θα πρέπει να αντικατασταθούν τα χρονοδιαγράμματα με μικρότερα, και ο ρόλος του Υπουργού από την εσωτερική λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων με μεγαλύτερες αρμοδιότητες στους ερευνητές του οικείου Ερ. Κέντρου. Οι θέσεις σε αυτό το σημείο της Ενωσης Ελλήνων Ερευνητών είναι απολύτως εναρμονισμένες με τις ανάγκες των Κέντρων

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 12:50 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Σχόλια επί του άρθρου:
  Σχόλιο #1: Στο άρθρο αυτό, στην παράγραφο 1.δ, αναφέρεται ότι το Δ.Σ. αποτελείται και από «Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Ο εκπρόσωπος του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου»
  Όμως στο άρθρο Άρθρο 16 (Αντικατάσταση του άρθρου 18 ν.4310/2014, Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων), αναφέρεται ότι «Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες), ειδικό επιστημονικό – τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό.
  Παρατηρούμε δηλαδή ότι στη διαδικασία εκλογής εκπροσώπου δεν ονοματίζονται δυο υποκατηγορίες προσωπικού, το τεχνικό και το βοηθητικό προσωπικό. Πιστεύουμε ότι αυτό έγινε εκ παραδρομής και πρέπει να διορθωθεί. Οφείλουμε όμως εδώ να τονίσουμε ότι αυτή η αβλεψία, ήταν η αιτία ώστε το βοηθητικό προσωπικό να αποκλειστεί (με απόφαση της Διοίκησης Ε.Κ. – ΝΠΙΔ) από τη διαδικασία εκλογής του εκπροσώπου τους στο Δ.Σ., σύμφωνα με το Ν.4310/2014.
  Πρόταση τροποποίησης του ορισμού 13, παράγραφος 1.δ: Η παράγραφος αυτή να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Έναν κοινό εκπρόσωπο του Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού. Ο εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου»
  Σχόλιο #2: Το Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» συνεχίζουν μετά την ψήφιση του Ν4310/14 να βρίσκονται στη γκρίζα ζώνη εφαρμογής πλειάδας διατάξεων που αφορούν τα Ερευνητικά Κέντρα και σχετίζονται με θέματα προσωπικού, όπως του ρόλου, της συμμετοχής και της θέσης του προσωπικού τους σε αυτά.
  Προκειμένου να αρθούν πολλά προβλήματα που υφίστανται εξαιτίας αυτού του αποκλεισμού και συμβάλλοντας ουσιαστικά προς την κατεύθυνση εκδημοκρατι-σμού των Διοικήσεων των Ερευνητικών Κέντρων, Αυτοτελών Ινστιτούτων, και Τεχνολογικών φορέων προτείνουμε:
  α) Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ να περιλαμβάνονται δυο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) και του Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού, κατ’ αντιστοιχία με τα οριζόμενα στα εδάφια (γ) και (δ) της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου.
  β) Στη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) να περιλαμβάνεται αιρετός εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού.
  γ) Στη σύνθεση του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ-Διόφαντος θα πρέπει να περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος των εργαζομένων του. Με δεδομένο ότι το ΙΤΥΕ-Διόφαντος είναι ερευνητικός οργανισμός (με βάση τον ιδρυτικό του νόμο) θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια λογική, αφού κατά την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων του το Ι.Τ.Υ.Ε. διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, ιδίως όσον αφορά τους όρους χρηματοδότησης, διαχείρισης κονδυλίων, αμοιβών και προσλήψεων προσωπικού

 • 16 Ιανουαρίου 2016, 20:16 | Σπύρος Αναστασιάδης

  Άρθρο 13, παρ. 6 του νομοσχεδίου:
  Στο πρώτο εδάφιο αναφέρεται πως στην περίπτωση που ελλείπει ο Πρόεδρος ΔΣ ενός Ερευνητικού Κέντρου( και ταυτόχρονα ελλείπει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος) τότε πρέπει το υπόλοιπο ΔΣ να προτείνει ομόφωνα τον αντικαταστάτη του (για Πρόεδρο του ΔΣ). Εάν δεν υπάρχει ομοφωνία του ΔΣ στην επιλογή Προέδρου, τότε ορίζει ο Υπουργός. Είναι αδιανόητο να καταπατάται πλήρως η αρχή της πλειοψηφίας στις αποφάσεις του ΔΣ. Προτείνω να αλλάξει το άρθρο που παρακάμπτει την θέληση του ΔΣ (εφ’ όσον δεν υπάρξει ομοφωνία σε ένα πρόσωπο αλλά μόνο πλειοψηφία) και δίνει την ευκαιρία στον εποπτεύοντα Υπουργό να διορίσει άτομο της προτίμησής του.
  Στο δεύτερο εδάφιο καταπατάται και πάλι η αρχή της πλειοψηφίας στην περίπτωση μη-ομοφωνίας όταν κωλύεται ο Πρόεδρος του ΔΣ και (για κάποιους λόγους) ελλείπει και ο Αντιπρόεδρος. Και πάλι, εάν δεν υπάρχει ομοφωνία, διορίζει ο Υπουργός άτομο της προτίμησής του. Προτείνω, και πάλι, να αλλάξει το άρθρο που παρακάμπτει την θέληση του ΔΣ (εφ’ όσον δεν υπάρξει ομοφωνία σε ένα πρόσωπο αλλά μόνο πλειοψηφία) και δίνει την ευκαιρία στον εποπτεύοντα Υπουργό να διορίσει άτομο της προτίμησής του.
  Έχει ενδιαφέρον πως η παρ. 2 του ιδίου άρθρου 26 αναφέρει πως «ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία» από τα μέλη του ΔΣ. Από την μία η μυστική ψηφοφορία και από την άλλη η ομοφωνία και ο Υπουργός.