Άρθρο 22: Αντικατάσταση του άρθρου 29 ν. 4310/1984

Το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 29

Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού – Επιτροπές κρίσης –

πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού – αξιολόγηση ερευνητικού προσωπικού   

 

1. Το  ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, διορίζεται σε οργανικές  θέσεις  ως μόνιμο  ή  με  θητεία,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2.  Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού προσωπικού στους ανωτέρω φορείς γίνεται   ύστερα   από προκήρυξη,  στην  οποία  ορίζονται  και  οι  βαθμίδες  που  θα έχουν οι διοριζόμενοι ερευνητές ή ΕΛΕ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ερευνητικού φορέα και περίληψη της δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μια της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του κέντρου ή  ινστιτούτου εφόσον υπάρχει.

3. α) Για πρόσληψη σε βαθμίδες Α` και  Β`  ή  για  προαγωγή  από  τη βαθμίδα  Γ`  στη  Β ή από τη βαθμίδα Β ` στην Α ` συγκροτούνται 5μελείς επιτροπές κρίση,  οι οποίες  αποτελούνται  από  τέσσερα  (4)  μέλη, που λαμβάνονται  με  κλήρο  από  τον  αντίστοιχο με  το γνωστικό αντικείμενο των υποψηφίων κατάλογο επιστημόνων των Τ.Ε.Σ., οι οποίοι δεν  ανήκουν στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο, καθώς και από το διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του  ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου, που είναι και ο εισηγητής.

β)  Για  πρόσληψη  στη βαθμίδα Γ` ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Δ` στη Γ` συγκροτούνται επιτροπές κρίσης οι οποίες αποτελούνται από το διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του  ανεξάρτητου ερευνητικού  ινστιτούτου,  που είναι και ο εισηγητής, από ένα (1) μέλος που λαμβάνεται με κλήρο από  τον  αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο των υποψηφίων κατάλογο επιστημόνων των Τ.Ε.Σ., το  οποίο  δεν πρέπει ν` ανήκει στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο και από τρεις ερευνητές του ίδιου ινστιτούτου που κατέχουν βαθμίδα  Α` και  που  ορίζονται  με  απόφαση  του Δ.Σ. του κέντρου ή του ανεξάρτητου ινστιτούτου. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν  στο ινστιτούτο αυτό  με  βαθμίδα  Α`  είναι  λιγότεροι  από  τρείς,  η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται με κλήρο από κριτές του  αντίστοιχου με το γνωστικό αντικείμενο των υποψηφίων καταλόγου επιστημόνων των Τ.Ε.Σ..

γ) Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν τα μέλη των επιτροπών κρίσης εκτός  από το διευθυντή του ινστιτούτου.

δ)  Οι πιο πάνω επιτροπές κρίσης ορίζονται από το Δ.Σ. του οικείου φορέα για κάθε έτος το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και ανακοινώνονται σε όλους τους ερευνητές.

4. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο Δ.Σ. του κέντρου ή το  διευθυντή  του  ινστιτούτου  και είναι δεσμευτική αν έχει ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5 των μελών της αν πρόκειται  για  διορισμό  ή προαγωγή  σε  θέσεις ερευνητών Α` ή Β` βαθμίδων ή με απλή πλειοψηφία αν πρόκειται για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις ερευνητών Γ` βαθμίδας.  Σε περίπτωση θετικής απόφασης με  απλή  πλειοψηφία  για  ερευνητές  των βαθμίδων Α` ή Β` η κρίση επαναλαμβάνεται μετά παρέλευση ενός έτους.

5.  Όλες οι κρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 35 ολοκληρώνονται το Μάιο, ο δε διορισμός ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου.

6.  Ειδικότερα θέματα της διαδικασίας κρίσης του προσωπικού και κάθε  αναγκαία  λεπτομέρεια  ρυθμίζονται  με τους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και των ανεξάρτητων ινστιτούτων.

7. Οι ερευνητές Γ` βαθμίδας διορίζονται με τριετή θητεία.  Μετά  τη λήξη  της  θητείας  τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β` βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται μέχρι δύο  φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση σύμφωνα με τα παραπάνω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν  επιτύχουν,  η  θητεία  τους  δεν  ανανεώνεται  και  απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της.  Δικαιούνται  όμως,  ύστερα από  αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών  από τη  λήξη  της  θητείας τους,   να   διορισθούν  σε  θέση  προσωποπαγή  επιστημονικού  τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο μετά  από  γνώμη  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του  κέντρου  ή  του  διευθυντή του ανεξάρτητου ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα  τους  θέση  προσωποπαγή  του δημοσίου τομέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ` υπέρβαση των οργανικών θέσεων με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με  προεδρικό  διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορούν  να  καθορίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή  της  διάταξης  αυτής  το  χαρακτήρα  των θέσεων και τη βαθμολογική ή μισθολογική διάρθρωσή τους.  Η διάταξη αυτή δεν  παρέχει σε καμιά περίπτωση δικαίωμα να λάβει ο αιτών στη νέα θέση αποδοχές του ειδικού μισθολογίου ερευνητών και γενικότερα άλλες από τις αποδοχές της Θέσης, στην  οποία  διορίζεται  ούτε  αξίωση  διορισμού  ή πρόληψης  του  σε  θέση  ισότιμη,  αλλά  ούτε  και επιλογή θέσης για το διορισμό ή την πρόσληψή του.

8. Οι ερευνητές της Β` βαθμίδας είναι μόνιμοι.  Κατά  το  τέλος  του  τέταρτου  χρόνου  της υπηρεσίας τους κρίνονται, ύστερα από αίτησή τους, για διορισμό σε θέση ερευνητή Α`  βαθμίδας.  Εφόσον  κριθούν  επιτυχώς, διορίζονται  ως  μόνιμοι  στην  Α`  βαθμίδα.   Αν κατά την κρίση αυτή ο ερευνητής αποτύχει, επανακρίνεται κάθε τρία χρόνια.

9. Οι ερευνητές Α` βαθμίδας είναι μόνιμοι.

10. Οι  παραπάνω  βαθμίδες  είναι  ανεξάρτητες  και  αυτοτελείς.   Οι νομοθετημένες  θέσεις  μπορούν,  ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαμβάνονται από  ερευνητές Γ`,  Β` ή Α`  βαθμίδας αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.  Η κατανομή των κενών  οργανικών  θέσεων  σε  βαθμίδες  γίνεται  κάθε χρόνο μέχρι τέλος Μαρτίου ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. κάθε κέντρου ή του  διευθυντή  κάθε ανεξάρτητου  ερευνητικού  ινστιτούτου, με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Το ειδικό επιστημονικό – τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών φορέων που έχουν τη νομική μορφή του ΝΠΙΔ αξιολογείται κάθε δύο έτη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου, αυτοτελούς ινστιτούτου και τεχνολογικού φορέα. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού, οι διοικήσεις των ανωτέρω προβαίνουν σε κρίσεις για βαθμολογικές προαγωγές του προσωπικού αυτού, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 6 του άρθρου 7 και των άρθρων 8 και 9 του ν.4024/2011».

 • Άρθρο 22: Όπως συνάγεται από τη διατύπωση του νόμου, σε αντίθεση με την πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού, η προαγωγική κρίση του δεν γίνεται κατόπιν προκηρύξεως. Κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή οι εν λόγω διαδικασίες προαγωγής είναι «κλειστές», πρέπει να διατυπωθεί ρητά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες.

 • Η παράγραφος 2 να συμπληρωθεί ως εξής:

  Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού προσωπικού στους ανωτέρω φορείς γίνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες που θα έχουν οι διοριζόμενοι ερευνητές ή ΕΛΕ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ερευνητικού φορέα, ο οποίος θα συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ», και περίληψη της δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μια της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του κέντρου ή ινστιτούτου εφόσον υπάρχει.

  Τεκμηρίωση: Οι προαναφερθείσες προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας είναι υποχρεωτικές βάσει:

  – της παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α’/16.06.2011)7, σύμφωνα με το οποίο: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία»,

  – της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα» – ΚΥ 49) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 11:26 | ‘Αγγελος Αμδίτης

  Θεωρούμε ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού πρέπει να εφαρμόζονται (ή να δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζονται)και στα ΕΠΙ δεδομένου ότι κάποια από αυτά έχουν μέγεθος και οργάνωση αντίστοιχη των Φορέων της ΓΓΕΤ ειδικά σε θέματα προσωπικού. Τέτοιο παράδειγμα μεταξύ των ΕΠΙ είναι το ΕΠΙΣΕΥ που σταθερά παραμένει στους 20 μεγαλύτερους από πλευράς χρηματοδότησης οργανισμούς στην ΕΕ στους νευραλγικούς τομείς που καλύπτουν την Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού ΗΥ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί πλήρη δομή εκλεγμένων Ερευνητών κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων Ερευνητικών Φορέων της ΓΓΕΤ.
  Η συμπερίληψη τους στις εν λόγω διατάξεις μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη τους μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και στην ευρύτερη ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας.
  Αυτό μπορεί να γίνει είτε με πρόβλεψη στο συγκεκριμένο άρθρο ή πολύ απλά με αναφορά στα ΕΠΙ στον κατάλογο των Ερευνητικών φορέων του άρθρου 12.

  Με εκτίμηση

  Άγγελος Αμδίτης

  Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α)

  Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητών ΕΠΙΣΕΥ

  ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

 • Άρθρο 22 – Αντικατάσταση του άρθρου 29 ν. 4310/1984

  Παράγραφος 3α

  Για πρόσληψη σε βαθμίδες Α` και  Β`  ή  για  εξέλιξη  από  τη βαθμίδα  Γ`  στη  Β ή από τη βαθμίδα Β ` στην Α ` θα πρέπει να διασφαλίζεται έστω ένα ελάχιστο διασφάλισης των αναγκών του Ερευνητικού Κέντρου και προτείνουμε την εισαγωγή δύο ερευνητών του ίδιου ινστιτούτου με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο που κατέχουν βαθμίδα  Α` ή Β’ αντίστοιχα, ως μέλη της 5μελούς επιτροπής κρίσης.
  Με τον τρόπο αυτό οι κριτές θα μοιράζονται μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών (2+2) αν το γνωστικό αντικείμενο το επιτρέπει. Μόνον εάν δεν υπάρχουν εντόπιοι κριτές (γνώστες του αντικειμένου) θα αναζητούνται επιπλέον εξωτερικοί. Δεν είναι λογικό να αποφασίζουν αποκλειστικά εξωτερικοί κριτές για το προσωπικό άλλου φορέα.

  Παράγραφος 3β

  Για ποιο λόγο δεν μπορούν οι Ερευνητές Β και Γ βαθμίδας να κρίνουν τις εξελίξεις/ εκλογές ανάλογων βαθμίδων? Προτείνουμε η κάθε ερευνητική βαθμίδα να κρίνει την αντίστοιχη είτε για εκλογή είτε για εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και η διαδικασία ανεύρεσης εκλεκτορικού σώματος.

  Παράγραφος 3δ

  Είναι ιδιαίτερα αυστηρό και δεσμευτικό να ορίζονται οι επιτροπές κρίσεις το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους.

  Παράγραφος 5

  Αυστηρό και το σημείο αυτό όπου αναφέρεται πως όλες οι κρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 35 ολοκληρώνονται το Μάιο, ο δε διορισμός ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου. Καλό είναι να γίνονται οι κρίσεις σε εύλογο χρόνο μετά την απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης. Αν όμως η κρίση γίνει τον Ιούνιο θα ισχύσει μετά από 14 μήνες?

 • Διαφωνούμε με την επαναφορά του 1514/1985 σε ότι αφορά τον αριθμό και τον σχηματισμό των επιτροπών κρίσης για επιλογή ή εξέλιξη του ερευνητικού προσωπικού. Ζητάμε επταμελείς επιτροπές κριτών, στις οποίες να μετέχουν, ο Διευθυντής, 3 εσωτερικοί κριτές Α’ ή Β’ βαθμίδας (ανάλογα με τη βαθμίδα του κρινόμενου) και 3 εξωτερικοί.
  Άλλωστε επταμελείς επιτροπές προβλέπονταιστο παρόν ν/σ για την κρίση των ΕΛΕ και για το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό. Θεωρούμε απαραίτητη τη θεσμοθέτηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης και όχι της σύνταξής της μόνο από τον Διευθυντή.

  Στην παρ. 3, α και β γίνεται αναφορά σε κατάλογο επιστημόνων των ΤΕΣ. Τέτοιοι κατάλογοι όμως δεν αναφέρονται στο παρόν ν/σ ούτε εξειδικεύεται το πως δημιουργούνται.

  Στην παρ. 3γ. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας δεν νοείται επιτροπή στην οποία να μην ορίζονται οι αναπληρωτές κάθε μέλους της. Κατά συνέπεια η προβλεπόμενη εξαίρεση του Διευθυντή δεν είναι νόμιμη. Αντίθετα πρέπει να ορίζεται και ο αναπληρωτής διευθυντής, ως αναπληρωματικός του διευθυντή, ο οποίος τον αντικαθιστά σε διαδικασία κρίσης, όταν ο Διευθυντής κωλύεται.

  Στην παρ. 5, οι ημερομηνίες που αναφέρονται δεν έγινε ποτέ δυνατόν να τηρηθούν στο παρελθόν και η παραμονή τους θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Προτείνεται να αποσυρθεί η παράγραφος.

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 09:05 | Χρήστος Χουσιάδας

  Στην παρ. 1 του τροποποιούμενου άρθρου 29 είναι άκρως απαραίτητο να διασαφηνισθεί αν περιλαμβάνεται η περίπτωση των τεχνολογικών φορέων.
  Το κείμενο παραπέμπει στο «ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13». Το άρθρο 13, ωστόσο, αφορά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Αν εννοούνται οι φορείς όχι του άρθρου 13, αλλά του άρθρου 13α, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι τεχνολογικοί φορείς, τότε στο τέλος της παρ. 1 πρέπει να προστεθεί «…του παρόντος άρθρου ή τις ειδικότερες διατάξεις του οργανισμού του τεχνολογικού φορέα.», διότι οι επόμενες διατάξεις (των παρ. 2, 3, 4) δεν μπορούν να εφαρμοστούν, ως έχουν, στην περίπτωση τεχνολογικού φορέα.

  Χρήστος Χουσιάδας
  Πρόεδρος ΕΕΑΕ

 • Ο ΣΕΕ θεωρεί αντίθετο με τις αρχές της ακαδημαϊκότητας και της ισονομίας, η εισηγητική επιτροπή να είναι μονοπρόσωπη και να αποτελείται μάλιστα από τον προϊστάμενο του κρινόμενου. Κατ’ αναλογία με ό,τι εφαρμόζεται στα ΑΕΙ, χρειάζεται και για τους Ερευνητές πρόβλεψη για να υπάρχει μία έκθεση ειδικών στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο του κρινόμενου, που θα αξιολογεί το έργο του, έτσι ώστε και ο Διευθυντής να υποβοηθείται στην κρίση του -ιδιαίτερα εάν δεν είναι γνώστης του αντικειμένου του κρινόμενου. Προτείνεται να προστεθεί ανάλογη ρύθμιση με τα ΑΕΙ για την θεσμοθέτηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Στην παράγραφο 3.α) και 3.β) γίνεται αναφορά σε «κατάλογο επιστημόνων των ΤΕΣ», η οποία δεν εξειδικεύεται και μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις και προβλήματα στις κρίσεις/εξελίξεις των Ερευνητών/ΕΛΕ.

  Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Να προστεθεί ρύθμιση για την θεσμοθέτηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Ως θετική αποτιμάται η σχεδόν πλήρης τροπολόγηση του Άρθρου 29 του Ν. 4310/2014.

  Θεωρούμε όμως αντιδεοντολογικό και αντίθετο με τις αρχές της ακαδημαϊκότητας και της ισονομίας, η εισηγητική επιτροπή να είναι μονοπρόσωπη και να αποτελείται μάλιστα από τον προϊστάμενο του κρινόμενου.

  Κατ’ αναλογία με ό,τι εφαρμόζεται στα ΑΕΙ, χρειάζεται και για τους Ερευνητές πρόβλεψη για να υπάρχει μία έκθεση ειδικών στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο του κρινόμενου, που θα αξιολογεί το έργο του, έτσι ώστε και ο Διευθυντής να υποβοηθείται στην κρίση του -ιδιαίτερα εάν δεν είναι γνώστης του αντικειμένου του κρινόμενου (βλ. ειδικά τα συγχωνευμένα/πολυθεματικά Ινστιτούτα)- και η αξιολόγηση του υποψηφίου να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρεία και αντικειμενική.

  Επιπλέον στην παράγραφο 3.α) και 3.β) γίνεται αναφορά σε «κατάλογο επιστημόνων των ΤΕΣ», η οποία δεν εξειδικεύεται και μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις και προβλήματα στις κρίσεις/εξελίξεις των Ερευνητών/ΕΛΕ.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

  Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα (βλ. και Άρθρο 23 του παρόντος).

  Να προστεθεί ανάλογη ρύθμιση με τα ΑΕΙ για την θεσμοθέτηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

  Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 00:05 | Μαρία Στουμπούδη

  Ο «κατάλογος επιστημόνων των Τ.Ε.Σ.», που ποτέ δεν ανανεωνόταν στο παρελθόν ως όφειλε, με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι κρίσεις των Ερευνητών, θα πρέπει να αντικατάσταθεί από το ΑΠΕΛΛΑ,την ηλεκτρονική δηλ. πλατφόρμα του ΕΔΕΤ που δημιουργήθηκε και λειτουργεί για την επιλογή από αυτήν κριτών για τις κρίσεις των Καθηγητών ΑΕΙ.

  Η επιτροπή κρίσης να είναι επταμελής και όχι πενταμελής, ενώ πρέπει να προστεθεί ρύθμιση για τη θεσμοθέτηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα, ανάλογη με αυτήν που ισχύει στις κρίσεις των Καθηγητών ΑΕΙ.

  Για την επιλογή ή εξέλιξη να απαιτείται απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών της επιτροπής, όπως και για τους Καθηγητές ΑΕΙ, για λόγους μη διακριτής μεταχείρισης.

  Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη,
  Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
  πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 14:31 | Αθανάσιος Μαχιάς

  Παρά το γεγονός ότι σε όλα τα μνημόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις δεσμευόντουσαν ότι δεν θα κάνουν περικοπές στην έρευνα, όλο το προηγούμενο διάστημα τα ερευνητικά κέντρα έχουν χάσει μεγάλο τμήμα του δυναμικού τους. Είτε λόγω της μετακίνησης στο εξωτερικό, είτε σε άλλες θέσεις ΑΕΙ, είτε λόγω συνταξιοδότησης. Το φαινόμενο του brain drain εξ’ άλλου είναι κατά κοινή ομολογία από τις μεγαλύτερες χαίνουσες πληγές της χώρας μας.
  Δεν είναι δυνατόν να αναπληρώνεται αυτό το κενό με κλειστές κρίσεις. Θα πρέπει άμεσα να προκηρυχτούν τουλάχιστον 100 ανοιχτές θέσεις ερευνητών για τα Κέντρα της ΓΓΕΤ. Η πράξη αυτή είναι σύμφωνη με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, δημιουργεί ένα ουσιαστικό κίνητρο και προσδοκία στους νέους επιστήμονες, αντιμετωπίζει το brain drain με ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του ερευνητικού ιστού.

 • 16 Ιανουαρίου 2016, 20:21 | Σπύρος Αναστασιάδης

  Άρθρο 22, παρ. 3 του νομοσχεδίου:
  Στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου αναφέρεται πως «οι πιο πάνω επιτροπές κρίσης ορίζονται από το Δ.Σ. του οικείου φορέα για κάθε έτος το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και ανακοινώνονται σε όλους τους ερευνητές». Πρέπει να διαγραφεί η υποπαράγραφος διότι δεν είναι γνωστό στις αρχές Ιανουαρίου ποιοι Ερευνητές θα κάνουν αίτηση προαγωγής σε ανώτερη βαθμίδα. Εάν μείνει, θα δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις σε διαδικασίες προαγωγών. Για παράδειγμα, ένα κάποιος κάνει αίτηση, π.χ., τον Μάρτιο, η Επιτροπή Κρίσης θα μπορεί να συγκροτηθεί μόνο τον επόμενο Ιανουάριο.

 • 16 Ιανουαρίου 2016, 15:50 | Γεράσιμος Κορρές Φυσικός Ωκεανογράφος/Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου όπου ζητείται πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5 των μελών της επιτροπής κρίσης για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις ερευνητών Α` ή Β` βαθμίδων είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με αυτή που αφορά τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ όπου για την επιλογή ή εξέλιξή τους απαιτείται απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών της επιτροπής (ν. 4009/11 παρ. 5 άρθρο 18).

 • Άριστη διατύπωση. ¨Όμως είναι άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, διότι δεν περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής του, δηλαδή ο ελεγκτικός μηχανισμός

 • 14 Ιανουαρίου 2016, 12:09 | Ευαγγελια Σοφουλη

  Στην παράγραφο 3β αναφέρεται η βαθμίδα Δ η οποία έχει καταργηθεί

 • Θεωρώ πολύ σημαντικό για να μπορούμε επιτέλους να μιλάμε για ισότιμη αντιμετώπιση του ερευνητικού προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών με τους υπόλοιπους ερευνητές, την αντικειμενική τους αξιολόγηση με τη συμμετοχή εξωτερικών κριτών με ειδίκευση στο ερευνητικό αντικείμενο

 • 13 Ιανουαρίου 2016, 00:58 | Γεράσιμος Κορρές Φυσικός Ωκεανογράφος/Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί οι πενταμελείς επιτροπές κρίσης του παρόντος άρθρου 22 ( Αντικατάσταση του άρθρου 29 ν. 4310/2014) λαμβάνονται με κλήρο από τον αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο των υποψηφίων κατάλογο επιστημόνων των Τ.Ε.Σ. και όχι από τον Εθνικό Κατάλογο Κριτών με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

 • 12 Ιανουαρίου 2016, 16:47 | Παναγιώτης

  Το άρθρο 29 θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι μετά την λήξη της θητείας τους οι ερευνητές κρίνονται για διορισμό στην επόμενη βαθμίδα.
  Επίσης η ΤΕΣ θα πρέπει να ισχύει μεχρι την ανακοίνωση της επόμενης και να μην λήγη ο κατάλογος και τα μέλη της κάθε χρόνο γεγονός που δημιουργεί απίστευτες καθυστερήσεις