Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου 27 ν. 4310/2014

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν.4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κρίνονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η επιτροπή αυτή κρίνει κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εγγράφονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 2.

4. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο παρέχουν έγγραφη διαβεβαίωση ότι θα εκτελούν νομίμως τα καθήκοντα τους, ότι θα τηρούν την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια για οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από το δικαίωμα πρόσβασής τους στα στοιχεία των προτάσεων και ότι θα δηλώνουν αμέσως κάθε σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει  λόγω του έργου που τους έχει ανατεθεί. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το Δημόσιο».

 • Δεν αποσαφηνίζεται το ποια είναι τα προσόντα των μελών της τριμελούς επιτροπής που θα διορίζεται από τον ΓΓΕΤ, προκειμένου να αξιολογεί όσους θέλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών

 • Ο ΣΕΕ συμφωνεί μ ετην πρόταση της ΕΕΕ, ότι εφόσον η αξιολόγηση όσων θέλουν να εγγραφούν στο Μητρώο δεν είναι πλέον στην ευθύνη των ΤΕΣ και του ΕΣΕΚ αλλά σε μία τριμελή επιτροπή που διορίζεται από τον ΓΓΕΤ, θα πρέπει στην παρ. 3 του άρθρου 27 του 4310/2014 να προστεθεί ότι «είναι απαραίτητο το διδακτορικό δίπλωμα, όπως επίσης και η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ».

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Παράγραφος 3: Απαραίτητο να είναι το διδακτορικό δίπλωμα, όπως επίσης και η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Με την τροπολόγηση του άρθρου η αξιολόγηση όσων θέλουν να εγγραφούν στο Μητρώο δεν είναι στην ευθύνη των ΤΕΣ και του ΕΣΕΚ αλλά σε μία τριμελή επιτροπή που διορίζεται από τον ΓΓΕΤ.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

  Παράγραφος 3. Απαραίτητο να είναι το διδακτορικό δίπλωμα, όπως επίσης και η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ.

  Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

  Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 23:48 | Μαρία Στουμπούδη

  Συμφωνώ με το σχόλιο της κ. Σοφούλη. Ένα και το αυτό Μητρώο για όλες τις αξιολογήσεις προγραμμάτων ΕΤΑΚ. Για τα αμιγώς ερευνητικά προγράμματα απαραίτητο να είναι το διδακτορικό δίπλωμα και η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία.

  Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη,
  Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
  πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 15 Ιανουαρίου 2016, 14:24 | Δημήτριος Καρατζίδης

  Δεδομένου των τεράστιων κενών που υπάρχουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα ήθελα να θέσω το θέμα μετάταξης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόχων των απαραίτητων προσόντων (διδακτορικών, κ.α.)στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εξάλλου στο προηγούμενο εξάμηνο είχαν προκηρυχθεί και καλυφθεί θέσεις 407 από δημόσιους υπαλλήλους κατόχους διδακτορικών τίτλων προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Θα παρακαλούσα να εξετάσετε πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό αφού δεν πρόκειται για πρόσληψη, κάτι το οποίο θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά για μετάταξη χωρίς μεταβολή των αποδοχών. Δαπάνωνται ήδη κονδύλια για την κάλυψη των αναγκών στα Τμήματα (πρόσληψη με βάση το ΠΔ 407) και πιστεύω ότι οι μετατάξεις σε τμήματα όπου υπάρχουν ανάγκες θα έδινε την λύση σε τέτοια μεγάλα προβλήματα.

 • 14 Ιανουαρίου 2016, 12:07 | Ευαγγελια Σοφουλη

  Θα πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα χρήσης του Μητρώου από φορείς εκτός ΓΓΕΤ όπως για παράδειγμα οι Περιφέρειες της χώρας.