Άρθρο 5 Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

1. Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:
(α) Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 6, να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του, εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, εντός έξι (6) μηνών από την απόκτησή του εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους. H προθεσμία των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου. Κατ’ εξαίρεση, η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για υπερήλικα και ασθενή ζώα μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 22 και χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση. Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.
Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς άρχεται από την 1η.9.2023. Τα πρόστιμα του άρθρου 22 για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται από την 1η.9.2024.
(β) Να σημάνει και να καταγράψει το ζώο του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα, πριν το ζώο εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη γέννηση αυτού και σε κάθε άλλη περίπτωση απόκτησης, εντός της προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 4.
(γ) Να τηρεί τις προθεσμίες της παρ. 12 του άρθρου 4 για την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καταχώρισης ή μεταβολής στοιχείων που αφορούν τον ίδιο ή το ζώο συντροφιάς του, εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα.
(δ) Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου, εφόσον αυτός προβλέπεται, και την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από το βιβλιάριο υγείας και το διαβατήριο του ζώου, εφόσον διαθέτει.
(ε) Να μεριμνά για την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψη του ζώου συντροφιάς, την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, το οποίο να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα για πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης.
(στ) Να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του ζώου.
(ζ) Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. Ειδικά για τους σκύλους και τις γάτες, σε περίπτωση που επιθυμεί να τα αποχωριστεί, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου του τόπου της μόνιμης κατοικίας του προκειμένου, με μέριμνα του δήμου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών. Ακολούθως, και εφόσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το παραδίδει αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αυτού με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή ποσού τριακόσιων (300) ευρώ για την παράδοση, εφόσον είναι σκύλος, ή εκατό (100) ευρώ, εφόσον είναι γάτα. Ο πιστοποιημένος υπάλληλος του δήμου μεριμνά άμεσα για την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς ως προς τη μεταβολή αυτή και την καταγραφή του ζώου ως αδέσποτου με προσωρινό ιδιοκτήτη τον δήμο. Ιδιόκτητης που εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
(η) Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου συντροφιάς εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας, έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, σκύλο στη διάρκεια του κυνηγιού ή σκύλο φύλαξης ποιμνίων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
(θ) Να μεριμνά ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες ανάγκες του ζώου και το ζώο να έχει επαρκή επαφή με τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο, ώστε να μην ζει σε κατάσταση μοναξιάς και να διατηρείται η ψυχική του υγεία, καθώς και για την εκπαίδευσή του, όταν απαιτείται.
(ι) Να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του ζώου, εκτός αν συντρέχει ιατρικός λόγος. Επιτρέπεται η πρακτική κοπής μικρού τμήματος του ενός αυτιού γάτας από κτηνίατρο μετά από επέμβαση στείρωσης.
(ια) Σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζει ότι το ζώο συντροφιάς απολαμβάνει τις πέντε ελευθερίες του που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2.
2. Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984 Α’ 164). Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, η αντίστοιχη αστική και ποινική ευθύνη βαρύνει τον οικείο δήμο, εφόσον αυτός δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του από τον παρόντα νόμο και ιδίως αν δεν έχει σημάνει και στειρώσει τα ζώα αυτά ή τον προσωρινό ιδιοκτήτη, εκτός εάν καταβληθεί αστική αποζημίωση για την προκληθείσα βλάβη ή ζημία από άλλο φορέα, όπως ασφαλιστική εταιρεία.
3. Εκτός από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, ο ιδιοκτήτης σκύλου επιπλέον:
(α) Μεριμνά να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό.
(β) Οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από τον χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
(γ) Για την αποφυγή ατυχημάτων, υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει τον σκύλο του δεμένο με λουρί και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για την κίνηση του σκύλου εντός πάρκων ζώων.
(δ) Οφείλει να φροντίζει να μη μένει μόνιμα δεμένος ο σκύλος του εντός της ιδιοκτησίας του, ακόμα και αν η αλυσίδα ή το σκοινί είναι μακρύ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η ιδιοκτησία δεν έχει περίφραξη, επιτρέπεται η χρήση υπόγειου ηλεκτρονικού φράχτη.
(ε) Εφόσον ο σκύλος διαμένει μόνιμα στην αυλή ή σε άλλο εξωτερικό χώρο, οφείλει να παρέχει κατάλυμα για ανάπαυση το οποίο να είναι δροσερό και σκιασμένο το καλοκαίρι και επαρκώς προστατευμένο από το κρύο και τον αέρα το χειμώνα. Το κατάλυμα για ανάπαυση πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το χιόνι και τα λιμνάζοντα ύδατα. Εφόσον ο σκύλος διαμένει σε εξωτερικό χώρο, ο χώρος αυτός πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
(στ) Οφείλει να μεριμνά ώστε ο σκύλος να έχει ικανή πρόσβαση σε χώρο της αυλής ή σε άλλο εξωτερικό χώρο τέτοιο ώστε ο σκύλος να έχει τη δυνατότητα κίνησης και άσκησης ανάλογης με τη φυλή και την ηλικία του.
4. Εκτός από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, ο ιδιοκτήτης γάτας οφείλει επιπλέον να μεριμνά, ώστε αυτή να μην διαβιεί σε κλουβί.
5. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο, χωρίς κτηνιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει την αναγκαιότητα της αφαίρεσης και εντολή αρμόδιου εισαγγελέα. Σε κάθε επίσκεψη επαναληπτικού εμβολιασμού στον κτηνίατρο, ελέγχεται η λειτουργία του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης και, εφόσον έχει παύσει να λειτουργεί, τοποθετείται νέο.
6. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή σε κάθε άλλη μετακίνησή του μαζί με τον σκύλο του για τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να φέρει μαζί του το διαβατήριο του σκύλου του. Οι υποχρεώσεις των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 3 δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, αντίστοιχα.
7. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί και καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Ομοίως, η άδεια κυνηγιού αφαιρείται αν ο κυνηγός έχει εγκαταλείψει ζώα που βρίσκονται στην κατοχή του ή στην ιδιοκτησία του ή άμεσους απογόνους αυτών. Τα μέσα μεταφοράς του κυνηγετικού σκύλου πρέπει να είναι κατάλληλα, με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.
8. Πέραν των περιοχών που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (Α` 200) ως ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, επιτρέπεται να καθορίζονται και λοιποί περιορισμένοι χώροι εκγύμνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών σε αυτούς.

 • 20 Μαΐου 2021, 22:54 | Αρχοντής

  ΑΡΘΡΟ 5
  • ΟΧΙ στην υποχρεωτική “οριζόντια στείρωση” όλων των δεσποζόμενων σκύλων η οποία είναι αντισυνταγματική και ιατρικά και βιοηθικά ανεπίτρεπτη, δείχνοντας σεβασμό στα δικαιώματα των σκύλων και των υπεύθυνων ιδιοκτητών τους !!!
  Στηρίζουμε την θέση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΚΟΕ) για εξαίρεση των Καθαρόαιμων Σκύλων με Pedigree FCI και των αυτόχθονων Ελληνικών Φυλών Σκύλων.

 • 20 Μαΐου 2021, 22:54 | Ελισαβετ Κυπριανιδου

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕΣΕ , ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ , ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΕΚΤΡΟΦΕΑ!

 • 20 Μαΐου 2021, 22:46 | Θωμάς Τσιπουρας

  Ναι στην υποχρεωτική στείρωση

 • 20 Μαΐου 2021, 22:28 | Ευα Δασκαλοπουλου

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕΣΕ , ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ , ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΕΚΤΡΟΦΕΑ!!

 • 20 Μαΐου 2021, 22:27 | Λενια

  Ο-Χ-Ι!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ PEDIGREE ΑΠΟ ΤΟΝ FCI ΚΑΙ ΤΟΝ Κ.Ο.Ε!Ν-Α-Ι!!!!!!!!!!!! ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ!ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ PET SHOPS!ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗΣ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ PEDIGREE ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ!!!!!!!!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 22:20 | Σταματης Ντεγιάννης

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση των μεγαλύτερων φιλοζωικών σωματείων της χώρας που τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου με συγκεκριμένες προτάσεις και βελτιώσεις
  https://www.savethevoiceless.com/alitheies-psemata/filozoia-nomosxedio-zoa/
  Ενώ θεσπίζεται η υποχρεωτική στείρωση στο άρθρο αυτό , δυστυχώς στο άρθρο 39 παρ.3 αφήνει “ανοιχτό παράθυρο” για ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή σε συγκεκριμένες ομάδες στις οποίες θα έπρεπε ρητά και κατηγορηματικά να απαγορεύεται. Ζητάμε να οριστούν πιο συγκεκριμένοι κανόνες και προϋποθέσεις για την ηθική και νόμιμη εκτροφή. Τα αδέσποτα δεν πέφτουν από τον ουρανό και η συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχεται από δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.
  Για να σταματήσει λοιπόν η πηγή , πρέπει να κλείσουμε τη βρύση για κάποια χρόνια , αλλιώς δε θα τελειώσουμε ποτέ με τα εκατομμύρια αδέσποτα στους δρόμους και τα χιλιάδες εγκλωβισμένα σε κλουβιά .
  Επιπλέον είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει το μέτρο της υποχρεωτικής στείρωσης με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, χωρίς την καθυστέρηση των 2 ετών και χωρίς κανένα περιθώριο αναπροσαρμογής του χρόνου εφαρμογής του σύμφωνα με την απόφαση του εκάστοτε υπουργού.

 • 20 Μαΐου 2021, 22:15 | Τρύπας Τηλέμαχος

  ΟΧΙ στην υποχρεωτική “οριζόντια στείρωση” όλων των δεσποζόμενων σκύλων η οποία είναι αντισυνταγματική και ιατρικά και βιοηθικά ανεπίτρεπτη, δείχνοντας σεβασμό στα δικαιώματα των σκύλων και των υπεύθυνων ιδιοκτητών τους !!!
  Στηρίζω την θέση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΚΟΕ) για εξαίρεση των Καθαρόαιμων Σκύλων με Pedigree FCI και των αυτόχθονων Ελληνικών Φυλών Σκύλων.

 • 20 Μαΐου 2021, 22:10 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Κάθετα αντίθετος στην υποχρεωτική στείρωση των δεσποζομενων ζώων συντροφιάς.Αυτο το νομοσχέδιο είναι αδύνατο να σταθεί ,ακόμα και αν ψηφιστεί δεν πρόκειται κανείς να υπακούσει σε κάτι τέτοιο..Δεν πειράζουμε τα ζώα μας ούτε θα εξαφανισουμε τις καθαρόαιμες φυλές

 • 20 Μαΐου 2021, 22:10 | Ευα Δασκαλοπουλου

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕΣΕ , ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ , ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΕΚΤΡΟΦΕΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 22:01 | Λενια

  Ο-Χ-Ι!!!!!!!!!!!!!!! ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ PEDIGREE ΑΠΟ ΤΟΝ FCI ΚΑΙ ΤΟΝ Κ.Ο.Ε!Ν-Α-Ι!!!!!!!!!!!! ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ!ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ PET SHOPS!ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗΣ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ PEDIGREE ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ!!!!!!!!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:56 | Ορφέας Παυλόπουλος

  Λέμε ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ

 • 20 Μαΐου 2021, 21:54 | Kωνσταντίνος

  Να μην προβλέπεται σε καμία περίπτωση η υποχρεωτική στείρωση όλων των ζώων συντροφιάς, ή τουλάχιστον να εξαιρεθούν οι κυνηγετικοί σκύλοι ως σκύλοι εργασίας.
  Το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου επιβάλει μία καινοφανή ρύθμιση, που δεν έχει επιχειρηθεί σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης και του προηγμένου κόσμου γενικότερα.
  Η υποχρεωτικότητα της στείρωσης και του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των δεσποζόμενων σκύλων, δεν θα βρει ενάντιους μόνο τους κυνηγούς, αλλά και χιλιάδες άλλους πολίτες που διαβιώνουν με σκύλους στη χώρα μας.
  Είναι βέβαιο ότι η κοινωνία θα αντιμετωπίσει μία τέτοια νομοθετική απόπειρα σαν ένα «αυταρχισμό» του κράτους εις βάρος των πολιτών και των ζώων τους.
  Είναι επικίνδυνο και αλυσιτελές να επιβάλλεταιμε νόμο η υποχρεωτική χειρουργική αφαίρεση των γεννητικών οργάνων σε όλα τα δεσποζόμενα σκυλιά, με το επιχείρημα ότι μέσω του… αφανισμού τους θα βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής τους! Το κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε πολίτη του ως εν δυνάμει… ανεύθυνο και ασυνείδητο.
  Δεν έχουμε την ανάγκη έναν τέτοιο νόμο για να αναλάβουμε την ευθύνη, απέναντι σε πλάσματα που αγαπάμε και φροντίζουμε.
  Δεν έχουμε την ανάγκη την υποχρεωτική στείρωση, για να επιβλέψουμε τον δικό μας σκύλο, αποτρέποντας τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τις ανεξέλεγκτες γεννήσεις
  Οι όποιοι ανεύθυνοι και ασυνείδητοι, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως άλλοθι εις βάρος χιλιάδων άλλων πολιτών, που αντιλαμβάνονται τον υποχρεωτικό ευνουχισμό ως περιορισμό των δικών τους δικαιωμάτων.
  Η στείρωση και ο ευνουχισμός αποτελούν βίαιες και επώδυνες παρεμβάσεις στη φύση και στη φυσιολογία του ζώου και έχουν αξία να γίνονται μόνο εάν η συνεχής επίβλεψη του δεν είναι δυνατή, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητα ζευγαρώματα. Είναι ένας τρόπος που αναγκαστικά καταφεύγουμε ως ανθρώπινη κοινωνία για να προστατέψουμε και να διαχειριστούμε τα αδέσποτα ζώα, αλλά ηθικά και νομικά δεν έχει καμία θέση στα ζώα που συντηρούμε ως μέλη των οικογενειών μας.
  Ειδικότερα για τα ζώα εργασίας, όπως οι κυνηγετικοί και ποιμενικοί σκύλοι, η στείρωση αποτελεί μία πράξη που υπονομεύει όλα τα εργασιακά προσόντα και φυσικά πλεονεκτήματα τους. Επιπροσθέτως, η υποχρεωτική στείρωση των σκύλων, έχει κόστος οικονομικά αβάστακτο ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες που κατέχουν περισσότερα από ένα ζώα. Το μέσω κόστος της χειρουργικής επέμβασης για κάθε ζώο αγγίζει τα 300€ και προϋποθέτει μετεγχειρητική φροντίδα και ισόβιο κόστος ειδικής διατροφής.
  Άρθρο 5 παράγραφος 6: Ο τρόπος που είναι διατυπωμένη η διάταξη, είναι προβληματικός και κατάφορα εχθρικός για τους κυνηγούς, κάνοντας μια σαφέστατη και «ρατσιστικού» τύπου διάκριση μεταξύ αυτών και όλων των άλλων κατόχων σκύλων στη χώρα μας.
  Ο κατάφωρα εχθρικός τρόπος που αντιμετωπίζονται οι κυνηγοί έναντι όλων των άλλων πολιτών, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το διαβατήριο του σκύλου τους, σε οποιαδήποτε μετακίνηση που κάνουν μαζί του, έστω και μέχρι το πάρκο ή το περίπτερο της γειτονιάς τους.
  Ενώ όλοι οι άλλοι πολίτες – κάτοχοι ζώων πρέπει να εφοδιάζονται με διαβατήριο του σκύλου τους ΜΟΝΟ εφόσον πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, οι κυνηγοί υποχρεούνται να εκδώσουν και να έχουν μαζί τους σε κάθε περίπτωση το αντίστοιχο διαβατήριο. Ζητάμε να απαλειφθεί η σχετική πρόβλεψη.
  Άρθρο 5 παράγραφος 7 : Ο «επιθετικός» τρόπος που το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει εκ προοιμίου τους κυνηγούς, γίνεται ακόμα πιο ορατός με την πρόβλεψη ότι: – «Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί και καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Ομοίως, η άδεια κυνηγιού αφαιρείται αν ο κυνηγός έχει εγκαταλείψει ζώα που βρίσκονται στην κατοχή του ή στην ιδιοκτησία του ή άμεσους απογόνους αυτών.».
  Η επιπλέον ποινή της αφαίρεσης της κυνηγετικής άδειας, κατά την περίπτωση τέλεσης του συγκεκριμένου παραπτώματος από κυνηγούς, αποτελεί αυστηρή πρόβλεψη η οποία καταργεί την έννοια της ισονομίας των Ελλήνων πολιτών.
  Στο πλαίσιο της ισονομίας, ένας νόμος για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς, δεν δικαιούται να κάνει καμία διάκριση ανάμεσα σε κυνηγούς και λοιπούς ιδιοκτήτες. Παρόμοιου τύπου… διοικητική ποινή δεν προβλέπεται σε ολόκληρο το νομοσχέδιο για καμία άλλη κατηγορία πολιτών.
  Η διάταξη κρίνεται ως απαράδεκτη, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαλειφθεί.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:46 | Λενια

  Ο-Χ-Ι!!!!!!!!!!!!!!! ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ PEDIGREE ΑΠΟ ΤΟΝ FCI ΚΑΙ ΤΟΝ Κ.Ο.Ε!Ν-Α-Ι!!!!!!!!!!!! ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ!ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ PET SHOPS!ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗΣ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ PEDIGREE ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ!!!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:42 | Πωλινα Σπυροπουλου

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕΣΕ , ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ , ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΕΚΤΡΟΦΕΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 21:40 | Κυριάκος Σκορδάς

  To νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τον κάθε υπεύθυνο ιδιοκτήτη ζώου ως εν δυνάμει ασυνείδητο!
  Στα τόσα χρόνια της ζωής μου μεγάλωσα μαζί με τα σκυλιά (τον Τζίμη για 17 χρόνια, τον Γούλφ για 8, τον Φοίβο για 10 και τη Φρουφρου σήμερα ήδη 15)>
  Κανένα από αυτά δεν ζευγάρωσε καθώς υπεύθυνα τα διατηρούσα.
  Ένα από αυτά αναγκάστηκα να το στειρώσω για λόγους υγείας – ο πόνος και η φροντίδα ενός στειρωμένου ζώου, τα μερόνυκτα αγκαλιάς μαζί του μέχρι να έρθει σε φυσιολογική κατάσταση ήταν απερίγραπτα. Μια μεγάλη ταλαιπωρία για το ζώο.
  Η υποχρεωτική στείρωση είναι μια βάρβαρη πράξη – αμφιβάλλω αν ο συντάκτης του νομοσχεδίου έχει πάρει ποτέ στην αγκαλιά του ένα σκυλί ώστε με τόση ευκολία να προωθεί τον ακρωτηριασμό του!
  Κρίμα
  Όχι στην άσκοπη ταλαιπωρία του ζώου, όχι στην τιμωρία του κάθε υπεύθυνου κατόχου ζώου> η πρόφαση ότι αυτό γίνεται για τα αδέσποτα είναι αστήρικτη>

 • 20 Μαΐου 2021, 21:34 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ

  Όχι στην οριζόντια στείρωση! Η κοινωνία και η πολιτεία πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων. Δεν μπορεί η λύση στο πρόβλημα των αδέσποτων να είναι η αφαίρεση των γεννητικών οργάνων όλων των ζώων. Αυτές οι λύσεις ακούγονται μεσαιωνικές. Εφαρμόστε το νόμο με τα τσιπ και τιμωρείστε αυστηρά όσους παρατάνε τα κατοικίδια τους!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:32 | Ελενα Γεωργίου

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση των μεγαλύτερων φιλοζωικών σωματείων της χώρας που τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου με συγκεκριμένες προτάσεις και βελτιώσεις
  https://www.savethevoiceless.com/alitheies-psemata/filozoia-nomosxedio-zoa/
  Ενώ θεσπίζεται η υποχρεωτική στείρωση στο άρθρο αυτό , δυστυχώς στο άρθρο 39 παρ.3 αφήνει “ανοιχτό παράθυρο” για ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή σε συγκεκριμένες ομάδες στις οποίες θα έπρεπε ρητά και κατηγορηματικά να απαγορεύεται. Ζητάμε να οριστούν πιο συγκεκριμένοι κανόνες και προϋποθέσεις για την ηθική και νόμιμη εκτροφή. Τα αδέσποτα δεν πέφτουν από τον ουρανό και η συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχεται από δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.
  Για να σταματήσει λοιπόν η πηγή , πρέπει να κλείσουμε τη βρύση για κάποια χρόνια , αλλιώς δε θα τελειώσουμε ποτέ με τα εκατομμύρια αδέσποτα στους δρόμους και τα χιλιάδες εγκλωβισμένα σε κλουβιά .
  Επιπλέον είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει το μέτρο της υποχρεωτικής στείρωσης με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, χωρίς την καθυστέρηση των 2 ετών και χωρίς κανένα περιθώριο αναπροσαρμογής του χρόνου εφαρμογής του σύμφωνα με την απόφαση του εκάστοτε υπουργού.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:30 | ΛΙΒΙΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  Είμαι κάθετα αντίθετος στον γενικευμένο ευνουχισμό των ζώων συντροφιάς.
  Για τα δεσποζόμενα ζώα, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο εξαναγκασμός σε υποχρεωτικό ευνουχισμό είναι κατ’ αρχάς αντισυνταγματικός.Δεν γίνεται να προβλέπονται κυρώσεις για την βία κατά των ζώων η τον ακρωτηριασμό τους και οι ίδιοι οι νομοθέτες να επιβάλλουν υποχρεωτικούς και γενικευμένους ευνουχισμούς.Κύριοι τα γεννητικά όργανα ενός ζώου είναι ζωτικής σημασίας και δεν ανήκουν στην κατηγορία των νυχιών και των τριχών για να αποφασίζετε ελαφρά τη καρδία την κοπή των.Από πλευράς ψυχικής υγείας του ζώου, είναι διεθνώς τεκμηριωμένο ότι όποια ζώα ευνουχισθούν πέφτουν σε κατάθλιψη. Συχνά πυκνά μετά τον ευνουχισμό βγάζουν κακία και επιθετικότητα στους ιδιοκτήτες τους ή σε άλλα ζώα της περιοχής τους, συμπεριφορά που δεν επεδείκνυαν προ ευνουχισμού, ενώ επίσης παχαίνουν και πεθαίνουν γρηγορότερα από παθήσεις που έχουν να κάνουν με την παχυσαρκία τους που προέρχεται από την αδιαφορία τους για την ζωή, μετά τον ευνουχισμό τους.Από πλευράς πρακτικής, με τον γενικευμένο και επιβεβλημένο ευνουχισμό που οραματίζεστε και ευαγγέλλεσθε, οδηγείτε την Πατρίδα μας σε ένα ζοφερό μέλλον όπου μέσα σε μια 10ετία περίπου δεν θα υπάρχει σκύλος για σκύλος και γάτα για γάτα. Φυσικά οι τιμές των ζώων αυτών θα εκτιναχθούν και θα είναι είδος εν σπανιότητη. Τους μόνους που θα ευνοεί αυτό, είναι τους όποιους εγχώριους και ξένους εκτροφείς…

 • 20 Μαΐου 2021, 21:25 | Kωνσταντίνος Xορτατος

  Να μην προβλέπεται σε καμία περίπτωση η υποχρεωτική στείρωση όλων των ζώων συντροφιάς, ή τουλάχιστον να εξαιρεθούν οι κυνηγετικοί σκύλοι ως σκύλοι εργασίας.
  Το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου επιβάλει μία καινοφανή ρύθμιση, που δεν έχει επιχειρηθεί σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης και του προηγμένου κόσμου γενικότερα.
  Η υποχρεωτικότητα της στείρωσης και του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των δεσποζόμενων σκύλων, δεν θα βρει ενάντιους μόνο τους κυνηγούς, αλλά και χιλιάδες άλλους πολίτες που διαβιώνουν με σκύλους στη χώρα μας.
  Είναι βέβαιο ότι η κοινωνία θα αντιμετωπίσει μία τέτοια νομοθετική απόπειρα σαν ένα «αυταρχισμό» του κράτους εις βάρος των πολιτών και των ζώων τους.
  Είναι επικίνδυνο και αλυσιτελές να επιβάλλεταιμε νόμο η υποχρεωτική χειρουργική αφαίρεση των γεννητικών οργάνων σε όλα τα δεσποζόμενα σκυλιά, με το επιχείρημα ότι μέσω του… αφανισμού τους θα βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής τους! Το κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε πολίτη του ως εν δυνάμει… ανεύθυνο και ασυνείδητο.
  Δεν έχουμε την ανάγκη έναν τέτοιο νόμο για να αναλάβουμε την ευθύνη, απέναντι σε πλάσματα που αγαπάμε και φροντίζουμε.
  Δεν έχουμε την ανάγκη την υποχρεωτική στείρωση, για να επιβλέψουμε τον δικό μας σκύλο, αποτρέποντας τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τις ανεξέλεγκτες γεννήσεις
  Οι όποιοι ανεύθυνοι και ασυνείδητοι, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως άλλοθι εις βάρος χιλιάδων άλλων πολιτών, που αντιλαμβάνονται τον υποχρεωτικό ευνουχισμό ως περιορισμό των δικών τους δικαιωμάτων.
  Η στείρωση και ο ευνουχισμός αποτελούν βίαιες και επώδυνες παρεμβάσεις στη φύση και στη φυσιολογία του ζώου και έχουν αξία να γίνονται μόνο εάν η συνεχής επίβλεψη του δεν είναι δυνατή, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητα ζευγαρώματα. Είναι ένας τρόπος που αναγκαστικά καταφεύγουμε ως ανθρώπινη κοινωνία για να προστατέψουμε και να διαχειριστούμε τα αδέσποτα ζώα, αλλά ηθικά και νομικά δεν έχει καμία θέση στα ζώα που συντηρούμε ως μέλη των οικογενειών μας.
  Ειδικότερα για τα ζώα εργασίας, όπως οι κυνηγετικοί και ποιμενικοί σκύλοι, η στείρωση αποτελεί μία πράξη που υπονομεύει όλα τα εργασιακά προσόντα και φυσικά πλεονεκτήματα τους. Επιπροσθέτως, η υποχρεωτική στείρωση των σκύλων, έχει κόστος οικονομικά αβάστακτο ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες που κατέχουν περισσότερα από ένα ζώα. Το μέσω κόστος της χειρουργικής επέμβασης για κάθε ζώο αγγίζει τα 300€ και προϋποθέτει μετεγχειρητική φροντίδα και ισόβιο κόστος ειδικής διατροφής.
  Άρθρο 5 παράγραφος 6: Ο τρόπος που είναι διατυπωμένη η διάταξη, είναι προβληματικός και κατάφορα εχθρικός για τους κυνηγούς, κάνοντας μια σαφέστατη και «ρατσιστικού» τύπου διάκριση μεταξύ αυτών και όλων των άλλων κατόχων σκύλων στη χώρα μας.
  Ο κατάφωρα εχθρικός τρόπος που αντιμετωπίζονται οι κυνηγοί έναντι όλων των άλλων πολιτών, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το διαβατήριο του σκύλου τους, σε οποιαδήποτε μετακίνηση που κάνουν μαζί του, έστω και μέχρι το πάρκο ή το περίπτερο της γειτονιάς τους.
  Ενώ όλοι οι άλλοι πολίτες – κάτοχοι ζώων πρέπει να εφοδιάζονται με διαβατήριο του σκύλου τους ΜΟΝΟ εφόσον πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, οι κυνηγοί υποχρεούνται να εκδώσουν και να έχουν μαζί τους σε κάθε περίπτωση το αντίστοιχο διαβατήριο. Ζητάμε να απαλειφθεί η σχετική πρόβλεψη.
  Άρθρο 5 παράγραφος 7 : Ο «επιθετικός» τρόπος που το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει εκ προοιμίου τους κυνηγούς, γίνεται ακόμα πιο ορατός με την πρόβλεψη ότι: – «Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί και καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Ομοίως, η άδεια κυνηγιού αφαιρείται αν ο κυνηγός έχει εγκαταλείψει ζώα που βρίσκονται στην κατοχή του ή στην ιδιοκτησία του ή άμεσους απογόνους αυτών.».
  Η επιπλέον ποινή της αφαίρεσης της κυνηγετικής άδειας, κατά την περίπτωση τέλεσης του συγκεκριμένου παραπτώματος από κυνηγούς, αποτελεί αυστηρή πρόβλεψη η οποία καταργεί την έννοια της ισονομίας των Ελλήνων πολιτών.
  Στο πλαίσιο της ισονομίας, ένας νόμος για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς, δεν δικαιούται να κάνει καμία διάκριση ανάμεσα σε κυνηγούς και λοιπούς ιδιοκτήτες. Παρόμοιου τύπου… διοικητική ποινή δεν προβλέπεται σε ολόκληρο το νομοσχέδιο για καμία άλλη κατηγορία πολιτών.
  Η διάταξη κρίνεται ως απαράδεκτη, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαλειφθεί.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:15 | Ζανα Τσαφουλια

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕΣΕ , ΟΧΙ! ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ , ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΕΚΤΡΟΦΕΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 21:15 | Τάσος Κουράκης

  Συμφωνώ με την υποχρεωτική στείρωση ως μόνη λύση

 • 20 Μαΐου 2021, 21:58 | Kωνσταντίνος Τσούσσης

  Να μην προβλέπεται σε καμία περίπτωση η υποχρεωτική στείρωση όλων των ζώων συντροφιάς, ή τουλάχιστον να εξαιρεθούν οι κυνηγετικοί σκύλοι ως σκύλοι εργασίας.
  Το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου επιβάλει μία καινοφανή ρύθμιση, που δεν έχει επιχειρηθεί σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης και του προηγμένου κόσμου γενικότερα.
  Η υποχρεωτικότητα της στείρωσης και του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των δεσποζόμενων σκύλων, δεν θα βρει ενάντιους μόνο τους κυνηγούς, αλλά και χιλιάδες άλλους πολίτες που διαβιώνουν με σκύλους στη χώρα μας.
  Είναι βέβαιο ότι η κοινωνία θα αντιμετωπίσει μία τέτοια νομοθετική απόπειρα σαν ένα «αυταρχισμό» του κράτους εις βάρος των πολιτών και των ζώων τους.
  Είναι επικίνδυνο και αλυσιτελές να επιβάλλεταιμε νόμο η υποχρεωτική χειρουργική αφαίρεση των γεννητικών οργάνων σε όλα τα δεσποζόμενα σκυλιά, με το επιχείρημα ότι μέσω του… αφανισμού τους θα βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής τους! Το κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε πολίτη του ως εν δυνάμει… ανεύθυνο και ασυνείδητο.
  Δεν έχουμε την ανάγκη έναν τέτοιο νόμο για να αναλάβουμε την ευθύνη, απέναντι σε πλάσματα που αγαπάμε και φροντίζουμε.
  Δεν έχουμε την ανάγκη την υποχρεωτική στείρωση, για να επιβλέψουμε τον δικό μας σκύλο, αποτρέποντας τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τις ανεξέλεγκτες γεννήσεις
  Οι όποιοι ανεύθυνοι και ασυνείδητοι, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως άλλοθι εις βάρος χιλιάδων άλλων πολιτών, που αντιλαμβάνονται τον υποχρεωτικό ευνουχισμό ως περιορισμό των δικών τους δικαιωμάτων.
  Η στείρωση και ο ευνουχισμός αποτελούν βίαιες και επώδυνες παρεμβάσεις στη φύση και στη φυσιολογία του ζώου και έχουν αξία να γίνονται μόνο εάν η συνεχής επίβλεψη του δεν είναι δυνατή, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητα ζευγαρώματα. Είναι ένας τρόπος που αναγκαστικά καταφεύγουμε ως ανθρώπινη κοινωνία για να προστατέψουμε και να διαχειριστούμε τα αδέσποτα ζώα, αλλά ηθικά και νομικά δεν έχει καμία θέση στα ζώα που συντηρούμε ως μέλη των οικογενειών μας.
  Ειδικότερα για τα ζώα εργασίας, όπως οι κυνηγετικοί και ποιμενικοί σκύλοι, η στείρωση αποτελεί μία πράξη που υπονομεύει όλα τα εργασιακά προσόντα και φυσικά πλεονεκτήματα τους. Επιπροσθέτως, η υποχρεωτική στείρωση των σκύλων, έχει κόστος οικονομικά αβάστακτο ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες που κατέχουν περισσότερα από ένα ζώα. Το μέσω κόστος της χειρουργικής επέμβασης για κάθε ζώο αγγίζει τα 300€ και προϋποθέτει μετεγχειρητική φροντίδα και ισόβιο κόστος ειδικής διατροφής.
  Άρθρο 5 παράγραφος 6: Ο τρόπος που είναι διατυπωμένη η διάταξη, είναι προβληματικός και κατάφορα εχθρικός για τους κυνηγούς, κάνοντας μια σαφέστατη και «ρατσιστικού» τύπου διάκριση μεταξύ αυτών και όλων των άλλων κατόχων σκύλων στη χώρα μας.
  Ο κατάφωρα εχθρικός τρόπος που αντιμετωπίζονται οι κυνηγοί έναντι όλων των άλλων πολιτών, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το διαβατήριο του σκύλου τους, σε οποιαδήποτε μετακίνηση που κάνουν μαζί του, έστω και μέχρι το πάρκο ή το περίπτερο της γειτονιάς τους.
  Ενώ όλοι οι άλλοι πολίτες – κάτοχοι ζώων πρέπει να εφοδιάζονται με διαβατήριο του σκύλου τους ΜΟΝΟ εφόσον πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, οι κυνηγοί υποχρεούνται να εκδώσουν και να έχουν μαζί τους σε κάθε περίπτωση το αντίστοιχο διαβατήριο. Ζητάμε να απαλειφθεί η σχετική πρόβλεψη.
  Άρθρο 5 παράγραφος 7 : Ο «επιθετικός» τρόπος που το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει εκ προοιμίου τους κυνηγούς, γίνεται ακόμα πιο ορατός με την πρόβλεψη ότι: – «Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί και καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Ομοίως, η άδεια κυνηγιού αφαιρείται αν ο κυνηγός έχει εγκαταλείψει ζώα που βρίσκονται στην κατοχή του ή στην ιδιοκτησία του ή άμεσους απογόνους αυτών.».
  Η επιπλέον ποινή της αφαίρεσης της κυνηγετικής άδειας, κατά την περίπτωση τέλεσης του συγκεκριμένου παραπτώματος από κυνηγούς, αποτελεί αυστηρή πρόβλεψη η οποία καταργεί την έννοια της ισονομίας των Ελλήνων πολιτών.
  Στο πλαίσιο της ισονομίας, ένας νόμος για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς, δεν δικαιούται να κάνει καμία διάκριση ανάμεσα σε κυνηγούς και λοιπούς ιδιοκτήτες. Παρόμοιου τύπου… διοικητική ποινή δεν προβλέπεται σε ολόκληρο το νομοσχέδιο για καμία άλλη κατηγορία πολιτών.
  Η διάταξη κρίνεται ως απαράδεκτη, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαλειφθεί.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:57 | Νικόλαος Καρατζένης

  Συμφωνώ με τις προτάσεις της ΠΦΠΟ.

  Με θλίβει τον τελευταίο καιρό οι αντιδράσεις για την υποχρεωτική στείρωση που έχουν σημειωθεί ειδικά από τους κτηνιάτρους! Φαίνεται πως δεν τους ενδιαφέρει η αντιμετώπιση του προβήματος και προσπαθούν απλώς να δυσχεραίνουν το παρών νομοσχέδιο. Η στείρωση των δεσποζόμενων ζώων είναι επιτακτική. Με το πρόγραμμα στειρώσεων αυτά τα χρόνια έχει σταματήσει σε σημαντικό βαθμό η εσωτερική αύξηση των αδέσποτων, όμως συνεχώς εγκαταλείπονται επιπλέον σκυλιά από ασυνείδητους λόγω της μη στείρωσης, και όχι δεν είναι μια μικρή μερίδα, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, και μάλιστα η πλειότητα είναι ποιμενικά σκυλιά και κυνηγόσκυλα ανάλογα την περιοχή.

  Όλα τα επιστημονικά δεδομένα συνηγορούν στα οφέλη της στείρωσης και για το ίδιο το σκυλί και για την πάταξη του προβλήματος των αδέσποτων. Όποιος ισχυρίζεται πως ο αριθμός τωνα αδέσποτων δεν σχετίζεται με τα δεσποζόμενα προφανώς δεν έχει καμία επίγνωση του προβλήματος και της κατάστασης που επικρατεί. Ενδεικτικά στο χώρο που δραστηριοποιείται η φιλοζωική στην οποία ανήκω δεν έχει σημειωθεί γέννα από αδέσποτο εδώ και 4 χρόνια χάρη στις στειρώσεις, εντούτοις έχουμε κλιθεί να φροντίσουμε στα 4 αυτά χρόνια 60+ κουτάβια (εννοιείται χωρίς κάποια παρουσία σκυλομανας). Από πού ήρθαν αυτά άραγε;

 • 20 Μαΐου 2021, 21:51 | Κώστας Λιάπης

  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση των μεγαλύτερων φιλοζωικών σωματείων της χώρας που τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου με συγκεκριμένες προτάσεις και βελτιώσεις
  https://www.savethevoiceless.com/alitheies-psemata/filozoia-nomosxedio-zoa/
  Ενώ θεσπίζεται η υποχρεωτική στείρωση στο άρθρο αυτό , δυστυχώς στο άρθρο 39 παρ.3 αφήνει “ανοιχτό παράθυρο” για ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή σε συγκεκριμένες ομάδες στις οποίες θα έπρεπε ρητά και κατηγορηματικά να απαγορεύεται. Ζητάμε να οριστούν πιο συγκεκριμένοι κανόνες και προϋποθέσεις για την ηθική και νόμιμη εκτροφή. Τα αδέσποτα δεν πέφτουν από τον ουρανό και η συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχεται από δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.
  Για να σταματήσει λοιπόν η πηγή , πρέπει να κλείσουμε τη βρύση για κάποια χρόνια , αλλιώς δε θα τελειώσουμε ποτέ με τα εκατομμύρια αδέσποτα στους δρόμους και τα χιλιάδες εγκλωβισμένα σε κλουβιά .
  Επιπλέον είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει το μέτρο της υποχρεωτικής στείρωσης με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, χωρίς την καθυστέρηση των 2 ετών και χωρίς κανένα περιθώριο αναπροσαρμογής του χρόνου εφαρμογής του σύμφωνα με την απόφαση του εκάστοτε υπουργού.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:50 | ΝΙΚΟΣ

  ΟΧΙ στην υποχρεωτική “οριζόντια στείρωση” όλων των δεσποζόμενων σκύλων η οποία είναι αντισυνταγματική και ιατρικά και βιοηθικά ανεπίτρεπτη, δείχνοντας σεβασμό στα δικαιώματα των σκύλων και των υπεύθυνων ιδιοκτητών τους !!!

  Στηρίζουμε την θέση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΚΟΕ) για εξαίρεση των Καθαρόαιμων Σκύλων με Pedigree FCI και των αυτόχθονων Ελληνικών Φυλών Σκύλων.

  δεν συμφωνο με την υποχρεωτικη στειρωση δεσποζομενων ζωων

 • 20 Μαΐου 2021, 21:47 | 3 kai o koykos

  Εύχομαι ο θεός να σας δώσει φώτιση να το πάρετε πίσω!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 21:33 | Μανος Κουλιανος

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΕΣΕ , ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ , ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΕΚΤΡΟΦΕΑ

 • 20 Μαΐου 2021, 21:31 | Kωστας Σταυροπουλος

  Να μην προβλέπεται σε καμία περίπτωση η υποχρεωτική στείρωση όλων των ζώων συντροφιάς, ή τουλάχιστον να εξαιρεθούν οι κυνηγετικοί σκύλοι ως σκύλοι εργασίας.
  Το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου επιβάλει μία καινοφανή ρύθμιση, που δεν έχει επιχειρηθεί σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης και του προηγμένου κόσμου γενικότερα.
  Η υποχρεωτικότητα της στείρωσης και του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των δεσποζόμενων σκύλων, δεν θα βρει ενάντιους μόνο τους κυνηγούς, αλλά και χιλιάδες άλλους πολίτες που διαβιώνουν με σκύλους στη χώρα μας.
  Είναι βέβαιο ότι η κοινωνία θα αντιμετωπίσει μία τέτοια νομοθετική απόπειρα σαν ένα «αυταρχισμό» του κράτους εις βάρος των πολιτών και των ζώων τους.
  Είναι επικίνδυνο και αλυσιτελές να επιβάλλεταιμε νόμο η υποχρεωτική χειρουργική αφαίρεση των γεννητικών οργάνων σε όλα τα δεσποζόμενα σκυλιά, με το επιχείρημα ότι μέσω του… αφανισμού τους θα βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής τους! Το κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε πολίτη του ως εν δυνάμει… ανεύθυνο και ασυνείδητο.
  Δεν έχουμε την ανάγκη έναν τέτοιο νόμο για να αναλάβουμε την ευθύνη, απέναντι σε πλάσματα που αγαπάμε και φροντίζουμε.
  Δεν έχουμε την ανάγκη την υποχρεωτική στείρωση, για να επιβλέψουμε τον δικό μας σκύλο, αποτρέποντας τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τις ανεξέλεγκτες γεννήσεις
  Οι όποιοι ανεύθυνοι και ασυνείδητοι, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως άλλοθι εις βάρος χιλιάδων άλλων πολιτών, που αντιλαμβάνονται τον υποχρεωτικό ευνουχισμό ως περιορισμό των δικών τους δικαιωμάτων.
  Η στείρωση και ο ευνουχισμός αποτελούν βίαιες και επώδυνες παρεμβάσεις στη φύση και στη φυσιολογία του ζώου και έχουν αξία να γίνονται μόνο εάν η συνεχής επίβλεψη του δεν είναι δυνατή, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητα ζευγαρώματα. Είναι ένας τρόπος που αναγκαστικά καταφεύγουμε ως ανθρώπινη κοινωνία για να προστατέψουμε και να διαχειριστούμε τα αδέσποτα ζώα, αλλά ηθικά και νομικά δεν έχει καμία θέση στα ζώα που συντηρούμε ως μέλη των οικογενειών μας.
  Ειδικότερα για τα ζώα εργασίας, όπως οι κυνηγετικοί και ποιμενικοί σκύλοι, η στείρωση αποτελεί μία πράξη που υπονομεύει όλα τα εργασιακά προσόντα και φυσικά πλεονεκτήματα τους. Επιπροσθέτως, η υποχρεωτική στείρωση των σκύλων, έχει κόστος οικονομικά αβάστακτο ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες που κατέχουν περισσότερα από ένα ζώα. Το μέσω κόστος της χειρουργικής επέμβασης για κάθε ζώο αγγίζει τα 300€ και προϋποθέτει μετεγχειρητική φροντίδα και ισόβιο κόστος ειδικής διατροφής.
  Άρθρο 5 παράγραφος 6: Ο τρόπος που είναι διατυπωμένη η διάταξη, είναι προβληματικός και κατάφορα εχθρικός για τους κυνηγούς, κάνοντας μια σαφέστατη και «ρατσιστικού» τύπου διάκριση μεταξύ αυτών και όλων των άλλων κατόχων σκύλων στη χώρα μας.
  Ο κατάφωρα εχθρικός τρόπος που αντιμετωπίζονται οι κυνηγοί έναντι όλων των άλλων πολιτών, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το διαβατήριο του σκύλου τους, σε οποιαδήποτε μετακίνηση που κάνουν μαζί του, έστω και μέχρι το πάρκο ή το περίπτερο της γειτονιάς τους.
  Ενώ όλοι οι άλλοι πολίτες – κάτοχοι ζώων πρέπει να εφοδιάζονται με διαβατήριο του σκύλου τους ΜΟΝΟ εφόσον πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, οι κυνηγοί υποχρεούνται να εκδώσουν και να έχουν μαζί τους σε κάθε περίπτωση το αντίστοιχο διαβατήριο. Ζητάμε να απαλειφθεί η σχετική πρόβλεψη.
  Άρθρο 5 παράγραφος 7 : Ο «επιθετικός» τρόπος που το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει εκ προοιμίου τους κυνηγούς, γίνεται ακόμα πιο ορατός με την πρόβλεψη ότι: – «Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί και καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Ομοίως, η άδεια κυνηγιού αφαιρείται αν ο κυνηγός έχει εγκαταλείψει ζώα που βρίσκονται στην κατοχή του ή στην ιδιοκτησία του ή άμεσους απογόνους αυτών.».
  Η επιπλέον ποινή της αφαίρεσης της κυνηγετικής άδειας, κατά την περίπτωση τέλεσης του συγκεκριμένου παραπτώματος από κυνηγούς, αποτελεί αυστηρή πρόβλεψη η οποία καταργεί την έννοια της ισονομίας των Ελλήνων πολιτών.
  Στο πλαίσιο της ισονομίας, ένας νόμος για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς, δεν δικαιούται να κάνει καμία διάκριση ανάμεσα σε κυνηγούς και λοιπούς ιδιοκτήτες. Παρόμοιου τύπου… διοικητική ποινή δεν προβλέπεται σε ολόκληρο το νομοσχέδιο για καμία άλλη κατηγορία πολιτών.
  Η διάταξη κρίνεται ως απαράδεκτη, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαλειφθεί.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:29 | Αναστασια Π.

  ΟΧΙ στην υποχεωτικη στείρωση,“οριζόντια στείρωση”!!!! Το προβλημα των αδεσποτων δε λυνεται μ αυτο τον τροπο! Απ το ενα ακρο στο αλλο…Υπαρχει κ υπευθυνη κυνοφιλια σ αυτη την χωρα κ αυτη πρεπει να αναδειχτει κ να επικρατησει! Και αυτο γινεται με αλλους τροπους, αυστηροτεροι νομοι, ελεγχοι κ δημοι που κανουν σωστα τη δουλεια τους.

 • 20 Μαΐου 2021, 21:21 | FRANTSEKOS XRISTOS

  Είμαι κάθετα αντίθετος στον γενικευμένο ευνουχισμό των ζώων συντροφιάς.
  Για τα δεσποζόμενα ζώα, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο εξαναγκασμός σε υποχρεωτικό ευνουχισμό είναι κατ’ αρχάς αντισυνταγματικός.Δεν γίνεται να προβλέπονται κυρώσεις για την βία κατά των ζώων η τον ακρωτηριασμό τους και οι ίδιοι οι νομοθέτες να επιβάλλουν υποχρεωτικούς και γενικευμένους ευνουχισμούς.Κύριοι τα γεννητικά όργανα ενός ζώου είναι ζωτικής σημασίας και δεν ανήκουν στην κατηγορία των νυχιών και των τριχών για να αποφασίζετε ελαφρά τη καρδία την κοπή των.Από πλευράς ψυχικής υγείας του ζώου, είναι διεθνώς τεκμηριωμένο ότι όποια ζώα ευνουχισθούν πέφτουν σε κατάθλιψη. Συχνά πυκνά μετά τον ευνουχισμό βγάζουν κακία και επιθετικότητα στους ιδιοκτήτες τους ή σε άλλα ζώα της περιοχής τους, συμπεριφορά που δεν επεδείκνυαν προ ευνουχισμού, ενώ επίσης παχαίνουν και πεθαίνουν γρηγορότερα από παθήσεις που έχουν να κάνουν με την παχυσαρκία τους που προέρχεται από την αδιαφορία τους για την ζωή, μετά τον ευνουχισμό τους.Από πλευράς πρακτικής, με τον γενικευμένο και επιβεβλημένο ευνουχισμό που οραματίζεστε και ευαγγέλλεσθε, οδηγείτε την Πατρίδα μας σε ένα ζοφερό μέλλον όπου μέσα σε μια 10ετία περίπου δεν θα υπάρχει σκύλος για σκύλος και γάτα για γάτα. Φυσικά οι τιμές των ζώων αυτών θα εκτιναχθούν και θα είναι είδος εν σπανιότητη. Τους μόνους που θα ευνοεί αυτό, είναι τους όποιους εγχώριους και ξένους εκτροφείς…

 • 20 Μαΐου 2021, 21:17 | χιωτερης κωνσταντινος

  οχι στη στειρωση

 • 20 Μαΐου 2021, 21:14 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν

  ΟΧΙ στην στείρωση των ζώων εάν δεν συντρέχουν λόγοι υγείας…
  Πόσο ζωόφιλοι ( φίλοι της ζωής) μπορεί να είναι αυτοί που δεν αγαπούν τη ζωή;;;
  Επικαλείστε ευζωΐα χωρίς γεννητικά όργανα!!! Το έχετε δοκιμάσει;;; Έχετε αφαιρέσει τα δικά σας και διαπιστώσατε ότι η ζωή σας έγινε πιο ευχάριστη;;;
  Εάν ναι, ευχαρίστως να το συζητήσουμε στην επόμενη διαβούλευση για το ζώο που λέγεται άνθρωπος…
  Το να κόψεις αυτιά ή και ουρά ( χειρουργικά πάντα) για λόγους υγείας είναι ακρωτηριασμός, αν αφαιρέσεις τα γενετικά όργανα είναι ευζωΐα!!!!
  Μόνο ζήλια για τους υγιείς και κακία για όσους ζουν πραγματικά, μπορώ να διακρίνω σε αυτό το σχέδιο νόμου.
  Αφήστε εμάς και τις οικογένειες (ανθρώπους και ζώα ) μας να ζήσουμε και κοιτάξτε να ζήσετε και εσάς τουλάχιστον με αξιοπρέπεια….
  Αποσύρετε τούτο το ανήθικο νομοσχέδιο, σας παρακαλώ.
  Δείξτε ότι έγινε εν βρασμό ψυχής και όχι μετά από ώριμη σκέψη.
  Χρηματοδοτήστε τους δήμους για την μέριμνα σχετικά με τα αδέσποτα ( περίθαλψη, υιοθεσία) και όχι τα παράσιτα των δήθεν φιλοζωικών σωματείων. Μόνο τα πραγματικά ζωόφιλικά σωματεία.
  Όσο για το περιβόητο μητρώο ο κυνολογικός όμιλος Ελλάδας Κ. Ο. Ε. Διατηρεί γενεολογικά αρχεία με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, των σκύλων που εκτρέφονται στη χώρα μας. Διεθνώς αναγνωρισμένος. Έτοιμη πλατφόρμα για επέκταση – συμπλήρωση στοιχείων σκύλων καθαρόαιμων και μη.
  Όχι στη λογική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι…
  Όχι στην στείρωση των ζώων εάν δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι.
  Ευχαριστώ

 • 20 Μαΐου 2021, 21:12 | Μανώλης Χανιώτης

  Συμφωνώ με την υποχρεωτική στείρωση!!