Άρθρο 4 Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)

1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)». Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς δύναται να διαλειτουργήσει με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι:
(α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
(β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
(γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
(δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
(ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς καταχωρούνται από τους εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους τα στοιχεία που αφορούν:
(α) Την ταυτοποίηση των σκύλων και γατών, όπως ο μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης, το έγγραφο ταυτοποίησης εφόσον έχει εκδοθεί, το φύλο, το χρώμα, η φυλή, η ένδειξη και η ημερομηνία στείρωσης ή η εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου για τον λόγο εξαίρεσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, οι εμβολιασμοί και η ημερομηνία κάθε εμβολιασμού, ο μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, τα αποτελέσματα εξέτασης λεϊσμανίωσης και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο τίτλος των αντισωμάτων, καθώς και κάθε άλλου μεταδοτικού νοσήματος υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α’ 44), η απώλεια ή η εύρεση δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας και οι αντίστοιχες ημερομηνίες, ο θάνατος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου. Επίσης, καταχωρείται φωτογραφία του ζώου, αναφέρεται εάν το ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοηθείας, σκύλος εργασίας (όπως κυνηγετικός, ποιμενικός και φύλακας) ή ζώο θεραπείας και αναγράφονται τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη για τα ίδια τα ζώα ή τους απογόνους τους, οπότε και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η στείρωση του ζώου.
(β) Την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ή του αναδόχου του ζώου συντροφιάς, όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το τηλέφωνο και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου. Η καταχώριση και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω φυσικών προσώπων γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).
(γ) Τον τρόπο απόκτησης του δεσποζόμενου ζώου.
(δ) Αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον τον αριθμό έγκρισης του εκτροφέα, την καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, καθώς και την καταγραφή κάθε απογόνου και του αριθμού σήμανσης αυτού.
4. Στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς καταχωρούνται και οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες, με την αναγραφή όσων από τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 3 είναι διαθέσιμα. Οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες σημαίνονται με «προσωρινό ιδιοκτήτη» ένα από τα πρόσωπα της παρ. 11 του άρθρου 2.
5. Εκτός από τα στοιχεία της παρ. 3, στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς δημιουργούνται και λειτουργούν τα Μητρώα της παρ. 23 του άρθρου 2.
6. Η ηλεκτρονική σήμανση, η καταγραφή και η έκδοση εγγράφου ταυτοποίησης του ζώου συντροφιάς πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 7 και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, καθώς και από εθελοντές κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν νόμιμα εγγραφεί στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Ο κτηνίατρος, κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής σήμανσης, μεριμνά για την πλήρη και ακριβή ενημέρωση όλων των πληροφοριών που καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.
7. Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και τη χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας και των κτηνιάτρων που υπηρετούν ή συνεργάζονται με δήμους είναι υποχρεωτική.
8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:
(α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και
(β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.
9. Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης ή τη συμπλήρωση βιβλιαρίου υγείας ή την έκδοση διαβατηρίου, ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον πιστοποιημένο κτηνίατρο την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο, για την επαλήθευση των στοιχείων και την αντιστοίχιση με αυτά του μοναδικού κωδικού σήμανσης του ζώου. Δεν δύναται να καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
10. Ο διενεργών τη σήμανση πιστοποιημένος κτηνίατρος χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός σήμανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του (φύλο, χρώμα, φυλή) και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου). Η βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής εκτυπώνεται από το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.
11. Η συμπλήρωση των στοιχείων του διαβατηρίου πραγματοποιείται και χειρόγραφα. Ο μοναδικός κωδικός της ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου εγγράφεται στο διαβατήριο χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης (sticker) και φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή κτηνιάτρου.
12. Η ηλεκτρονική σήμανση κάθε σκύλου και γάτας, η καταχώρισή τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, καθώς και η καταχώριση κάθε μεταβολής είναι υποχρεωτικές. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο ή τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς (σκύλο ή γάτα) του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή ανάδοχος, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη μεταβολή. Κατ’ εξαίρεση, η απώλεια και η εύρεση δηλώνονται εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από το σχετικό γεγονός. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ενημερώνονται αναλόγως από τον κτηνίατρο το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και το διαβατήριο του ζώου.
13. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις ομάδες του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης, οι δήμοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία και στις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται, καθώς και στους αναδόχους.
14. Η σήμανση και η ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX−B, μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρείται στο ΕΜΖΣ. Οι προμηθευτές του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα. Ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν ηλεκτρονική σήμανση μη συμβατή με το πρότυπο ISO 11784, σημαίνονται και με νέο συμβατό μέσο, εφόσον παραμένουν στην Ελλάδα μόνιμα ή προσωρινά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών.
15. Οι κτηνίατροι που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς υποχρεούνται να ελέγχουν τη λειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης πριν από την τοποθέτησή τους στο σώμα του ζώου και να χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής σήμανσης που πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 14. Σε περίπτωση καταγγελίας για τη διάθεση ή τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 14, τα πρόσωπα που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν αυτά υποχρεούνται να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές ελέγχου και εφαρμογής του άρθρου 3 πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωσή τους με την παρ. 14.
16. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με ιδιοκτήτη τον δήμο δεν έχει δώσει σημεία ζωής, η εξαφάνισή του δηλώνεται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς από τον οικείο δήμο. Αν το εξαφανισμένο αδέσποτο ζώο δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της εξαφάνισής του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, τότε δηλώνεται ο θάνατος του αδέσποτου ζώου και ως αιτία θανάτου εγγράφεται το εξής: «3+ χρόνια χωρίς σημεία ζωής».
17. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, για τον έλεγχο του διαβατήριου και για τον εν γένει έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου, οι δήμοι, οι περιφέρειες, και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6 του άρθρου 3 εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές με μέριμνα και δαπάνες του οικείου φορέα ή οργάνου.
18. Από τη δημοσίευση του παρόντος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεπικουρεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κάθε αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και συνεργάζεται για τη μετάπτωση των δεδομένων από την υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» που περιλαμβάνει τους κωδικούς σήμανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της τήρησης της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων μέχρι την ημερομηνία παράδοσής της στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 • 20 Μαΐου 2021, 11:20 | ANIMAL PLANET GR

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των
  αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η
  ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού
  απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς)

 • 20 Μαΐου 2021, 11:45 | Δημήτρης Γιάννακας

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των
  αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η
  ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού
  απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 20 Μαΐου 2021, 10:34 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Παράγραφος 13. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις ομάδες του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης, οι δήμοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία και στις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται, καθώς και στους αναδόχους.
  Παρατήρηση
  Θα πρέπει εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες μόνο, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και όχι τα φιλοζωικά σωματεία καθώς δεν είναι φυσικά πρόσωπα, καθότι την περισυλλογή αδέσποτων ζώων την έχουν αποκλειστικά οι Δήμοι.

 • 20 Μαΐου 2021, 09:21 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι:α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
  (β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
  (γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
  (δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  (ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ❖ Να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ
  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:
  (α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και
  (β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  ❖ Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμενα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

 • 20 Μαΐου 2021, 08:13 | ΤΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6

  Την αλλαγή το εδάφιο: «Ο κτηνίατρος, κατά τη τοποθέτηση της ηλεκτρονικής σήμανσης,….»
  ΣΕ: ο κτηνίατρος αμελιτί και επι ποινή αποκλεισμού του ως εφαρμοστή, τοποθετεί την κατάλληλη μικροπλακέττα της ηλεκτρονικής σήμανσης στο ζώο συντροφιάς, στη πρώτη για προληπτικούς λόγους επίσκεψη ζώου, σε χώρο που αυτός ασκεί νομίμως το επάγγελμά του.

  Παρατήρηση: Καί στον νυν υπάρχοντα νόμο αλλά και στον προβλεπόμενο νέο, οι κτηνίατροι «χαϊδεύονται» και δεν ποινικοποιούνται όταν οι ίδιοι δεν εφαρμόζουν τον νόμο, δηλαδή την άμεση ταυτοποίηση ενός αταυτοποίητου ζώου, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι είναι οι μόνοι εφαρμοστές της ταυτοποίησης των ζώων συντροφιάς!!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 07:09 | Τσούλη Μιχαέλα

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς – ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ.

 • 20 Μαΐου 2021, 02:06 | ΦΙΛΟΖΩΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚΑΛΗΣ

  Άρθρο 4
  Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)

  🟥Παρ.4
  Αναφέρεται ότι «Οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες σημαίνονται με «προσωρινό ιδιοκτήτη» ένα από τα πρόσωπα της παρ.11 του άρθρου 2».

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

  Πρώτη καταχώριση κάθε αδέσποτου ή εγκαταλελλειμένου ζώου στο ΕΜΖΣ πρέπει να γίνεται πάντα με πρώτο προσωρινό ιδιοκτήτη τον Δήμο προέλευσης του ζώου, όχι φιλοζωικό σωματείο, Μ.Κ.Ο ή ιδιώτη με καταφύγιο. Αυτό κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο για τους εξής λόγους:

  Α. Την ιχνηλασιμότητα των ζώων.

  Β. Την αναγνώριση ιδιαίτερων προβλημάτων των Δήμων π.χ. αυξημένες εγκαταλείψεις κουταβιών από ιδιωτικές γέννες, ύπαρξη παράνομων εκτροφέων κτλ.

  Γ. Την δυνατότητα του Δήμου να διαμορφώσει επαρκές πρόγραμμα στειρώσεων και περίθαλψης, γνωρίζοντας τον αριθμό των αδέσποτων ζώων του, εφόσον θα μπορούν να κάνουν δωρεάν χρήση των υπηρεσιών του οι προσωρινοί ιδιοκτήτες των ζώων (Άρθρο 4, παρ.13).

  Δ. Την δυνατότητα συλλογής στατιστικών στοιχείων ώστε να είναι στοχευμένες οι δράσεις του ΥΠΕΣ στις προβληματικές περιοχές.

  Ε. Την δυνατότητα αναγνώρισης ανωμαλιών. Π.χ. σε δημόσια ανάρτηση στο fb πρόσφατα, φιλοζωικές ομάδες σε νησί του Ιονίου αναφέρουν ότι στέλνουν πάνω από 1000 σκυλιά κάθε χρόνο για υιοθεσίες στο εξωτερικό, που εγείρει ερωτήματα τουλάχιστον για την έλλειψη στειρώσεων στο νησί αυτό.

  https://www.facebook.com/166313236824083/posts/3608610802594292/

  Μετά την πρώτη καταχώριση στο ΕΜΖΣ με προσωρινό ιδιοκτήτη τον Δήμο προέλευσης του ζώου, θα μπορεί να μεταβιβαστεί η προσωρινή ιδιοκτησία για εύρεση υιοθεσίας.

  🟥Παρ. 13

  Αναφέρεται ότι «Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, …., μπορούν εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρέαν στα κτηνιατρεία των δήμων ή ….»

  Πως θεωρούνται ζώα συντροφιάς τους εφόσον δεν είναι σημασμένα τα ζώα; Για τους λόγους που προαναφέραμε, η πρώτη καταχώριση ζώου στο ΕΜΖΣ πρέπει να είναι με προσωρινό ιδιοκτήτη τον Δήμο προέλευσης του ζώου.

  🟥Παρ. 14

  Ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν σήμανση μη συμβατή με τις προδιαγραφές που αναφέρει η παράγραφος 14, είναι στην ουσία σαν να μην έχουν σήμανση. Το να παραμένουν έως 90 ημέρες στην χώρα χωρίς σήμανση μπορεί να είναι ενάντια στο άρθρο 6, παρ.13 και τα καθιστά «αυτόματα αδέσποτα» αν ξεφύγουν της προσοχής του ιδιοκτήτη τους σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.5 (βα) με ό,τι συνέπειες επιφέρει αυτό.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

  Όλα τα ζώα που εισέρχονται στην χώρα θα πρέπει να έχουν μικροτσίπ συμβατό με την ΕΕ, ή να σημαίνονται με συμβατό μικροτσίπ κατά την είσοδο τους στην χώρα και να καταχωρίζονται στο ΕΜΖΣ, ανεξαρτήτως των ημερών παραμονής τους στην χώρα, για λόγους ιχνηλασιμότητας και προστασίας του ζώου.

 • 20 Μαΐου 2021, 00:41 | ΓΚΙΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»το οποίο δηλώνει «Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.
  Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο»

 • 20 Μαΐου 2021, 00:20 | ΓΚΙΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Στηρίζω τις θέσεις του φιλοζωικού σωματείου «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens» που δηλώνει «Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 • 20 Μαΐου 2021, 00:39 | ΕΛΕΝΑ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ

  Παρ 2,8. Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι να έχουν την ευθύνη για καταγραφή στοιχείων στο ΕΜΖΣ. Όλοι οι άλλοι που αναφέρονται στην παρ. 2 να μπορούν να βλέπουν αλλά να μην μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία. Ειδικά οι ιδιοκτήτες στην παρ. 8 να μην μπορούν να ανανεώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας αφού μπορεί εσκεμμένα να δώσουν λανθασμένες πληροφορίες.
  Παρ 17. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, για τον έλεγχο του διαβατήριου και για τον εν γένει έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου, υπεύθυνη να είναι η αστυνομία ζώων/animal police.

 • 19 Μαΐου 2021, 23:51 | ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Το άρθρο 4 του σχεδίου νόμου επιβάλει μία καινοφανή ρύθμιση, που δεν έχει επιχειρηθεί σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης και του προηγμένου κόσμου γενικότερα (συνημμένο 2: έρευνα μεταξύ κρατών-μελών της European Federation for Hunting and Conservation – FACE).
  Η υποχρεωτικότητα της στείρωσης και του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των δεσποζόμενων σκύλων, δεν θα βρει ενάντιους μόνο τους κυνηγούς, αλλά και χιλιάδες άλλους πολίτες που διαβιώνουν με σκύλους στη χώρα μας.
  Είναι βέβαιο ότι η κοινωνία θα αντιμετωπίσει μία τέτοια νομοθετική απόπειρα σαν ένα «αυταρχισμό» του κράτους εις βάρος των πολιτών και των ζώων τους.
  Είναι επικίνδυνο και αλυσιτελές να επιβάλλεται με νόμο η υποχρεωτική χειρουργική αφαίρεση των γεννητικών οργάνων σε όλα τα δεσποζόμενα σκυλιά, με το επιχείρημα ότι μέσω του… αφανισμού τους θα βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής τους! Το κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε πολίτη του ως εν δυνάμει… ανεύθυνο και ασυνείδητο.
  Δεν έχουμε την ανάγκη έναν τέτοιο νόμο για να αναλάβουμε την ευθύνη, απέναντι σε πλάσματα που αγαπάμε και φροντίζουμε.
  Δεν έχουμε την ανάγκη την υποχρεωτική στείρωση, για να επιβλέψουμε τον δικό μας σκύλο, αποτρέποντας τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τις ανεξέλεγκτες γεννήσεις
  Οι όποιοι ανεύθυνοι και ασυνείδητοι, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως άλλοθι εις βάρος χιλιάδων άλλων πολιτών, που αντιλαμβάνονται τον υποχρεωτικό ευνουχισμό ως περιορισμό των δικών τους δικαιωμάτων.
  Η στείρωση και ο ευνουχισμός αποτελούν βίαιες και επώδυνες παρεμβάσεις στη φύση και στη φυσιολογία του ζώου (συνημμένο 3: κτηνιατρική γνωμάτευση) και έχουν αξία να γίνονται μόνο εάν η συνεχής επίβλεψη του δεν είναι δυνατή, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητα ζευγαρώματα. Είναι ένας τρόπος που αναγκαστικά καταφεύγουμε ως ανθρώπινη κοινωνία για να προστατέψουμε και να διαχειριστούμε τα αδέσποτα ζώα, αλλά ηθικά και νομικά δεν έχει καμία θέση στα ζώα που συντηρούμε ως μέλη των οικογενειών μας.
  Ειδικότερα για τα ζώα εργασίας, όπως οι κυνηγετικοί και ποιμενικοί σκύλοι, η στείρωση αποτελεί μία πράξη που υπονομεύει όλα τα εργασιακά προσόντα και φυσικά πλεονεκτήματα τους. Επιπροσθέτως, η υποχρεωτική στείρωση των σκύλων, έχει κόστος οικονομικά αβάστακτο ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες που κατέχουν περισσότερα από ένα ζώα. Το μέσω κόστος της χειρουργικής επέμβασης για κάθε ζώο αγγίζει τα 300€ και προϋποθέτει μετεγχειρητική φροντίδα και ισόβιο κόστος ειδικής διατροφής.

 • 19 Μαΐου 2021, 23:28 | Χρυσαυγή Κομτζιά

  Συμφωνώ με τις θέσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 19 Μαΐου 2021, 23:22 | Αναστασία Τ.

  Στηρίζω τις θέσεις του Σωματείου Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»:

  Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.
  Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο.

 • 19 Μαΐου 2021, 23:07 | NIKOLAOS

  Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο.

 • 19 Μαΐου 2021, 23:57 | ΝΙΚΟΣ ΝΙΩΡΑΣ

  Προ ολίγων εβδομάδων συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση «Διακίνηση και εμπορία ζώων συντροφιάς κατά παράβαση εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας» η οποία και κατατέθηκε από την κα κ Γιαννακοπούλου. Κατατέθηκαν σχετικά έγγραφα που αφορούν σε:α) καταδικαστικές αποφάσεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων,β) άσκηση ποινικής δίωξης κατά νομικών προσώπων τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να διακινούν αδέσποτα ζώα συντροφιάς έναντι χρηματικού ποσού,γ) έκθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων συντροφιάς,δ) κατάσχεση ζώων συντροφιάς στην Ελβετία τα οποία δεν είχαν καταγραφεί στην βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ αν και είχαν χορηγηθεί διαβατήρια και έφεραν αριθμούς σήμανσης,ε) έκθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας η οποία από αυτοψία που διενήργησε σε παράνομο χώρο συγκέντρωσης ζώων, αναφέρει ότι βρέθηκαν διαβατήρια και βιβλιάρια υγείας ζώων κενά κτηνιατρικών πράξεων, τα οποία ήταν προϋπογεγραμμένα και προσφαγισμενα.Κατόπιν όλων αυτών είχε προταθεί από το ΥΠΑΑΤ με καθυστέρηση 8 χρόνων να εισαχθούν στο σ-ν για τα ζώα συντροφιάς εφαρμοστικά μέτρα του ΕΚ576/2013 Θέσπισή Ψηφιακής Υπηρεσίας Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων Ξεχωριστό άρθρο στο σ-ν με τίτλο «Έγγραφο ταυτοποίησης
  (διαβατήριο)» σύμφωνα με το οποίοα) Τα διαβατήρια διανέμονται ονομαστικά από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και δεν μεταβιβάζονται σε άλλο φυσικό πρόσωποβ) Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος διανέμει τα κενά έγγραφα ταυτοποίησης μόνο σε εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων με τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων, τον αριθμό διαβατηρίων καθώς και την ημερομηνία διάθεσης Προβλέφθηκαν κυρώσεις για τις περιπτώσειςα) Μεταβίβαση κενού διαβατηρίου σε πρόσωπο διαφορετικό από τον κτηνίατρο στον οποίο έχει αρχικά διατεθείβ) Ελλιπής συμπλήρωση των ενοτήτων Ι έως και ΙV του διαβατηρίου καιγ) Πλαστογράφηση στοιχείων διαβατηρίουΤα παραπάνω σημαντικά που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησής και εμπορίας ζώων συντροφιάς δεν έχουν συμπεριληφθεί στο σ-ν.

 • 19 Μαΐου 2021, 22:47 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ

  Υπερβολική γραφειοκρατία και ασφυκτικές προθεσμίες που θα δημιουργήσουν προβλήματα περισσότερα απ όσα θα λύσουν. Οι διατάξεις του άρθρου δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρειάζεται πρόβλεψη αύξησης των χρονικών προθεσμιών και περιορισμός των πρός δήλωση στοιχείων.

 • 19 Μαΐου 2021, 22:35 | Περικλής Μπίρτσας

  *Άρθρο 4. Παρ.3α*
  Να απαλειφθεί από το κείμενο του νόμου η φράση «ένδειξη και ημερομηνία στείρωσης».

  *Άρθρο 4. Παρ. 12.*
  Η προθεσμία των δέκα ημερών για τη δήλωση μεταβολής προσωπικών στοιχείων του ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, είναι ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα. Να τροποποιηθεί σε 60 μέρες το λιγότερο.
  Η προθεσμία των δύο ημερών για τη δήλωση απώλειας ή εύρεσης ζώου συντροφιάς είναι ανεφάρμοστη. Να τροποποιηθεί σε τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες.

 • 19 Μαΐου 2021, 22:50 | Περικλής

  Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.
  Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο.

 • 19 Μαΐου 2021, 22:30 | Χρυσανθη

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  ΑΡΘΡΟ 1
  Το Σωματείο Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens» στηρίζει και επικροτεί το νέο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς.
  Θεωρούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη και έχει σωστή κατεύθυνση για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με τα αδέσποτα και τις κακές μεθόδους και νοοτροπίες που τροφοδοτούν αυτήν την κατάσταση.
  Συγχαίρουμε τον κο Θοδωρή Λιβάνιο για το σχεδιασμό αυτού του νομοσχεδίου με σκοπό την ευζωία και την καλλιέργεια φιλοζωικής παιδείας, που αρμόζει σε έναν πολιτισμένο λαό.
  Ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από την συμπεριφορά του προς τα ζώα, τους ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες.
  Ονειρευόμαστε μια μέρα να είμαστε περήφανοι για την χώρα στην οποία παλεύουμε και να μην ντρεπόμαστε όπως τώρα.
  Σε πνεύμα συνεργασίας και αισιοδοξίας, γιατί οι μεγάλες αλλαγές μόνο έτσι έρχονται, προτρέπουμε τους εθελοντές που κάθε μέρα παλεύουν με τα κενά και το περιθώριο αυθαιρεσιών που έχει αφήσει ο προηγούμενος νόμος και τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, να σχολιάσουν στην διαβούλευση επι του προγράμματος ΑΡΓΟΣ.
  Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την μοίρα των εκατομμυρίων αδέσποτων.
  Το Δ.Σ. της «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»

  ΑΡΘΡΟ 2
  Παρ. 11: η προϋπόθεση διατήρησης αδειοδοτημένου καταφυγίου για τους προσωρινούς ιδιοκτήτες είναι προβληματική και υπέρμετρα επιβαρυντική για φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία, στηριζόμενα σε ίδιους πόρους και δωρεές δε θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ιδίως είναι υπέρμετρη επιβάρυνση για τα ιδιώτες, σωματεία και οργανώσεις που διασώζουν γάτες, ζώα που μπορούν να φιλοξενηθούν κάλλιστα σε μικρότερους χώρους (κατοικίες) όπου γίνεται ταυτόχρονα προσαρμογή τους ώστε να είναι έτοιμα για μελλοντική υιοθεσία. Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: «Προσωρινός ιδιοκτήτης μπορεί να είναι δήμος ή φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει εγγραφεί στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 ή φυσικό πρόσωπο».
  Παρ. 11-12: να διευκρινιστεί αν ο προσωρινός ιδιοκτήτης μπορεί να είναι ταυτόχρονα ανάδοχος του ζώου συντροφιάς.

  ΑΡΘΡΟ 3
  Προτείνουμε τη δημιουργία ειδικού τμήματος Προστασίας Ζώων εντός της ΕΛΑΣ (όπως αντίστοιχα υπάρχει για περιπτώσεις πχ. ενδοοικογενειακής βίας) με κατάλληλη κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των υπηρετούντων σε αυτό αστυνομικών.

  ΑΡΘΡΟ 4
  Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.
  Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο.

  ΑΡΘΡΟ 5
  Το σωματείο μας στηρίζει και επικροτεί την υποχρέωση στείρωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Οι φιλόζωοι πολίτες, οι φιλόζωοι εθελοντές και τα μέλη των φιλοζωικών σωματείων γνωρίζουμε πολύ καλά πως μεγάλος αριθμός αδέσποτων, κακοποιημένων ή παρατημένων στη μοίρα τους ζώων συντροφιάς προέρχονται από γέννες δεσποζόμενων ζώων.
  Παρ. 1 (α) : προτείνουμε να μειωθεί ο χρόνος υποχρέωσης στείρωσης από έξι (6) μήνες από την απόκτηση, σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση του εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους. Προτείνουμε επίσης, ειδικά για την περίπτωση απόκτησης γάτας κάτω του ενός (1) έτους, η στείρωση να λαμβάνει χώρα ως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους.
  Το σωματείο μας κατανοεί την ανάγκη ύπαρξη μεταβατικής περιόδου για την έναρξη της εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης, ωστόσο θεωρούμε πως η έναρξη εφαρμογής την 1.9.2023 είναι πολύ απομακρυσμένη, καταργώντας στην πράξη τους σκοπούς του νόμου. Προτείνουμε ως ημερομηνία έναρξης την 30.6.2022 και την έναρξη επιβολής προστίμου για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης αμέσως μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται ως ανώτατη προθεσμία για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση στείρωσης. Δηλαδή αν υιοθετηθεί η πρότασή μας ο χρόνος υποχρέωσης στείρωσης να είναι τρεις (3) μήνες από την απόκτηση, η έναρξη επιβολής προστίμου να ορίζεται την 1.10.2022, άλλως, αν ο χρόνος υποχρέωσης στείρωσης παραμείνει έξι (6) μήνες από την απόκτηση, τότε η έναρξη επιβολής προστίμου να ορίζεται την 1.1.2023.

  Παρ. 5: να προστεθεί η υποχρέωση του κτηνίατρου για ενημέρωση του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς αναφορικά με την υποχρέωση στείρωσης και τοποθέτησης τσιπ. Επίσης να διευκρινιστεί σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβαίνουν οι κτηνίατροι όταν διαπιστώνουν αφαίρεση του τσιπ και άρνηση του ιδιοκτήτη να προβεί στην τοποθέτηση νέου (πχ. σχετική ενημέρωση του ΕΜΖΣ).

  ΑΡΘΡΟ 7

  Παρ. 1: προτείνουμε την τροποποίηση της διάταξης ως εξής: «Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση (ε) τη φιλοξενία, (στ) την υιοθεσία τους, (ζ) την επανατοποθέτησή τους, όποτε αυτό κρίνεται δυνατό με βάση την κατάσταση του ζώου συντροφιάς και την καταλληλότητα του τόπου επανατοποθέτησης για την ευζωία του, τηρουμένης της διαδικασίας των στοιχείων (βαδ), (βαε) και (γ) της παραγράφου 5 του παρόντος.
  Παρ. 2: Σε σύμπνοια με το σύνολο του φιλοζωικού κόσμου της χώρας, ζητάμε οι Δήμοι να υποχρεούνται να συνεργάζονται με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προτείνουμε να αντικατασταθεί η λέξη «δύναται» από τη λέξη «οφείλει».
  Παρ. 3: προτείνουμε για τους δήμους με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, να προβλέπεται υποχρέωση συνεργασίας τους με έτερο Δήμο διατηρούντα δημοτικό καταφύγιο, ή συνεργασία τους με διαδημοτικό καταφύγιο.
  Παρ. 5 (βαγ): να διευκρινιστεί περαιτέρω ο όρος «ανίατη ασθένεια» και να προστεθεί πως σε κάθε περίπτωση απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη η συνολική κλινική εικόνα του ζώου. Να απαιτείται σύνταξη κτηνιατρικής γνωμάτευσης όπου τεκμηριώνεται επαρκώς η πλήρης ανικανότητα του ζώου να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και οι λόγοι που η διατήρησή του στη ζωή θα ήταν πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας του.
  Προτείνουμε, πριν την τελική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 για υποβολή σε ευθανασία, να λαμβάνει χώρα ανοιχτή πρόσκληση του αρμόδιου Δήμου προς φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς ή σε αντίστοιχα μητρώα των χωρών όπου εδρεύουν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάληψη του ζώου και παροχής της απαραίτητης περίθαλψης και φροντίδας σε αυτό.
  Παρ. 5 (βαδ): να διευκρινιστεί αν οι Δήμοι υποχρεούνται να αναζητήσουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγια, δημοτικά, διαδημοτικά ή μη δημοτικά, ευρισκόμενα στην επικράτεια άλλων Δήμων.
  Παρ. 5 (βαε): να διευκρινιστεί πως δεν επιτρέπεται η επανατοποθέτηση ζώων που χρήζουν κτηνιατρικής παρακολούθησης ή/και κτηνιατρικής περίθαλψης και φροντίδας.
  Παρ. 5 (γ): να διευκρινιστεί πως δεν επιτρέπεται η επαναφορά ζώων που χρήζουν κτηνιατρικής παρακολούθησης ή/και κτηνιατρικής περίθαλψης και φροντίδας.
  Παρ. 6: η προϋπόθεση διατήρησης αδειοδοτημένου καταφυγίου για τους προσωρινούς ιδιοκτήτες προκειμένου για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτου ζώου είναι προβληματική και υπέρμετρα επιβαρυντική για φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία, στηριζόμενα σε ίδιους πόρους και δωρεές δε θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ιδίως είναι υπέρμετρη επιβάρυνση για τα ιδιώτες, σωματεία και οργανώσεις που διασώζουν γάτες, ζώα που μπορούν να φιλοξενηθούν κάλλιστα σε μικρότερους χώρους (κατοικίες) όπου γίνεται ταυτόχρονα προσαρμογή τους ώστε να είναι έτοιμα για μελλοντική υιοθεσία. Προτείνουμε να επιτρέπεται η περισυλλογή και η φιλοξενία αδέσποτου ζώου από εγγεγραμμένα στο μητρώο της παρ. 23 του άρθρου 2 φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από ιδιώτες, ανεξαρτήτως της διατήρησης αδειοδοτημένων καταφύγιων.
  Παρ. 9: να προστεθεί αρμοδιότητα της Επιτροπής της παρ. 7 για τη διενέργεια αυτοψίας στα δημοτικά και διαδημοτικά καταφύγια, καθώς και στα σημεία σίτισης των Δήμων και στα σημεία όπου υφίσταται πληθυσμός αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

  ΑΡΘΡΟ 9
  Παρ. 4: Όπως γνωρίζει καλά ο φιλοζωικός κόσμος της χώρας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας για υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ζητούμε να διευκρινίζεται περαιτέρω και να είναι σαφής η διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή σε περίπτωση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, ιδίως ως προς τον τόπο υιοθεσίας, τον τρόπο καταχώρησης της υιοθεσίας στο ΕΜΖΣ και τη μετακίνησή του προς τη χώρα κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη ή της έδρας του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης.
  ΑΡΘΡΟ 12
  Παρ. 2 (α) : Η προϋπόθεση ύπαρξης ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών υπήρχε και στον προϊσχύσαντα νόμο, ωστόσο κατά τα γενικώς ισχύοντα οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία ή αυξημένη πλειοψηφία, αναλόγως των ειδικώς οριζόμενων στον κανονισμό της πολυκατοικίας. Προτείνουμε η σχετική διάταξη να παραπέμπει στον κανονισμό κάθε πολυκατοικίας για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη διαμονή ζώων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.
  Να μην επιτρέπεται η διαμονή ζώων συντροφιάς στην ταράτσα σε κάθε περίπτωση.
  Να διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η μόνιμη διαμονή ζώων συντροφιάς σε αποθήκη πολυκατοικίας.

  Παρ. 3: Να προβλεφθεί ρητώς ότι σε περίπτωση έλλειψης όρου διατήρησης ζώων στον κανονισμό πολυκατοικίας, οι ένοικοι της πολυκατοικίας διατηρούν το δικαίωμα διατήρησης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
  Να προβλεφθεί επίσης ρητώς ότι αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν μόνο για το μέλλον και για αποτροπή τυχόν περαιτέρω αύξησης του αριθμού των ήδη διαμενόντων ζώων συντροφιάς ανά διαμέρισμα. Η αντίθετη περίπτωση θα οδηγούσε σε ανατροπή μακροχρόνιων καταστάσεων και δυσανάλογο περιορισμό της ιδιοκτησίας και της προσωπικής ζωής ιδιοκτητών ή ενοίκων, που υπό το καθεστώς του προηγούμενου νόμου και ελλείψει σχετικού όρου στον κανονισμό της πολυκατοικίας τους διατηρούσαν πάνω από δύο (2) ζώα συντροφιάς στο διαμέρισμά τους.

  ΑΡΘΡΟ 16
  Παρ. 3: να προβλεφθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τον παραβάτη της σχετικής υποχρέωσης, ειδάλλως η συγκεκριμένη διάταξη καθίσταται ατελής.

  ΑΡΘΡΟ 20
  Παρ. 2: το Σωματείο μας εκφράζει την αντίθεσή του στην προσωρινή αφαίρεση του ζώου συντροφιάς και στη δυνατότητα επιστροφής του στον ιδιοκτήτη του, ύποπτο ή κατηγορούμενο για πράξεις καταδεικνύουσες σκληρή, βάναυση και επώδυνη μεταχείριση του ζώου, στη βάση της κάλυψης των εξόδων νοσηλείας και αποκατάστασής του από αυτόν. Η διάταξη αντιτίθεται στο συνολικό πνεύμα προστασίας που διατρέχει το παρόν νομοσχέδιο και θα πρέπει να απαλειφθεί.

  ΑΡΘΡΟ 21
  Να προβλεφθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τον παραβάτη της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 3.
  ΑΡΘΡΟ 36
  Χαιρετίζουμε την πρόβλεψη για δημιουργία πενταψήφιου τηλεφωνικού αριθμού στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς και κάθε παράβασης του νόμου. Ωστόσο προτείνουμε την υποχρεωτική δημιουργία του αριθμού αναφοράς και την αντικατάσταση του όρου «δύναται» με τον όρο «δημιουργείται».

 • 19 Μαΐου 2021, 22:54 | Νικολίνα

  Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

  Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο.

 • 19 Μαΐου 2021, 22:59 | Ματθαίος Κούμπουλης

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς)

 • 19 Μαΐου 2021, 22:39 | Γιαννης

  Ναι στην ερασιτεχνική εκτροφή!

 • 19 Μαΐου 2021, 21:49 | Ζακυνθινός Περικλής

  Το Σωματείο Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens» στηρίζει και επικροτεί το νέο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς.
  Θεωρούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη και έχει σωστή κατεύθυνση για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με τα αδέσποτα και τις κακές μεθόδους και νοοτροπίες που τροφοδοτούν αυτήν την κατάσταση.
  Συγχαίρουμε τον κο Θοδωρή Λιβάνιο για το σχεδιασμό αυτού του νομοσχεδίου με σκοπό την ευζωία και την καλλιέργεια φιλοζωικής παιδείας, που αρμόζει σε έναν πολιτισμένο λαό.
  Ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από την συμπεριφορά του προς τα ζώα, τους ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες.Ονειρευόμαστε μια μέρα να είμαστε περήφανοι για την χώρα στην οποία παλεύουμε και να μην ντρεπόμαστε όπως τώρα.
  Σε πνεύμα συνεργασίας και αισιοδοξίας, γιατί οι μεγάλες αλλαγές μόνο έτσι έρχονται, προτρέπουμε τους εθελοντές που κάθε μέρα παλεύουν με τα κενά και το περιθώριο αυθαιρεσιών που έχει αφήσει ο προηγούμενος νόμος και τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, να σχολιάσουν στην διαβούλευση επι του προγράμματος ΑΡΓΟΣ.
  Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την μοίρα των εκατομμυρίων αδέσποτων.
  Το Δ.Σ. της «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»

 • 19 Μαΐου 2021, 21:20 | ΗΡΩ Κ.

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι: α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.

  (β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

  (γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.

  (δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  (ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Πρόταση ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

  Να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ

  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:

  (α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και

  (β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.

  Πρόταση ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

  Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.

  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμένα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

 • 19 Μαΐου 2021, 21:21 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΝΟΓΛΟΥ

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 19 Μαΐου 2021, 21:46 | Συλλογος Εκτροφέων γάτας Ελλάδος

  Αθήνα 15.05.2021

  Αναφορά σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς

  Του Συλλόγου Εκτροφέων Γάτας με την επωνυμία «Association Felina Greece» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Λουδοβίκου Παστέρ αρ. 14 (Παράρτημα Χαλάνδρι Αττικής, οδ. Επιδαύρου αρ. 39)

  ——————————–

  Ο Σύλλογος μας δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και μέλη του είναι  λάτρεις καθαρόαιμων φυλών οι οποίοι ασχολούνται με την επιλεκτική και ηθική εκτροφή με σκοπό την διατήρηση και εξέλιξη καθαρόαιμων φυλών γάτας, την καταγραφή καθαρόαιμων στο ηλεκτρονικό μας σύστημα και την έκδοση γενεαλογικού χάρτη για τις καθαρόαιμες γάτες. Πρωταρχικό μέλημα του συλλόγου μας είναι η προστασία και ευζωία των ενεργών γατών και των τέκνων αυτών και πάγια θέση μας είναι οι γάτες που δεν προορίζονται για εκτροφή αλλά ως κατοικίδιες να στειρώνονται στην κατάλληλη ηλικία.
  Ενόψει της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το νομοσχέδιο που θέτει νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη τις ακόλουθες σκέψεις και απόψεις επί του νομοσχεδίου, οι οποίες και ερείδονται τόσο στη μακρόχρονη εμπειρία μας στον τομέα της εκτροφής της γάτας αλλά και στην αγάπης μας για τα ζώα.
  Αναλυτικότερα :
  Επί του άρθρου 2
  Σχετικά με την παράγραφο 13 και δη για τον ορισμό του επικίνδυνου ζώου : Είναι γνωστό τοις πάσι ότι στη βιολογία οργανισμών πουθενά δεν απαντάται ο όρος «απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα». Από την απλή μελέτη καταλόγων συμπεριφοράς ζώων εύκολα κάποιος οδηγείται στο συμπέρασμα ότι συμπεριφορές που από τον άνθρωπο θεωρούνται επιθετικές είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τη φύση του ζώου και είναι μεγάλη η ευκολία με την οποία χαρακτηρίζονται τα ζώα επιθετικά με αποτέλεσμα αυτά να οδηγούνται στη με συνοπτικές διαδικασίες θανάτωσή τους.
  Τις περισσότερες φορές όταν το ζώο εκδηλώνει επιθετικότητα είναι γιατί αισθάνεται ότι απειλείται, γιατί έχει υποστεί κακοποίηση, γιατί αντιδρά σε άσχημες συνθήκες εγκλεισμού αφού δεν είναι στη φύση του ζώου να είναι έγκλειστο, ή γιατί είναι δεμένο υπό κάκιστες συνθήκες σε δέντρα ή βαρέλια και είναι όλες αυτές οι συνθήκες που πρέπει προσεκτικά να μελετηθούν ούτως ώστε να διερευνηθεί αν πράγματι το ζώο επιδεικνύει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα προκειμένου να μην θανατώνονται άδικα τα ζώα.
  Το γεγονός δε της απρόκλητης και αδικαιολόγητης επιθετικότητας θα πρέπει να διαπιστώνεται από ειδήμονες και όχι από μια επιτροπή του δήμου που απαρτίζεται από μη γνώστες και στο σημείο αυτό είναι πλημμελής η ρύθμιση και του νέου νομοσχεδίου αφού ούτε καν οι κτηνίατροι μελετούν τις συμπεριφορές των ζώων γεγονός που αν συνέβαινε θα τους καθιστούσε τους πλέον αρμόδιους να αποτελούν την επιτροπή που θα κρίνει αν πρέπει να επιβληθεί το έσχατο μέτρο της θανάτωσης του ζώου.
  Επί του άρθρου 3
  Σχετικά με τις αρμόδιες αρχές :
  Εδώ και 12 και πλέον χρόνια η διαχείριση των αδέσποτων ζώων έχει ανατεθεί στους δήμους αλλά είναι πανελληνίως ακόμα και πανευρωπαϊκώς γνωστό ότι καμία διαχείριση δεν γίνεται αφού δεν υπάρχει καμία προσφορά των Δήμων στον τομέα αυτό πλην ελαχιστοτάτων εξαιρέσων.
  Η συλλογή των αδέσποτων ζώων προκειμένου αυτά να στειρωθούν, να σημανθούν και να επανατοποθετηθούν απαιτεί άρτια εκπαίδευση , την οποία ουδείς από τους εντεταλμένους για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλους έχει λάβει ούτε καν στο ελάχιστο, και η πολλάκις αναφερόμενη συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία σημαίνει απλώς μεταφορά των υποχρεώσεων σχετικά με τα αδέσποτα των δήμων στους εθελοντές σωματείων αυτών.
  Από την προσωπική εμπειρία τόσο ημών των μελών του Συλλόγου όσο και από φιλόζωους πολίτες που δρουν μεμονωμένα ή ως μέλη φιλοζωικών οργανώσεων και σωματείων διαπιστώνουμε ότι, ειδικά την προηγούμενη δεκαετία, συμβαίνει το ακόλουθο παράδοξο : Καλούνται τα μέλη των φιλοζωικών οργανώσεων ή μεμονωμένοι πολίτες να αφιερώσουν δικό τους προσωπικό χρόνο προκειμένου με δικά τους οχήματα και μέσα (λ.χ. παγίδες) να περισυλλέξουν γάτες  και εννοείται πως κανένας Δήμος παρά την σχετική προς τούτο υποχρέωση δεν διαθέτει οργανωμένο πρόγραμμα στειρώσεων και απλώς θεωρεί ότι η υποχρέωση του εξαντλείται απλώς  στο να υποδείξει κάποιον συμβεβλημένο κτηνίατρο ο οποίος θα κάνει κάποια έκπτωση στην ήδη τσουχτερή τιμή για τη στείρωση αδέσποτου ζώου.
  Κανένας Δήμος δεν διαθέτει ούτε καν τη στοιχειώδη υποδομή, ουδεμία πρόβλεψη έχει λάβει χώρα και ουδεμία πρόνοια έχει ληφθεί σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων που εκ του νόμου έχει ανατεθεί στους Δήμους. Κανένας υπάλληλος όπως και ανωτέρω αναφέρεται δεν έχει λάβει έστω μια υποτυπώδη εκπαίδευση προκειμένου να ανταποκριθεί στο έργο της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και τις περισσότερες φορές τις αρμόδιες υπηρεσίες στελεχώνουν δημοτικοί υπάλληλοι που απλώς βρίσκονται στο γραφείο τους μέχρι να λήξει το ωράριο υπηρεσίας τους επειδή είναι υποχρεωμένοι προς τούτο μη εργαζόμενοι ουσιαστικά αφού δεν μπαίνουν καν στον κόπο να απαντήσουν τα τηλέφωνα προκειμένου να δώσουν έστω τις ελάχιστες πληροφορίες.
  Είναι γεγονός ότι οι Δήμοι καταλήφθηκαν εξ απήνης όταν απλώς νομοθετικά αποφασίστηκε και τους ανατέθηκε κατ’ αποκλειστικότητα η διαχείριση των αδέσποτων ζώων χωρίς καμία πρόνοια από την ευρύτερη διοίκηση.
  Η απόφαση αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να υλοποιηθεί με σαφώς καλύτερα αποτελέσματα αν είχε προβλεφθεί η χορήγηση ειδικών προς τούτο κονδυλίων, η επιμόρφωση των υπαλλήλων που θα αναλάμβαναν το συγκεκριμένο έργο και βέβαια ποτέ δεν χαράχτηκε ένας σχεδιασμός σχετικά με το πώς θα πρέπει να οργανωθεί όλη η διαδικασία σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων παρά όλα αφέθηκαν στην τύχη τους και ουσιαστικά το πρόβλημα παρέμεινε στους φιλόζωους πολίτες οργανωμένους ή μη.
  Υπάρχουν πολύ απλές ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν και να ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσματικές, θα μπορούσε λ.χ. να υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα επανατοποθέτησης, να γίνει μια οργανωμένη καμπάνια σχετικά με υιοθεσίες αδεσπότων ζώων όπου θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και τα σχολεία και η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί και με ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους από ειδικούς προς τούτο υπαλλήλους σχετικά με τα ζώα και τους κινδύνους που αυτά αντιμετωπίζουν στους δρόμους προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα της φιλοζωίας και της ανάγκης υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων και να αντιληφθούν γονείς και παιδιά ότι η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα είναι πρωτίστως δείγμα πολιτισμού.
  Οι φιλοζωικές οργανώσεις και τα φιλοζωικά σωματεία, των οποίων είναι ενεργά μέλη και τα μέλη του συλλόγου μας με μεγάλη εθελοντική προσφορά, έχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο αναφορικά με τη διαδικασία διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Για κάθε ζώο που στειρώνεται γίνεται σήμανση αυτού και καταγράφεται η εκάστοτε αποικία. Ακολούθως εντός της όποιας αποικίας γίνεται απογραφή πληθυσμού, διαχωρίζονται τα γατάκια σε κατηγορίες και συγκεκριμένα άρρωστα, νεαρά υγιή γατάκια και υπερήλικες υγιείς γάτες, οι στειρώσεις εκκινούν από τις θηλυκές, περισυλλέγονται για νοσηλεία τα γέρικα και άρρωστα ζώα, και φυσικά στειρώνονται οι αρσενικοί οι οποίοι μπορούν να πάνε και σε άλλες αποικίες για να ζευγαρώσουν γεγονός που πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί.
  Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου δεν δέχεται να στειρωθούν αρσενικά ζώα και επίσης δεν δέχεται να στειρωθούν έγκυες γάτες, γεγονός που δείχνει ότι οι αρμόδιοι δεν αντιλαμβάνονται το μέγιστο πρόβλημα του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των ζώων αφού επιδεικνύοντας αυτή τη δήθεν ευαισθησία αναφορικά με τα ζώα που εγκυμονούν, το πρόβλημα διαιωνίζεται και διογκώνεται έτι περαιτέρω. 
  Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η μέθοδος που χρησιμοποιείται από τις φιλοζωικές οργανώσεις και τα φιλοζωικά σωματεία στα οποία τα μέλη του Συλλόγου μας είναι ιδιαιτέρως ενεργά και προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, είναι απολύτως αποτελεσματική και είναι άμεσα ορατά τα πολλαπλά της οφέλη αφού η κάθε αποικία εξυγιαίνεται σε συντομότατο χρονικό διάστημα τις περισσότερες φορές, σε λιγότερο από 5 ημέρες, ο πληθυσμός καθίσταται άμεσα ελεγχόμενος, και μετά από αυτή την οργανωμένη προσπάθεια και την εικόνα των υγιών ζώων συνεργάζονται και δεν αντιδρούν άσχημα οι πολίτες (οι οποίοι πολλάκις προβαίνουν σε αχαρακτήριστες ενέργειες όπως φόλες, βασανισμό των ζώων) γιατί βλέπουν τις γάτες σαν φυσιολογικό μέρος του αστικού τοπίου και όχι σαν μια μάζα που πυορροεί και εγκυμονεί κινδύνους ακόμη και για την υγεία τους.
  Προκειμένου δε να αποδείξουμε τα ανωτέρω παραθέτουμε συγκεκριμένα στοιχεία για να γίνει αντιληπτό πώς μια άρτια έστω κατά το ελάχιστο οργανωμένη προσπάθεια θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
  Μια αποικία 40 γατών μπορεί σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας να διαχειριστεί απολύτως ικανοποιητικά από τέσσερις (4) μόλις εθελοντές υπήρξε όμως περίπτωση που προσπαθούσαμε σχεδόν για δύο (2) μήνες να στειρώσουμε δύο (2) γάτες μέσω του σχετικού προγράμματος του Δήμου, με αποτέλεσμα οι γάτες οι οποίες ήταν έγκυες να γεννήσουν και ενώ είχαμε δύο γάτες αρχικά καταλήξαμε να μεγαλώσει η αποικία ακόμη περισσότερο αφού προστέθηκαν και δέκα τέσσερα (14) μωρά. 
  Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το πρόβλημα είναι τεράστιο και η Πολιτεία έχει καθήκον να ενσκήψει με ενδιαφέρον σοβαρό προκειμένου να δοθεί νομοθετικά η προσήκουσα λύση.
  Η απλή αναφορά συνεργασίας του Δήμου με τις φιλοζωικές οργανώσεις όχι απλώς δεν αρκεί αλλά αποτελεί φενάκη αφού κατ’ ουσίαν ο Δήμος όταν γίνεται αναφορά σ αυτή τη συνεργασία άμεσα θεωρεί ότι το έργο θα έλθει εις πέρας αποκλειστικά και μόνο από τις φιλοζωικές οργανώσεις και ο ίδιος θα λαμβάνει αποκλειστικά τα τυχόν κονδύλια τα οποία προφανώς θα δύναται να διαθέτει αλλού.
  Το πρόβλημα αυτό ενδεχομένως να μπορούσε να λυθεί ή τουλάχιστον θα ήταν προς την κατεύθυνση λύσης του αν οι εκπρόσωποι νόμιμα συσταθεισών φιλοζωικών οργανώσεων με παρέμβαση της ευρύτερης Διοίκησης τοποθετούνταν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά και οργανώνοντας την φιλοζωική τους δράση ενεργώντας κατ’ ουσίαν μέσω της υπηρεσίας του Δήμου, βοηθούμενοι οικονομικά από τον Δήμο και βέβαια με μέσα δικά του και με τον τρόπο αυτό θα γινόταν συνδυασμός των δράσεων του Δήμου με τους φιλόζωους πολίτες με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τα αδέσποτα ζώα.

  Επί του άρθρου 4
  Σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Συντροφιάς :
  Στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι κτηνίατροι θα είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Συντροφιάς (ΕΜΣ) ενώ κάτι τέτοιο ουδόλως προβλέπεται ούτε καν ως δυνατότητα έστω και υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις και επανεξέταση αυτών των προϋποθέσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στον Σύλλογο Εκτροφέων Γάτας της Ελλάδας ο οποίος είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την καταγραφή και εγγραφή των καθαρόαιμων γατών στη χώρα μας. 
  Αυτονόητο θεωρούμε ότι θα πρέπει να μας δοθεί πρόσβαση στο ΕΜΣ και μάλιστα αποκλειστικά σε ό,τι αφορά τις καθαρόαιμες γάτες ώστε όλες οι απαραίτητες πληροφορίες όπως το γενεαλόγιο των ζώων και η ηλεκτρονική σήμανση αυτών να καταχωρούνται στο Ε.Μ.Σ. υφ’ ημών που είμαστε και το μοναδικό όργανο. 
  Επί του άρθρου 5
  Σχετικά με τις υποχρεώσεις ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς :
  Με την ορθή πανθομολογουμένως πρόταση περί δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου Συντροφιάς με τις αμέσως ανωτέρω αναφερόμενες διευκρινίσεις όμως (συμμετοχή του Συλλόγου μας ως πιστοποιημένου χρήστη) σκόπιμο είναι αφενός μεν πέραν των λοιπών στοιχείων να καταχωρούνται σ’ αυτό τα στοιχεία ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί από τα Δικαστήρια τελεσιδίκως για κακοποίηση ζώου (ήδη προβλέπεται στο νομοσχέδιο) αφετέρου δε να συσταθεί μια αρμόδια επιτροπή αποτελούμενη από κτηνιάτρους, από εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτροφέα Γάτας, εκπροσώπους νομίμως συσταθεισών φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων αλλά και ειδικούς ψυχολόγους προκειμένου αφενός μεν τόσο η αγορά καθαρόαιμων ζώων όσο και η υιοθεσία αδέσποτων ζώων να γίνονται από ανθρώπους που έχουν λάβει το σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας από την επιτροπή αυτή αφετέρου δε παράλληλα να υπογράφεται από τους υποψήφιους κηδεμόνες που λαμβάνουν το πιστοποιητικό καταλληλότητας, ένα ακόμη έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι υποχρεώσεις αυτών (των κηδεμόνων) απέναντι στα ζώα, δι΄ον τρόπο οι κηδεμόνες είναι σε θέση να αντιληφθούν την υπευθυνότητα που απαιτεί η υιοθεσία ή αγορά ενός ζώου και να αποφεύγονται οι επιπόλαιες ενέργειες που ακολούθως οδηγούν τουλάχιστον σε εγκατάλειψη δεσποζόμενων ζώων.
  Και όλα τούτα διότι δυστυχώς η χώρα μας είναι στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σχετικά με την εγκατάλειψη και κακοποίηση ζώων και μάλιστα τις περισσότερες φορές έκπληκτος μένει κανείς από την ευρηματικότητα των «φιλήσυχων ανθρώπων της διπλανής πόρτας» σχετικά με το πώς θα κακοποιήσουν ή θα βασανίσουν ένα ζώο μέχρι θανάτου αφού συνεχώς παρατηρούνται νέα περιστατικά που περιλαμβάνουν κρέμασμα του ζώου, παλούκωμα, κάψιμο ακόμα και κόψιμο των ποδιών και πολλά άλλα τα οποία υποπίπτουν καθημερινά στην αντίληψη όλων μας.
  Σχετικά δε με τα ανωτέρω ήδη στη Γαλλία θεσμοθετήθηκε και άρχισε εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης των υποψήφιων κηδεμόνων ζώων συντροφιάς και παραθέτουμε και ένα σχετικό link :
  .https://www.connexionfrance.com/French-news/Animal-welfare-law-Pet-buyers-in-France-to-need-certificate-to-show-understanding-of-responsibilities
  Επί του άρθρου 6
  Αναφορικά με την εκτροφή αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς :
  Επιθυμούμε να τοποθετηθούμε σχετικά με την εκτροφή καθαρόαιμων γατών, δραστηριότητα που είναι και από τις βασικές δραστηριότητες του Συλλόγου μας.
  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4711/2020 (Α’ 145),  οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο ενδιαίτημα, να συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται στο π.δ. 184/1996 (Α’ 137), καθώς και με τις διατάξεις του ν. 604/1977 (Α’ 163) και του π.δ. 463/1978 (Α’ 96), και να τηρούν όλους τους κανόνες ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης.
  Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από την απλή ανάγνωση των διατάξεων αυτών, πέραν του ότι πουθενά δεν γίνεται μνεία για τους ερασιτέχνες εκτροφείς (μέχρι 3 γέννες ανά έτος από διαφορετικές θηλυκές γάτες), καμία από τις ανωτέρω διατάξεις δεν μπορεί να ρυθμίσει ικανοποιητικά την εκτροφή της γάτας συντροφιάς αφού πρόκειται για ένα είδος ζώου που είναι τελείως διαφορετικό από τα ζώα που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις, η εκτροφή των οποίων ρυθμίζεται με αυτές.
  Η γάτα είναι ένα διάφορο είδος με τελείως διαφορετικές και ξεχωριστές ανάγκες και η εκτροφή του σύμφωνα και με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γατας (World Cat Federation (WCF) ΟΦΕΙΛΕΙ γίνεται αποκλειστικά εντός οικίας.
  Και τούτο γιατί οι γάτες προκειμένου για την ορθή ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση τους πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερες εντός ελεγχόμενου περιβάλλοντος οικίας, με πρόσβαση σε παιχνίδια και ονυχοδρόμια που τους επιτρέπουν να εξασκούν τις φυσικές τους ικανότητες και δυνατότητες, με πρόσβαση σε προαυλισμό (οι ενήλικες γάτες) και βεβαίως να μην στερούνται ανθρώπινης συντροφιάς (αφού πρόκειται για κατοικίδια ζώα και όχι για άγριες γάτες).
  Περαιτέρω θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο δωμάτιο για τις γέννες και τα νεογνά, σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας στους 26-27 βαθμούς κελσίου ενώ είναι αναγκαιότητα η ύπαρξη χώρου απομόνωσης ζώων που ασθενούν και όπως είναι εύλογο, τα ανωτέρω μπορούν να γίνουν επαρκώς και ορθώς μόνο εντός οικίας.
  Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η εκτροφή της γάτας δεν μπορεί να γίνει στην ύπαιθρο ή σε ειδική διαμορφωμένη μάντρα η δε εκτροφή της γάτας σε κλουβιά έχει απαγορευθεί ρητά την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γατας (World Cat Federation (WCF) ήδη από το έτος 1983.
  Η εκτροφή γάτας ΟΦΕΙΛΕΙ και πρέπει να γίνεται εντός της οικίας του εκτροφέα και όχι σε κλουβιά , όχι σε εγκαταστάσεις που αφορούν σκύλους, αιγοπρόβατα και πιθήκους, ζώα που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις. 
  Πέραν του ορθού και ηθικού τρόπου εκτροφής της γάτας το μείζον ζήτημα που τίθεται περαιτέρω, είναι ότι ελλείπει παντελώς το πλαίσιο αδειοδότησης και κατ’ επέκταση νομιμοποίησης των κατ’ επάγγελμα εκτροφέων γάτας, ενώ δεν υπάρχει πλαίσιο ούτε και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς γάτας (μέχρι 3 γέννες ανά έτος από διαφορετικές θηλυκές γάτες) .
  Με την αναφορά του νόμου ότι οι εκτροφείς οφείλουν να  έχουν την σχετική άδεια, γεγονός για το οποίο είμαστε απόλυτα σύμφωνοι, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν διατάξεις ρεαλιστικές που κάθε μία θα αφορά σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν αρκεί η αναφορά σε «λοιπά ζώα» αφού με τον όρο αυτό εννοούνται τόσο οι γάτες αλλά και οι σκύλοι και οι πίθηκοι κ.λπ. που είναι ζώα με εντελώς διαφορετικές ανάγκες κατά συνέπεια και η εκτροφή του απαιτεί τελείως διαφορετικές πρακτικές, διαφορετικό περιβάλλον κ.λπ.
  Αυτονόητο να θεωρείται ότι ο Σύλλογος Εκτροφέων Γάτας Ελλάδος είναι στην απόλυτη διάθεσή της Πολιτείας προκειμένου να υποδείξει πρακτικά πως πρέπει να πραγματοποιείται η ηθική εκτροφή της κατοικίδιας γάτας και η γνώση μας αυτή δεν στηρίζεται πουθενά αλλού παρά στην επί πολλά έτη μελέτη του συγκεκριμένου ζώου και την ενασχόληση με αυτό λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας και συγκριτικά στοιχεία από χώρες που είναι πραγματικά πρωτοπόρες στην ηθική εκτροφή του συγκεκριμένου είδους όπως Αμερική και Γαλλία από παλαιότερα μέχρι και σήμερα. .
  Για παράδειγμα ηθικής εκτροφής παραπέμπουμε στο ακόλουθο link :
  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_platform_plat-conc_guide_cat-breeding.pdf
  Από τα ανωτέρω εναργώς προκύπτει ότι η εκτροφής της γάτας ΟΦΕΙΛΕΙ να γίνεται εντός οικίας και μόνο και αυτό θα πρέπει να θεσμοθετηθεί με το νέο Νόμο.
  Περαιτέρω θα πρέπει να θεσμοθετηθεί συγκεκριμένο πλαίσιο αδειοδότησης, τόσο για τους κατ’ επάγγελμα εκτροφείς όσο και για τους ερασιτέχνες ώστε να λειτουργούν οι εκτροφείς σε νόμιμο πλαίσιο και βεβαίως να γίνεται ηθική εκτροφή.
  Η μη λεπτομερής θεσμοθέτηση του πλαισίου αναφορικά με τη χορήγηση άδειας εκτροφής δυστυχώς οδηγεί σε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα και δη σε παράνομες εισαγωγές ζώων συντροφιάς, σε τεράστιες και ανυπέρβλητες δυσκολίες του έργου των ηθικών εγγεγραμμένων εκτροφέων και βέβαια με αυτό το «θολό τοπίο» ενισχύεται η απαράδεκτη πρακτική του back yard breeding (εκτροφή της πίσω αυλής) από ανθρώπους που εγκληματούν και αισχροκερδούν σε βάρος των ζώων.
  Δια του παρόντος αιτούμεθα σχετικά με την αδειοδότηση για εκτροφείο γάτας αυτή να απλουστευθεί σαν διαδικασία χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, να ορίζεται ως μόνος νόμιμος χώρος για την εκτροφή ελεγχόμενο περιβάλλον εντός οικίας μέσα στον αστικό ιστό, να διαχωριστούν οι εκτροφείς σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες, όπου ερασιτέχνης νοείται αυτός που πραγματοποιεί έως 3 γέννες τον χρόνο από διαφορετικές θηλυκές.
  Ο Σύλλογος μας και τα μέλη του που σαφώς ανήκουν στην κατηγορία των ηθικών εκτροφέων επιθυμούμε να είμαστε απολύτως νόμιμοι εκδίδοντας την άδεια που ο νόμος θα απαιτεί, να ασκείται κρατικός έλεγχος στα βιβλία μας και η σχετική εποπτεία και βέβαια να έχουμε την όποια φορολογική υποχρέωση το κράτος θεσπίσει σχετικά με αυτή την δραστηριότητά μας.
  Κανένας από τους εκτροφείς δεν έχει αντίρρηση να φορολογηθούν οι επαγγελματίες και να πληρώσουν κεφαλικό φόρο οι ερασιτέχνες. Είναι πια αναπόδραστη ανάγκη να μπορούμε επιτέλους οι εκτροφείς να είμαστε απολύτως νόμιμοι, να υφιστάμεθα τον κρατικό έλεγχο τόσο σχετικά με τα βιβλία της επιχείρησής μας, όσο και τον αριθμό των γεννών, την κατάσταση των θηλυκών γατών και την κατάσταση επιβητόρων, κατά τον ίδιο τρόπο που σήμερα ελεγχόμαστε από τον Σύλλογο εκτροφέων γάτας που βασικό του μέλημα είναι η ευζωία των γατών εκτροφής.
  Σχετικά τώρα με την ασφάλιση των εκτροφέων γάτας σημειώνουμε τα ακόλουθα :
  Η εκτροφή κατοικιδίων ζώων είναι μέρος της κτηνοτροφίας, ωστόσο στους επαγγελματίες εκτροφείς δεν προβλέπεται σαν φορέας ασφάλισης ο βασικός φορέας των κτηνοτρόφων αλλά το Νομοσχέδιο τάσσει ότι θα μπουν στην κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών χωρίς καμία παροχή, γεγονός που είναι όλως παράδοξο αφού τα προαπαιτούμενα για να πάρει κάποιος άδειας εκτροφής  είναι ακριβώς τα ίδια  με τις προϋποθέσεις να έχει κάποιος μάντρα με αιγοπρόβατα. Αντιμετωπίζεται λοιπόν ο εκτροφέας σαν κτηνοτρόφος ωστόσο η Πολιτεία του αρνείται την ασφάλιση και βέβαια τις επιδοτήσεις που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι και θα πρέπει το νομοσχέδιο να διορθωθεί στο σημείο αυτό προς την ορθή κατεύθυνση.  
  Σχετικά με την παράγραφο 6 :
  Επίσης στο σημείο αυτό πουθενά δεν αναφέρονται οι γάτες και επίσημη άποψη του Συλλόγου μας είναι ότι αποκλειστικά και μόνο για την ευζωία του ζώου, κάθε θηλυκή γάτα πρέπει να στειρώνεται στο 7ο και όχι στο 9ο έτος της ζωής της και ο μέγιστος αριθμός γεννών θα πρέπει να είναι 5, με μοναδική εξαίρεση αν μια γέννα έχει ένα και μοναδικό νεογνό τότε μπορεί να πραγματοποιηθούν 6 γέννες από το συγκεκριμένο ζώο. Το αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τους αρσενικούς γάτους εκτροφής και το 7ο έτος θα πρέπει να οριστεί σαν μέγιστο επιτρεπτό μέχρι το οποίο θα είναι ενεργοί και μετά θα πρέπει να στειρώνονται
  Σχετικά με την παράγραφο 8β
  Τα ζώα θα πρέπει να διατίθενται προς πώληση με τη συμπλήρωση των 12 εβδομάδων και όχι των 10, ούτως ώστε να έχει γίνει και η β’ αναμνηστική δόση εμβολίου και το ζώο να έχει τη σχετική ανοσοποίηση αφού κανένα ποσοστό ανοσοποίησης δεν μπορεί να επιτευχθεί με μια δόση εμβολίου. Είναι απαραίτητες και οι δύο δόσεις και αυτό πρέπει να είναι προϋπόθεση που τηρείται απαρέγκλιτα, καθώς είναι χιλιάδες τα ζώα που βρίσκουν άδικο θάνατο ετησίως διότι πωλούνται σε μικρές ηλικίες χωρίς τα απαραίτητα εμβόλια και είναι πανκοίνως γνωστό ότι ο βασικός εμβολιασμός είτε στο σκύλο είτε στη γάτα πρέπει να έχει επαναληφθεί 2 φορές. Θα πρέπει δε και οι κτηνίατροι να είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν γι’ αυτό τους υποψήφιους κηδεμόνες προκειμένου να πάρουν τα ζώα στη σωστή ηλικία.
  Σχετικά με την παράγραφο 13
  Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου απαγορεύεται να εισάγονται σκύλοι και γάτες χωρίς ηλεκτρονική σήμανση και συνοδευτικό έγγραφο καθαροαιμίας του οργανισμού που είναι εγγεγραμμένοι. Στην κατεύθυνση αυτή ιδιωτικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητα κλαμπ, και όχι από συλλόγους που είναι συμβεβλημένοι με τον παγκόσμιο κογκρέσο γατας/σκύλου θα πρεπει να απαγορεύονται καθώς υπάρχει σοβαρότατη πιθανότητα να προέρχονται από back yard breeders με πλαστά έγγραφα. Μάλιστα οι αρμόδιοι για το γενεαλόγιο εκ μέρους του συλλόγου εκτροφέων γάτας και προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα, προτίθενται άμεσα να συστήσουν επιτροπή ελέγχου γνησιότητας των συγκεκριμένων εγγράφων.
  Επί του άρθρου 10
  Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η χρήση ασφαλούς κλουβιού για τη μεταφορά των ζώων σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία. Αναφορικά όμως με τους μεγαλόσωμους σκύλους αυτό είναι ανέφικτο αφού δεν είναι εύκολο κάποιος να σηκώσει ένα κλουβί ικανό να χωράει τον σκύλο και το ζώο να είναι άνετο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει νόμιμος τρόπος μεταφοράς του μεγαλόσωμου ζώου, προτείνουμε δε αναφορικά με αυτό αντί ειδικού κλουβιού να είναι υποχρεωτική η χρήση οδηγού (λουρί και αλυσίδα) και φιμώτρου.
  Επί του άρθρου 11
  Σχετικά με την παράγραφο 3 όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ζώων συντροφιάς σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις :
  Πουθενά δε γίνεται πρόβλεψη για τη συμμετοχή στις εκθέσεις μορφολογίας ζώων (σκύλων ή γατών) προερχόμενων από το εξωτερικό, γεγονός που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις διεθνείς εκθέσεις μορφολογίας που διοργανώνονται από τον Σύλλογο μας, ποσοστό τουλάχιστον 30% των γατών προέρχονται από ξένες χώρες και χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Ρωσία, Τουρκία και Αμερική και δεν υπάρχει οργανωμένο νομοθετικά πλαίσιο προκειμένου τα ζώα αυτά να μπορούν νομίμως να εισέλθουν στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετέχουν στις εκθέσεις αυτές και δεν δίδεται έτσι ούτε η δυνατότητα να καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Συντροφιάς όπως σχετικά τάσσει ο Νόμος.
  Επί του άρθρου 13
  Αναφορικά με την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε απορρίμματα :
  Προκειμένου να αποτραπεί το ομολογουμένως απαράδεκτο θέαμα των ζώων που ψάχνουν τροφή στα σκουπίδια το οποίο πέρα από το ότι «προσβάλλει» την αισθητική των κατοίκων είναι και ιδιαιτέρως επικίνδυνο για την υγεία των ζώων και δεν νοείται σε ευνομούμενη οργανωμένη και πολιτισμένη κοινωνία να βάλλεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η ευζωία των ζώων περιλαμβανομένων βεβαίως και των αδέσποτων θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα.
  Συγκεκριμένα εκτός από την ιδιαιτέρως προσεκτική αποκομιδή των απορριμμάτων που θα γίνεται από καταστήματα εστίασης, κρεοπωλεία, νοσοκομεία κλπ και τη συλλογή αυτών των απορριμμάτων από την Υπηρεσία Καθαριότητας των Δήμων οι Δήμοι επιπρόσθετα οφείλουν, στο πλαίσιο του έργου της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων που τους έχει νομοθετικά ανατεθεί, να δημιουργήσουν και ικανώς να συντηρούν δίκτυο ελεγχόμενης σίτισης, τοποθετώντας ειδικές ταΐστρες αλλά και ποτίστρες,  ώστε τα αδέσποτα ζώα ως μέρος της αστικής πανίδας να έχουν την αυτονόητη για κάθε έμβιο ον πρόσβαση σε καθαρό νερό και ξηρά τροφή. 
  Αναφορικά δε με την τήρηση των μέτρων καθαριότητας και υγιεινής από τα καταστήματα σχετικά με τη συλλογή των απορριμμάτων αλλά και την προστασία του δικτύου της ελεγχόμενης σίτισης και προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτό που πολίτες καταστρέφουν όλως αδικαιολογήτως τις ταϊστρες και τις ποτίστρες με αποτέλεσμα τα ζώα να στερούνται τροφής θα μπορούσε σχετικά να επιφορτιστεί η Δημοτική αστυνομία παράγοντας έτσι έργο σημαντικό για την κοινωνία.
  Επί του άρθρου 23
  Αναφορικά με τα καταφύγια θα επισημάνουμε ακόμα μία φορά ότι τα καταφύγια θα πρέπει να λειτουργούν με τις κατάλληλες συνθήκες και να τηρούνται όλοι οι κανόνες για την ευζωία των ζώων με αυστηρό κρατικό έλεγχο προκειμένου να αποφευχθεί το όλως δυσάρεστο και τριτοκοσμικό φαινόμενο των καταφυγίων – κολαστηρίων για τα ζώα.
  Όλες οι ενέργειες και δράσεις τόσο των υπευθύνων του καταφυγίου όσο και της Διοίκησης πρέπει να έχουν στόχο την όσο το δυνατόν συντομότερη υιοθεσία των ζώων του καταφυγίου, λ.χ. εντός εξήντα (60) ημερών και επιτέλους να αλλάξει η νοοτροπία του ότι συντηρείται μια άρρωστη και προβληματική κατάσταση προκειμένου να εισπράττονται τα σχετικά κονδύλια που όμως ποτέ δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό που πρέπει και βέβαια το πρόβλημα διαιωνίζεται.
  Επί του άρθρου 33
  Αναφορικά με το άρθρο 33 και την επιτροπή παρακολούθησης :
  Θεωρούμε ότι η επιτροπή όπως προτείνεται στο νομοσχέδιο δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού θέματος και προτείνουμε να προστεθεί Βιολόγος ο οποίος θα είναι εξειδικευμένος στην συμπεριφοριστική ζώων (είναι σημαντικό να είναι βιολόγος και όχι κτηνίατρος), εκπρόσωπός του Πανελλήνιου Συλλόγου εκτροφέων σκύλων, εκπρόσωπος του Συλλόγου εκτροφέων γάτας και τρία (3) άτομα αντί για ένα (1) από την ενεργό φιλοζωική δράση και φυσικά η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνεται με τις αυστηρές προϋποθέσεις που ο νόμος θα θέτει 

  Μετά τιμής
  Η πρόεδρος του Συλλόγου
  Αικατερίνη Ανυφαντή

  Η δικηγόρος
  Αικατερίνη Μ. Ιατρού

 • 19 Μαΐου 2021, 21:55 | Μιχάλης

  Όχι στην υποχρεωτική στείρωση των δεσποζομενων αντιδρούμε στο αντισυνταγματικό νομοσχέδιο

 • 19 Μαΐου 2021, 21:57 | Σοφία Μαϊλιάνη

  Η υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, εργασίας, βοήθειας ή θεραπείας είναι μια πράξη βαρβαρότητας και θα πρέπει να απαλειφθεί από το κείμενο του νόμου η φράση «ένδειξη και ημερομηνία στείρωσης».
  Ως ζώα εργασίας, οι κυνηγετικοί σκύλοι (ημίαιμοι ή καθαρόαιμοι) θα πρέπει να εξαιρεθούν από την πρόβλεψη της υποχρεωτικής στείρωσης και τον περιορισμό των γεννών παράλληλα με την δυνατότητα για ερασιτεχνική εκτροφή τους.
  Ο αναγκαστικός και προληπτικός ακρωτηριασμός των ζώων, ισοδυναμεί με κακοποίηση και βαναυσότητα.
  Η προθεσμία των δέκα ημερών για τη δήλωση μεταβολής προσωπικών στοιχείων του ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, είναι ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα. Να τροποποιηθεί σε 60 μέρες το λιγότερο.Η προθεσμία των δύο ημερών για τη δήλωση απώλειας ή εύρεσης ζώου συντροφιάς είναι ανέφικτη, ανεφάρμοστη και λανθασμένη. Να τροποποιηθεί σε τουλάχιστον είκοσι ημέρες. Αρκετές φορές επί μέρες ο κυνηγός ψάχνει τον σκύλο του στο βουνό (ειδικά αν δεν έχει GPS)

 • 19 Μαΐου 2021, 21:05 | Μαρία-Αδαμαντία Εμμανουήλ

  Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο ποικίλων φορέων αμφιβόλου αρμοδιότητας παραβιάζει τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων και το ιατρικό απόρρητο.Είναι πρακτικά αδύνατο,δε,να ενημερώνεται το ηλεκτρονικό βιβλιάριο για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ενός ζώου(θα απαιτούσε 24ωρη γραμματειακή υποστήριξη ακόμα και στο μικρότερης δυναμικότητας ιατρείο ζώων)και ελλείπτεται και νοήματος εφόσον δεν αφορά νοσήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία.

 • 19 Μαΐου 2021, 21:35 | 3 kai o koykos

  ΣΥΜΦΩΝΩ απόλυτα με την Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ
  Εδώ και τώρα απόσυρση του Ν/Σ και επανάληψη των συζητήσεων μα τους καθείς αρμοδίους και όχι με τους άσχετους και επικίνδυνους

 • 19 Μαΐου 2021, 21:00 | Σωματείο Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»

  Στηρίζουμε τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και την αλληλεπίδρασή του με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Παρ. 2: να προστεθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Η έλλειψη πρόσβασης θα ισοδυναμεί με αργοπορία στη διερεύνηση καταγγελιών που μπορεί να αποβεί μοιραία και συνολικά αδυναμία παροχής αποτελεσματικής προστασίας της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

  Παρ. 16: να διευκρινιστεί το ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί η εξαφάνιση του ζώου από τον αρμόδιο δήμο.

 • 19 Μαΐου 2021, 20:25 | Γιάννης Κωνσταντόπουλος

  Συμφωνώ με τις ενστάσεις και τις προτάσεις της ΠΦΠΟ

 • 19 Μαΐου 2021, 20:36 | Μαριος

  κατα του νομοσχεδιου για τη προστασια των καθαροαιμων φυλων!

 • 19 Μαΐου 2021, 19:28 | ΠΑΟΛΑ ΕΛΑΦΡΟΎ

  Συμφωνώ με τις προτάσεις κι ενστάσεις της ΠΦΠΟ.
  Ναι στην υποχρεωτική στείρωση όλων των ζώων.
  Κανένας κυνηγός χωρίς καταχώρηση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και με αστειρωτα ζώα.
  Στα καταφύγια των δήμων να εξασφαλιστεί η μόνιμη παρουσία, εκπροσώπων φιλοζωικών σωματείων.
  Παύση ανεξέλεγκτης εισαγωγής σκυλιών από τα σύνορα. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος.

 • 19 Μαΐου 2021, 19:42 | Μόιρα

  Άρθρο 4 παρ 14 να συμπληρωθεί ως εξής » … Οι προμηθευτές του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης , λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα Επισης οι αριθμοί των ηλεκτρονικών μέσον σήμανσης που πωλούν πρεπει να καταγράφονται σε πλατφόρμα που να φαινεται σε ποιον τα εχουν πουλήσει , ωστε σε περίπτωση που βρεθει ακαταχώριτο , να υπάρχουν κυρώσεις . .. »
  Καθημερινό φαινόμενο να βρίσκουμε ακαταχώριτα ηλεκτρονικά μεσα σήμανσης . Ακαταχώριτο σημαίνει ανύπαρκτο !!!

 • 19 Μαΐου 2021, 19:13 | Μόιρα

  Άρθρο 4 παρ 13 να συμπληρωθεί ως εξής : «… Τα φιλοζωικά σωματεία, οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι φιλοζωικές ενώσεις , που εδρεύουν , δραστηριοποιούνται και εχουν σύμφωνο συνεργασίας με τον οικείο Δήμο , οι ιδιοκτήτες ζώων κλπ…. «

 • 19 Μαΐου 2021, 19:48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των
  αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η
  ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού
  απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 19 Μαΐου 2021, 19:11 | Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

  *Άρθρο 4. Παρ.3α*
  Η θέση της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης

  Να απαλειφθεί από το κείμενο του νόμου η φράση «ένδειξη και ημερομηνία στείρωσης».
  Ως ζώα εργασίας, οι κυνηγετικοί σκύλοι (ημίαιμοι ή καθαρόαιμοι) θα πρέπει να εξαιρεθούν από την πρόβλεψη της υποχρεωτικής στείρωσης και τον περιορισμό των γεννών παράλληλα με την δυνατότητα για ερασιτεχνική εκτροφή τους.
  Ο αναγκαστικός και προληπτικός ακρωτηριασμός των ζώων, ισοδυναμεί με κακοποίηση και βαναυσότητα.

  *Άρθρο 4. Παρ. 12.*
  Η θέση της ΣΤ΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης
  Η προθεσμία των δέκα ημερών για τη δήλωση μεταβολής προσωπικών στοιχείων του ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, είναι ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα. Να τροποποιηθεί σε 60 μέρες το λιγότερο.

  Η προθεσμία των δύο ημερών για τη δήλωση απώλειας ή εύρεσης ζώου συντροφιάς είναι ανέφικτη, ανεφάρμοστη και λανθασμένη. Να τροποποιηθεί σε τουλάχιστον είκοσι ημέρες. Αρκετές φορές επί μέρες ο κυνηγός ψάχνει τον σκύλο του στο βουνό (ειδικά αν δεν έχει GPS)

 • 19 Μαΐου 2021, 18:01 | Σχιζας βασιλειος.

  Όχι υποχρεωτική στείρωση των δεσποζομενων ζώων.ο ευνουχισμός είναι κακοποίηση και οχι ευζωία των ζωων

 • 19 Μαΐου 2021, 18:45 | Ηλίας

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 19 Μαΐου 2021, 17:57 | Sofia krommydaki

  Συμφωνώ με τις προτάσεις και τις ενστάσεις της ΠΦΠΟ

 • 19 Μαΐου 2021, 17:44 | ΤΑΣΟΣ

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 19 Μαΐου 2021, 17:34 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Προ ολίγων βδομάδων συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση «Διακίνηση και εμπορία ζώων συντροφιάς κατά παράβαση εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας» η οποία και κατατέθηκε από την κα κ Γιαννακοπούλου.

   Κατατέθηκαν σχετικά έγγραφα που αφορούν σε:

  α) καταδικαστικές αποφάσεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων,

  β) άσκηση ποινικής δίωξης κατά νομικών προσώπων τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να διακινούν αδέσποτα ζώα συντροφιάς έναντι χρηματικού ποσού,

  γ) έκθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για παράνομη διακίνηση και εμπορία αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

  δ) κατάσχεση ζώων συντροφιάς στην Ελβετία τα οποία δεν είχαν καταγραφεί στην βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ αν και είχαν χορηγηθεί διαβατήρια και έφεραν αριθμούς σήμανσης,

  ε) έκθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας η οποία από αυτοψία που διενήργησε σε παράνομο χώρο συγκέντρωσης ζώων, αναφέρει ότι βρέθηκαν διαβατήρια και βιβλιάρια υγείας ζώων κενά κτηνιατρικών πράξεων, τα οποία ήταν προϋπογεγραμμένα και προσφαγισμενα.

  Κατόπιν όλων αυτών είχε προταθεί από το ΥΠΑΑΤ με καθυστέρηση 8 χρόνων να εισαχθούν στο σ-ν για τα ζώα συντροφιάς εφαρμοστικά μέτρα του ΕΚ576/2013

   Θέσπισή Ψηφιακής Υπηρεσίας Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων

   Ξεχωριστό άρθρο στο σ-ν με τίτλο «Έγγραφο ταυτοποίησης
  (διαβατήριο)» σύμφωνα με το οποίο

  α) Τα διαβατήρια διανέμονται ονομαστικά από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και δεν μεταβιβάζονται σε άλλο φυσικό πρόσωπο

  β) Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος διανέμει τα κενά έγγραφα ταυτοποίησης μόνο σε εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής και Διανομής Διαβατηρίων με τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων, τον αριθμό διαβατηρίων καθώς και την ημερομηνία διάθεσης

   Προβλέφθηκαν κυρώσεις για τις περιπτώσεις

  α) Μεταβίβαση κενού διαβατηρίου σε πρόσωπο διαφορετικό από τον κτηνίατρο στον οποίο έχει αρχικά διατεθεί

  β) Ελλιπής συμπλήρωση των ενοτήτων Ι έως και ΙV του διαβατηρίου και

  γ) Πλαστογράφηση στοιχείων διαβατηρίου

  Τα παραπάνω σημαντικά που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησής και εμπορίας ζώων συντροφιάς δεν έχουν συμπεριληφθεί στο σ-ν.

 • 19 Μαΐου 2021, 17:30 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 19 Μαΐου 2021, 17:12 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

  Με την ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΖΣ από το πλήθος των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4.8, δε διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου των ασθενών (ζώων συντροφιάς).

 • 19 Μαΐου 2021, 16:12 | Γιαννης Χριστοφοράκης

  Επί της παραγράφου 13 όπου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν σήμανσης και εμβολιασμού να γίνει προσθήκη που θα αφορά στις Ελληνικές γηγενείς φυλές όπως αυτές αναφέρονται στις προτάσεις μας επί του Άρθρου 2. Με σκοπό να δοθούν κίνητρα απόκτησης ελέγχου και σήμανσης των αυτόχθονων ειδών.

 • 19 Μαΐου 2021, 16:00 | Μιχάλης Χ.

  Μήπως θα πρέπει οι εθελοντές κτηνίατροι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξέρουν υποχρεωτικά με πιστοποίηση την Ελληνική γλώσσα για να ασκήσουν τις αρμοδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 3; Να συμπληρωθεί η παρ. 7 του άρθρου 4.
  Η σήμανση και στείρωση αδέσποτων ζώων από φιλοζωϊκές οργανώσεις και σωματεία να γίνεται από αυτά με επιχορήγηση από τον Δήμο (άρθρο 37). Πως διασφαλίζεται σε αυτήν την περίπτωση ότι τα ζώα είναι αδέσποτα και πως και από ποιον περισυλλέγονται; Η αρμοδιότητα περισυλλογής πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους αλλιώς το σύστημα είναι διάτρητο. Επιπλέον η διάταξη αυτή αποτελεί σημαντικό κενό όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των ζώων αφού γεννάται το ερώτημα, ποια είναι η προέλευση των ζώων που δεν είναι καταγεγραμμένα και κατέχονται από φιλοζωικά σωματεία. Άλλως τα σωματεία να παίρνουν επιχορήγηση και να εκτελούν το έργο που και οι Δήμοι έχουν υποχρέωση ανεξάρτητα από τους Δήμους και να ελέγχονται για αυτό.
  Ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να στηριχθούν από τους Δήμους αλλά μόνο ένα ζώο ανά φυσικό πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης του δικαιώματος αυτού από επιτήδειους…
  Διακίνηση φαρμάκων δεν μπορεί να γίνεται εκτός των κτηνιατρείων. Μπορούν να προμηθεύονται μέσω της επιχορήγησης.
  Η διάταξη της παρ. 16 πραγματικά δεν κατανοούμε που στοχεύει. Ζώα που επανατοποθετούνται δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει με αυτά διότι συνεχώς μετακινούνται. Περίεργη διάταξη που δεν εξυπηρετεί τίποτα. Πρέπει να αποσυρθεί. Ευνοεί την παράνομη διακίνηση.

 • 19 Μαΐου 2021, 16:46 | Φιλοζωικο και Περιβαλλοντικό σωματείο Hopeland

  τασσόμαστε υπέρ των θέσεων της ΠΦΠΟ
  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι: α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.(β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.(γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.(δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.(ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.Πρόταση ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και ΣαρωνικούΝα προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:(α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και(β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.Πρόταση ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και ΣαρωνικούΝα προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμένα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

 • 19 Μαΐου 2021, 16:28 | ΑΛΚΜΗΝΗ ΚΑΖΑΝΑ

  Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας.
  Παρ. 2: Η ΕΛ.ΑΣ θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Ειδάλλως πως θα μπορούν να κάνουν επιτόπιο έλεγχο σε ζώα, εξακριβώνοντας π.χ. μια κλοπή ή έστω ότι το ζώο είναι καταχωρημένο όπως ορίζει η Νομοθεσία; Οι ιδιοκτήτες των δεσποζόμενων ζώων θα έπρεπε επίσης να έχουν πρόσβαση στη βάση, να βλέπουν τα ζώα που είναι καταχωρημένα στο όνομά τους και να έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν ο τηλέφωνό τους. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα αν μπορούσαν να αλλάξουν και τη διεύθυνσή τους. Εφόσον αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η επιβεβαίωση της νέας μόνιμης κατοικίας θα μπορούσε να γίνεται μέσω taxis. Θα έπρεπε επίσης να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, ώστε να γνωρίζει ο υποψήφιος ιδιοκτήτης ότι εμπιστεύεται έναν επιχειρηματία που φροντίζει για όλα τα νόμιμα και για την ευζωία των ζώων που εκτρέφει.
  Παρ. 13: Η παράγραφος αυτή είναι ένα κομμάτι στο οποίο αξίζει να δώσουμε εύσημα. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας θα επωφεληθούν από τα προγράμματα μέσω των Δήμων για να φροντίσουν τα ζώα τους όταν οι οικονομικές τους δυνατότητες δεν το επιτρέπουν. Συγχαρητήρια. Το μόνο κομμάτι το οποίο ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίσει, είναι το τι γίνεται στην περίπτωση που ο Δήμος αρνηθεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις ομάδες του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης, οι δήμοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία και στις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται, καθώς και στους αναδόχους.

 • 19 Μαΐου 2021, 16:26 | ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  Συμφωνώ με τις ενστάσεις και προτάσεις της Π.Φ.Π.Ο