Άρθρο 29 Μεταβατικές διατάξεις για την απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Ηλεκτρισμού

1. Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού («Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.») και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του παρόντος νόμου, που αφορούν τον ως άνω μεταβιβαζόμενο κλάδο, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου περιλαμβάνεται στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Η επωφελούμενη εταιρεία μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του μεταβιβαζόμενου κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης του παρόντος νόμου. Μέχρι την ολοκλήρωση της τελευταίας, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεν υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. για φορολογικούς σκοπούς. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποχρεούνται να υποβάλει το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών και να τηρεί τις υποχρεώσεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και η επωφελούμενη εταιρεία από την ολοκλήρωση της τελευταίας και εφεξής.
2. Για μεταβατικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας της επωφελούμενης εταιρείας η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία της επωφελούμενης εταιρείας, παρέχοντας υπηρεσίες έναντι εύλογου ανταλλάγματος, το οποίο καλύπτει το κόστος παροχής του και καθορίζεται με σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών, σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. εκτελεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της επωφελούμενης εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω εξουσιοδότηση.