Άρθρο 5 Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ

1. Συστήνεται Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ (Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ), η οποία υπάγεται στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό, λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και οι αρμοδιότητες, καθώς και η λειτουργία της διέπονται από τις νομοθετικές διατάξεις των Διαχειριστικών Αρχών του ΕΣΠΑ 2021-2027.
2. Η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ έχει ως σκοπό τη διαχείριση των πόρων, που συνδέονται με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα έτη 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027).
3. Η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ αποτελείται από τις Μονάδες, που αναφέρονται και προσδιορίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027.

 • 19 Οκτωβρίου 2021, 07:58 | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Στο Άρθρο 5 σχετικά με τη σύσταση Διαχειριστικής Αρχής πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΔ ΔΑΜ θα έχει κατά τόπους μονάδες στις έδρες των Περιφερειών του Προγράμματος με αντικείμενο τη διαχείριση των πόρων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη Περιφέρεια..

 • Άρθρο 5, παρ2:η διαχειριστική αρχή έχει ως σκοπό τη διαχείριση των πόρων που συνδέονται με την υλοποίηση του Προγράμματος.
  Δεν αναφέρονται αναλυτικά οι πόροι και από ποια ταμεία θα αντληθούν.

 • 18 Οκτωβρίου 2021, 22:23 | ΙΣΑΑΚ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

  Ειδικότερα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτείνονται οι έδρες των υπηρεσιών να βρίσκονται στην Πτολεμαΐδα, στον δήμο Εορδαίας και στον Δήμο Αμυνταίου, καθόσον αυτές είναι οι πληττόμενες περιοχές κατά 80% επί του συνόλου.
  Επίσης να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των απασχολουμένων άμεσα και έμμεσα στην περίοδο ακμής της δραστηριότητας της εξόρυξης λιγνίτη, οι οποίες σήμερα τείνουν να μηδενιστούν και να ενισχυθούν αυτές οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο και έχουν τη μεγαλύτερη ανεργία, λόγω της απολιγνιτοποίησης.

 • 18 Οκτωβρίου 2021, 20:39 | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Στο Άρθρο 5 σχετικά με τη σύσταση Διαχειριστικής Αρχής πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΔ ΔΑΜ θα έχει κατά τόπους μονάδες στις έδρες των Περιφερειών του Προγράμματος με αντικείμενο τη διαχείριση των πόρων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη Περιφέρεια.

 • 17 Οκτωβρίου 2021, 21:14 | Μαρίνης Μπερέτσος

  Τμήμα του Προγράμματος μπορεί να εκχωρείεται σε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265),

 • 15 Οκτωβρίου 2021, 18:50 | Μαρίνης Μπερέτσος

  Προτείνεται & 4 ως εξής

  Τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος μπορεί να ανατεθεί στην Μετάβαση Α.Ε η σε φορείς που εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)