Άρθρο 24 Σύσταση Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης

1. Oι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στους οποίους λειτουργούν συστήματα τηλεθέρμανσης, δύνανται να συστήσουν Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης, με σκοπό τη διαχείριση του δικτύου, των διασυνδέσεων και την κατανομή της θερμικής ενέργειας στις υφιστάμενες εταιρείες τηλεθερμάνσεων εκάστου Δήμου. Αντικείμενο των δραστηριοτήτων της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης μπορεί να είναι και αυτές της παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133).
2. α. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας της παρ. 1 συστήνεται ως Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), βάσει του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), μετά την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, με μετόχους τους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου και εδαφική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των ως άνω Δήμων. Η παραπάνω εταιρεία έχει μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
β. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
3.α. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου αγωγών μεταφοράς της θερμικής ενέργειας το οποίο διασυνδέει όλα τα σημεία κατανάλωσης (πόλεις) και τα σημεία παραγωγής.
β. Mε προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) και της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η παροχή της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας στη Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας, η οποία τιμολογείται βάσει συγκεκριμένων και συμφωνημένων αρχών που λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Οι υφιστάμενες δημοτικές Επιχειρήσεις Τηλεθέρμανσης των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν την ευθύνη διανομής θερμικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, μπορούν να αναλαμβάνουν την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των έργων διασύνδεσης και μεταφοράς θερμικής ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τη Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης, την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), δημόσιους φορείς, καθώς και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
5. Οι επενδυτικές δαπάνες κατασκευής νέων και μετασκευής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, καθώς και η χρηματοδότηση των νέων διασυνδέσεων μεταφοράς θερμικής ενέργειας διασφαλίζονται μέσω δημόσιας χρηματοδότησης ή αντιστοίχων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 • 19 Οκτωβρίου 2021, 07:16 | The Green Tank

  Είναι θετικό ότι προχωρά η οργάνωση της τηλεθέρμανσης στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας. Αυτό όμως που εξακολουθεί να απουσιάζει είναι η ορθολογική επιλογή των τεχνολογιών που θα αξιοποιηθούν για την παραγωγή της θερμικής ενέργειας. Φαίνεται ότι έχει επιλεγεί το ορυκτό αέριο ως το μοναδικό καύσιμο που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κλιματικό του αποτύπωμα, η ασυμβατότητά του με την επίτευξη των μακροχρόνιων κλιματικών στόχων, η αδυναμία χρηματοδότησης των αντίστοιχων υποδομών από ευρωπαϊκούς πόρους, και το οικονομικό αποτύπωμα αυτής της επιλογής για τους πολίτες των λιγνιτικών περιοχών, δεδομένης της αλλαγής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συμμετοχής του τομέα της θέρμανσης σε νέο, διακριτό χρηματιστήριο ρύπων. Την ίδια στιγμή απουσιάζει ακόμα και η συγκριτική ανάλυση λύσεων που βασίζονται στις καθαρές μορφές ενέργειας και άρα είναι μακροχρόνια βιώσιμες τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά.

 • Επί του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου παρ. 1, επισημαίνεται ότι κατά την άποψη μας δεν είναι σκόπιμη η ίδρυση της Διαδημοτικής επιχείρησης. Το αντικείμενο της είναι δυνατό να καλυφθεί μέσω π.χ. προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των δημοτικών επιχειρήσεων. Η διαμεσολάβηση της Διαδημοτικής μεταξύ της παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας (ως αγοραστή και πωλητή αυτής στις επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει το κόστος προς τον τελικό καταναλωτή, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά κόστη της.

  Επί του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου παρ. 2, δεν αναλύεται και δεν καθίσταται σαφές το θεσμικό καθεστώς της υπό ίδρυση επιχείρησης και δεν παρουσιάζεται αναλυτικά το καταστατικό ίδρυσης, κατά τρόπο αντίστοιχο τουλάχιστον της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε. Δεν αποτυπώνεται καθόλου το επιχειρησιακό σχέδιο της υπό ίδρυσης επιχείρησης, ο τρόπος ορισμού του ΔΣ της επιχείρησης, η έδρα της επιχείρησης, η οργανωτική δομή & στελέχωση της, η διασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών και άλλων πόρων και πως τα παραπάνω θα διασφαλιστούν. Γίνεται μόνο μία απλή αναφορά ότι αυτά μπορούν να ρυθμιστούν με “μία κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας” . Τα θέματα αυτά θα έπρεπε να είναι εκ των προτέρων γνωστά.

  Με βάση το νόμο 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/13-6-2018) κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική. Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι θα είναι κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υφίσταται αντίφαση μεταξύ των δύο ρόλων της επιχείρησης.

  Δεν προσδιορίζονται η προέλευση της χρηματοδότησης και της στελέχωσης της Διαδημοτικής επιχείρησης ή οποία κατά κανένα τρόπο δεν μπορεί να προέλθει με απόσπαση προσωπικού ή χρηματοδότησης από τους μετόχους της (Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα) που είναι ήδη υπο στελεχωμένοι και με αυξημένες οικονομικές ανάγκες δοθέντων των συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τόσο το κόστος ίδρυσης όσο και το λειτουργικό κόστος αυτής – εφόσον η επιχείρηση συσταθεί – θα πρέπει να καλυφθεί από Δημόσιους και κοινοτικούς πόρους που χρηματοδοτούν την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή της Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

 • Άρθρο 24, παρ2 (β): πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ύπαρξης μηχανισμού έναντι ακραίων διακυμάνσεων στα κόστη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

  Άρθρο 24, παρ5: να προστεθεί μετά το «…υφιστάμενων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας…» το λεκτικό «ακόμη και με τη χρήση λιγνίτη ως καύσιμης ύλης…».