Μέρος Δ’ Ειδικότερες ρυθμίσεις για την απολιγνιτοποίηση Άρθρο 20 Υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εντός Ζωνών

Απολιγνιτοποίησης – Αντικατάσταση του άρθρου 156 του ν. 4759/2020
Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 156 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) αντικαθίστανται, προστίθενται παρ. 2Α και 6Α, στην παρ. 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, στην παρ. 7 εξειδικεύεται η παραπομπή στον ν. 4414/2016 (Α’ 149), και οι παρ. 1 έως 7 διαμορφώνονται ως εξής:
«Άρθρο 156
Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.)
1. Κάθε άδεια, έγκριση, γνώμη, καθώς και κάθε εν γένει διοικητική πράξη, δήλωση ή δικαιοπραξία για την αδειοδότηση, κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), ιδίως οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η χορήγηση προσφορών όρων σύνδεσης και σύναψης σύμβασης σύνδεσης με τους αρμόδιους Διαχειριστές, η σύναψη Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης και η έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, συντελείται και διεκπεραιώνεται κατ` απόλυτη προτεραιότητα από τις αρχές που αδειοδοτούν τους αρμόδιους Διαχειριστές και Λειτουργούς, καθώς και όλες τις υπηρεσίες και φορείς που γνωμοδοτούν στο πλαίσιο της αδειοδότησης. Ειδικά τα αιτήματα για βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων, εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων.
2. Για τα έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), η προθεσμία της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) αναστέλλεται μέχρι τη έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) της Ζ.ΑΠ.. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει την υποβολή και έγκριση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή φακέλου για την υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αντίστοιχα, από την αρμόδια αρχή του ν. 4014/2011 (Α’ 209).
2Α. Η έκδοση των Α.Ε.Π.Ο. ή η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα έργα της παρ. 2 δεν κωλύεται από Α.Ε.Π.Ο. που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι οποίες αφορούν άλλες δραστηριότητες εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ..
3. Για τα έργα της παρ. 1, εφόσον η σύνδεση των σταθμών προβλέπεται να γίνει σε υφιστάμενους ή υπό ανάπτυξη υποσταθμούς (Υ/Σ), ή σε γραμμές υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, ή σε Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.), όπου συνδέονται υφιστάμενοι λιγνιτικοί σταθμοί, ή σταθμοί Α.Π.Ε., ή εγκαταστάσεις ορυχείων, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε) ή ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε.), χορηγούν οριστικές προσφορές σύνδεσης μετά την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 11 του ν. 4685/2020, κατά παρέκκλιση της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129). Ομοίως, οι αρμόδιοι Διαχειριστές προβαίνουν στη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο για τους σταθμούς της παρ. 1, εφόσον η σύνδεση των αντίστοιχων έργων προβλέπεται να γίνει σε γραμμή υψηλής ή υπερυψηλής τάσης που διέρχεται εντός των ορίων των Πυρήνων Ζ.ΑΠ..
4. Εντός της διάρκειας ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο κάτοχος της βεβαίωσης παραγωγού δύναται να ζητεί την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), σε περίπτωση που ο σταθμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί για λόγους μεταβολής του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τις χρήσεις γης εντός των Ζ.ΑΠ.. Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
5. Εάν, για λόγους μεταβολής του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τις χρήσεις γης εντός των Ζ.ΑΠ., προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς σε άλλη θέση ή μεταβολής των ορίων του πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, καθώς και άλλων ενεργειακών έργων και των συνοδών αυτών έργων, εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση ή έχει εκδοθεί βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέπεται άπαξ και μόνο εντός του Πυρήνα Ζ.ΑΠ. η μεταφορά του τόπου εγκατάστασης ή τμήματος αυτού ή η μεταβολή των ορίων του πολυγώνου, μετά από αίτηση του κατόχου της βεβαίωσης ή της άδειας παραγωγής, στον φορέα αδειοδότησης της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 ή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Σε περίπτωση μεταφοράς του τόπου εγκατάστασης ή μεταβολής των ορίων του πολυγώνου έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου, η σχετική αίτηση του παραγωγού υποβάλλεται αποκλειστικά εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020.
6. Ειδικά για έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραγωγού, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης στον φορέα αδειοδότησης εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020, για τη μεταφορά των σταθμών σε άλλη θέση εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για την επέκταση των ορίων των πολυγώνων εγκατάστασης εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για τη συνένωση ή διάσπαση των βεβαιώσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4685/2020. Εντός της ίδιας προθεσμίας επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός Πυρήνων Ζ.ΑΠ. που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο με απόφαση της Ρ.Α.Ε., εφόσον η συνολική ισχύς των έργων αυτών δεν υπερβαίνει την ισχύ των εν λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λιγνιτικών μονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ.. Οι οριστικές προσφορές για τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται υπό τον όρο ότι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. θα τεθούν σε λειτουργία μετά την πλήρη απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ..
6Α. Ειδικά για έργα σταθμών αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει υποβληθεί ενώπιον της Ρ.Α.Ε. αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια παραγωγής, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης προς τη Ρ.Α.Ε., εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τη μεταφορά των σταθμών ή τμήματος αυτών σε άλλη θέση, εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για την επέκταση ή και μείωση των ορίων των πολυγώνων εγκατάστασης εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για τη συνένωση ή διάσπαση της αντίστοιχης άδειας παραγωγής. Επί της παραπάνω αίτησης η Ρ.Α.Ε. αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του παραγωγού.
7. Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. 6 δεν δύναται να συναφθούν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του Πρώτους Μέρους του ν. 4414/2016.».

 • 9Άρθρο20
  Υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής
  Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εντός Ζωνών
  Παρ. 2Α:«2Α. Η έκδοση των Α.Ε.Π.Ο. ή η υπαγωγή σε Πρότυπες
  ΠεριβαλλοντικέΔεσμεύσει(Π.Π.Δ.) για τα έργα της παρ. 2 δεν κωλύεται από Α.Ε.Π.Ο. που
  βρίσκονταισεισχύκατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι οποίες αφορούν άλλες δραστηριότητες εντόςτωνΠυρήνωνΖ.ΑΠ.»

  Στην περίπτωση του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας υφίσταται ήδη
  απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ, για την εκμετάλλευση
  λιγνίτη συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ. + 61.830.603 τ.μ. = 209.756.463
  τ.μ. (203.756,463 στρεμμάτων), όπως προκύπτει από τις ΑΕΠΟ Αρ. Πρ.
  οικ.133314/2929/09-11-2011(ΑΔΑ:45ΒΖ0-ΦΨΠ)καιΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/33466/2301/07-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΘΞ4653Π8-4Γ0),
  Σημαντικό μέρος των εκτάσεων αυτών καλύπτεται από εσωτερικές και
  εξωτερικές αποθέσεις στείρων υλικών της εκμετάλλευσης (μάργες, άργιλοι,
  αμμοχάλικα κλπ), αποθέσεις τέφρας των ΑΗΣ, παραπροϊόντα και απόβλητα
  αποθείωσης, αποσκλήρυνσης και αφαλάτωσης των υδάτων των ΑΗΣ (ενώσεις
  που περιέχουν κυρίως γύψο) κλπ. Κύριος σκοπός των ΜΠΕ που εκπονήθηκαν
  είναι η οπτική και περιβαλλοντική αποκατάσταση, η δημιουργία δασικών
  εκτάσεων και η απόδοσή σημαντικού μέρους τους στην τοπική κοινωνία για
  ήπιεςχρήσεις(κτηνοτροφία,γεωργίακλπ).
  Η αλλαγή χρήσης που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, αλλά και το
  γενικότερο πνεύμα του Νόμου, δεν λαμβάνει υπόψη τη σταθερότητα και
  συνεκτικότητα των εδαφών αυτών για τη θεμελίωση και εγκατάσταση
  τέτοιων βιομηχανικών μονάδων, αλλά και την επίπτωση που θα έχουν
  αυτές οι αστάθειες στην κυκλοφορία του επιφανειακού και υπόγειου
  νερού και πως αυτή η κυκλοφορία θα επηρεάσει την ποιότητα του νερού,
  ιδιαίτερα στην περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
  Θεωρείται, απαραίτητος ο έλεγχος εφαρμογής και τήρησης της υφιστάμενης
  ΑΕΠΟ για την εκμετάλλευση λιγνίτη, πριν την χορήγηση ΑΕΠΟ για έργα ΑΠΕ &
  ΣΗΘΥΑ και εν συνεχεία να διαπιστωθεί αν τα εδάφη είναι κατάλληλα από
  γεωτεχνικής άποψης για την υλοποίηση τέτοιων έργων. Είναι αποδεδειγμένο
  ότι σε τέτοιες αποθέσεις πάντα εμφανίζονται καθιζήσεις και ρηγματώσεις της
  επιφάνειασεμεσοπρόθεσμοχρονικόορίζοντα.

 • Άρθρο 20, παρ. 6: «εφόσον η συνολική ισχύς……του αντίστοιχου πυρήνα ΖΑΠ». Δεν καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της συνολικής ισχύος των λιγνιτικών μονάδων και ποια η περίοδος αναφοράς τους.

  Άρθρο 20, παρ. 6(α): στα έργα αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται την παραγόμενη θερμική ενέργεια που προκύπτει από την αποθήκευση, άνευ κόστους ή καταβολής οποιασδήποτε συμμετοχής πέρα από την εγκατάσταση του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

 • 18 Οκτωβρίου 2021, 23:10 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

  Η Κοινότητα Πτολεμαΐδας και ο ∆ήµος Εορδαίας δεν ήταν και δεν είναι αντίθετος µε την υποδοχή επενδύσεων µε προοπτική. Επενδύσεων που δηµιουργούν θέσεις εργασίας και λειτουργούν προσθετικά στο ΑΕΠ της περιοχής µας.
  Αυτό έχει διατυπωθεί µε ένταση και σαφήνεια σε όλες τις συζητήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µε αντίστοιχα θέµατα. Σοβαρότατο ζήτηµα εγείρει η χωροθέτηση των Φ/Β σταθµώνν, οι οποίοια ανήκουν σε Ζώνη Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ). Σύµφωνα µε το εδαφικό σχέδιο που βρίσκεται υπό κατάρτιση και διαβούλευση µέσω της συντονιστικής επιτροπής για το Σχέδιο ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ∆ΑΜ), ως ζώνες απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ) καθορίστηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µε την ονοµασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), αντίστοιχα.
  Ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης και Φλώρινας χαρακτηρίζονται οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και µονάδων παραγωγής ενέργειας της ∆.Ε.Η. Α.Ε. που βρίσκονται εντός των ορίων των Ζ.ΑΠ.. Οι εν λόγω Ζώνες Απολιγνιτοποίησης έχουν θεσµοθετηθεί µε το Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020). Εντός των Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και προγράµµατα, υλοποιούνται παρεµβάσεις και λαµβάνονται µέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.
  Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός παρέχει ρυθµίσεις αναφορικά µε τον εγχώριο χωρικό σχεδιασµό και περιλαµβάνει τα Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια, τα οποία ρυθµίζουν τη βιώσιµη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση εδαφικών περιφερειών και τα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια, τα οποία αποτελούν υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραµµάτων ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων.
  Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (Ν. 4447/2016, άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών που µπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραµµάτων υπερτοπικής κλίµακας ή στρατηγικής σηµασίας, για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθµιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους καταρτίζονται Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΕΠΣ).
  Η έγκριση των Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΠΣ) θα καταστήσει δυνατή την αδειοδότηση και εγκατάσταση των χρήσεων / επενδύσεων και τη δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων. Με αυτόν τον τρόπο οι λιγνιτικές περιοχές θα καταστούν κατάλληλες, είτε για τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων
  δραστηριοτήτων και την εγκατάσταση επιχειρήσεων, είτε για την υλοποίηση άλλων προγραµµάτων εξυγίανσης, ανάπλασης και παρεµβάσεων αποκατάστασης τοπίου / περιβάλλοντος.
  Ως δηµοτική αρχή έχουµε διατυπώσει σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις την αντίδρασή µας στον αποσπασµατικό σχεδιασµό στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.
  Η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. προχωρά στην κατάθεση φακέλου για την αδειοδότηση ενός έργου που ανήκει ξεκάθαρα εντός του πυρήνα της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, παρότι η µητρική εταιρεία ∆ΕΗ Α.Ε.συµµετέχει στον σχεδιασµό των ΖΑΠ και γνωρίζει τα αναγκαία βήµατα για την υλοποίησή τους και δηλώνει ότι εναρµονίζεται µε τους στόχους του Σ∆ΑΜ.
  Η ∆ηµοτική Αρχή έχει διατυπώσει ότι είναι πάγια θέση µας, η κατάρτιση και ψήφιση ενός συνολικού Χωροταξικού Σχεδίου που να αφορά τις χρήσεις γης και τον καθορισµό συγκεκριµένων ζωνών υποδοχής επενδύσεων σε ΑΠΕ.
  ∆υστυχώς, συνεχίζεται η αποσπασµατική προσέγγιση στον τοµέα των ΑΠΕ µε επικεφαλής τη ∆ΕΗ Α.Ε.
  Οι δεσµευµένες εκτάσεις από τη ∆ΕΗ και η συνεχώς αποµειούµενη επιφάνεια καλλιεργήσιµης γης λόγω ραγδαίας εξάπλωσης των Φ/Β σταθµών σε γη υψηλής παραγωγικότητας, µας βρίσκει αντίθετους και αναδεικνύει το πρόβληµα της αποσπασµατικής έγκρισης συγκεκριµένων ενεργειών και δράσεων.
  Επιπλέον, δεν µπορούµε να συναινέσουµε στην βιαστική κίνηση εκµετάλλευσης από πλευράς ∆ΕΗ των λιγοστών αποκατεστηµένων εκτάσεων των ορυχείων της ∆υτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη ΑΠΕ που θα µας φέρουν προ τετελεσµένων γεγονότων.
  Οι εκτάσεις θα πρέπει να παραµείνουν ως έχουν µέχρι την πλήρη καταγραφή των βηµάτων για την προσέλκυση επενδύσεων που θα στηρίξουν την περιοχή
  oυσιαστικά και όχι πρόσκαιρα.
  Διατυπώνουμε την αντίθεσή µας στο σύνολο των επενδύσεων, έως την αναίρεση των ενστάσεων που διατυπώνουµε και την ολοκλήρωση του Εδαφικού Σχεδίου για την Εορδαία.

 • 13 Οκτωβρίου 2021, 16:38 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΣΣΙΔΟΥ

  Στο πλαίσιο του κλιματικού νόμου που πρόκειται να ψηφιστεί, Σας υποβάλλουμε την παρακάτω ΠΡΟΤΑΣΗ για την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο ή τον αέρα
  με φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα από ΙΔΙΩΤΕΣ για αυτοκατανάλωση
  (ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)

  Ο μόνος χώρος όπου υπάρχει αξιοποιήσιμη ηλιακή ενέργεια στο αστικό περιβάλλον είναι οι ΣΤΕΓΕΣ.
  Από την κλιματική αλλαγή αλλά και από τις ανάγκες σε ενέργεια (ιδιαίτερα τώρα με τις επικείμενες αυξήσεις) επιβάλλεται να προωθηθεί η χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή ρεύματος προς αυτοκατανάλωση, όπως π.χ. με το πρόγραμμα net metering της ΔΕΔΔΗΕ.
  Ομως, στις κοινόκτητες στέγες των υφισταμένων οικοδομών, που περιλαμβάνουν πολλά διαμερίσματα και καταστήματα,δεν τοποθετούνται φωτοβολταϊκά ούτε άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, διότι απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών που συγκεντρώνουν 100 % του οικοπέδου της οικοδομής, η οποία είναι ανέφικτη.
  Με σκοπό την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση κάθε ανανεώσιμης ενέργειας και ειδικά της ηλιακής, στο πλαίσιο του ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ,

  Προτείνουμε – Αιτούμεθα να θεσπιστεί ρύθμιση ως εξης:
  «1.- Οταν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής έχουν αυτόνομη θέρμανση, τότε οι συνιδιοκτήτες, που επιθυμούν να έχουν φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ήλιο ή αέρα), προς αυτοκατανάλωση, εφόσον συγκεντρώνουν τουλάχιστον 51% του οικοπέδου, έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν τις απαιτούμενες συσκευές (πάνελ κλπ) στην κοινόχρηστη στέγη της οικοδομής (δώμα, κεραμοσκεπή, απόληξη κλιμακοστασίου – ανελκυστήρος κ.α.), καταλαμβάνοντας τόση επιφάνεια όση αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.
  2.- Οι ως άνω ιδιοκτήτες που έχουν τουλάχιστον 51% του οικοπέδου, χωρίς την σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών και χωρίς να απαιτείται σύσταση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, θα καθορίζουν με δήλωσή τους και με σχετικό σχέδιο μηχανικού σε ποια κοινόκτητα τμήματα της στέγης θα τοποθετηθούν οι συσκευές παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο ή τον αέρα και υπερ ποιας οριζόντιας ιδιοκτησίας θα είναι η παραγόμενη ενέργεια, προβλέποντας χώρο και για τους λοιπούς μη συμπράττοντες συνιδιοκτήτες και αφαιρώντας από κάθε ιδιοκτήτη τον χώρο που καταλαμβάνει και που σκιάζει ο ηλιακός του θερμοσύφωνας και τον χώρο που καταλαμβάνει και που σκιάζει η καμινάδα του τζακιού του ή / και η ατομική κεραία του, το ατομικό δορυφορικό πιάτο κλπ.
  3.- Οι ως άνω ιδιοκτήτες που έχουν τουλάχιστον 51% του οικοπέδου δύνανται να προβαίνουν στην διαδικασία ενώπιον της ΔΕΗ, της ΔΕΔΔΗΕ, της ΡΑΕ και ενώπιον οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου για την τοποθέτηση συσκευών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε οποιονδήποτε κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής, να υπογράφουν συμβάσεις για οποιοδήποτε πρόγραμμα παραγωγής ρεύματος προς αυτοκατανάλωση με λογιστικό ή ενεργειακό συμψηφισμό (net metering, φωτοβολταϊκά στις στέγες) που ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον.
  4.- Ιδιοκτήτης που έχει ηλιακό θερμοσύφωνα, μπορεί προαιρετικά να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάνελ ή άλλες συσκευές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ήλιο, αέρα), στον χώρο που καταλαμβάνει ο θερμοσύφωνάς του, αντικαθιστώντας τον ηλιακό θερμοσύφωνα με συσκευές παραγωγής ενέργειας.”

  O Νόμος 4495 / 2017 επιχείρησε να διευκολύνει την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων με το Άρθρο 127 αυτού, αλλά η διευκόλυνση αναιρείται διότι “ο απαιτούμενος εξοπλισμός … τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη».
  Ο Νόμος λοιπόν θέτει προϋπόθεσηγια την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες και ταράτσες την συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών (100%) και απαιτεί να συσταθεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης.Ομως η συναίνεση των εχόντων 100% είναι ανέφικτη και η προϋπόθεση αυτή ισοδυναμεί με απαγόρευση και αποκλεισμό από συσκευές παραγωγής ενέργειας απο τον ήλιο όπως φωτοβολταϊκά
  Αντίθετα, οι ηλιακοί θερμοσύφωνες τοποθετούνται στις κοινόκτητες ταράτσες των οικοδομών χωρίς ο δικαιούχος της ωφέλειας αυτών να έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε τμήμα της ταράτσας, παρά το γεγονός ότι οι ηλιακοί θερμοσύφωνες καταλαμβάνουν μεγάλη επιφάνεια και επιπλέον λόγω του όγκου και του ύψους τους δημιουργούν μεγάλη σκίαση περιμετρικά αυτών.
  Με δεδομένο λοιπόν ότι επιτρέπεται από μεμονωμένο ιδιοκτήτη διαμερίσματος η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα στην κοινόκτητη ταράτσα χωρίς ο ιδιοκτήτης αυτός να έχει αποκλειστική χρήση σε συγκεκριμένο χώρο της ταράτσας, για ποιο λόγο για να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, δεν αρκεί απόφαση του 51% των ιδιοκτητών της οικοδομής, αλλά απαιτείται 100% για σύσταση αποκλειστικής χρήσης?
  Επειδή ο ως άνω αποκλεισμός αποτελεί τροχοπέδη στην πράσινη ανάπτυξη και προσβολή των δικαιωμάτων της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών που επιθυμούν καθαρή ενέργεια, ζητείται, όπως για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, να επιτραπεί με ανάλογη ρύθμιση η τοποθέτηση σε κοινόκτητες στέγες και άλλων συσκευών παραγωγής ενέργειας, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση
  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
  Μετά τιμής
  ΙΩΑΝΝΑ Μ. ΣΩΣΣΙΔΟΥ τεως ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
  (οδός ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 – 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  ΤΗΛ 6944 382 499, e-mail: sossidounotar@hotmail.gr

  Εμμανουηλ Λιαδάκης πρωην Αντιπρόεδρος του Συμβολαιογραφικου Συλλογου Εφετειου Θεσσαλονικης

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ Συμβολαιογράφος Θεσ/νικης

  ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΑΛΙΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ – ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ – ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
  Γεώργιος – Πέτρος Ραβάνης Δικηγορος

  Φώτιος Κωνσταντινίδης Συνταξιούχος

  Παρασκευή Παπαποστόλου – Ταμπακίδου, οικοκυρά – κτηματίας

  Χαράλαμπος Ταμπακίδης

  Νικόλαος Τερζής αυτοκινητιστής

  Αλέξανδρος Χατζής ιατρός χειρουργός

  Βασίλειος Παϊσίδης δικηγόρος

  Δήμητρα Τσιόλα γραμματεύς