Άρθρο 4 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ

1. Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) αποτελείται από:
α) τη Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ,
β) την Επιτελική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης,
γ) τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, και
δ) τη Νομική Υπηρεσία.

  • 18 Οκτωβρίου 2021, 20:54 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν

    Καλά 4 «υπηρεσίες» και 1 ΑΕ για την διαχείριση των κονδυλιών. Μήπως είναι πολλές και μη αποδοτικές; Έχει γίνει κάποια μελέτη κόστους για αυτό το οργανόγραμμα; Π.χ. Νομική Υπηρεσία τι χρειάζεται; Για τα νομικά θέματα δεν μπορεί να αποφαίνεται το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης;