Άρθρο 21 Δυνατότητα απόθεσης των υλικών κατεδάφισης εντός των ορυχείων – Χαρακτηρισμός της τέφρας συναπόθεσης ως υποπροϊόντος

1. H διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α’ του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου ή της δραστηριότητας και δύναται να γίνεται κατά προτεραιότητα, εντός των χώρων του έργου ή της δραστηριότητας του παραγωγού, από τον ίδιο τον παραγωγό, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Στην περίπτωση που στην Α.Ε.Π.Ο. του έργου δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, είναι δυνατή η υποβολή Τεχνικής Έκθεσης, για ενημέρωση των αρμοδίων αρχών. Για τα Α.Ε.Κ.Κ. η διαχείριση των οποίων γίνεται εκτός των χώρων του παραγωγού, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας συμμορφώνεται με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/23.8.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1312).
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγόμενη από καύση λιγνίτη τέφρα χρησιμοποιείται ως υλικό συναπόθεσης για τη βελτίωση της ευστάθειας πρανών, ιδίως σε εφαρμογές οδοποιίας και στην κατασκευή δομικών υλικών, όπως ρείθρα πεζοδρομίων και αγωγών, καθώς και ως προσθήκη σε ειδικά σκυροδέματα και σε διάφορα κονιάματα και ενέματα, λογίζεται ως υποπροϊόν του άρθρου 5 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).

 • 10Άρθρο21(http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12749)
  Δυνατότητα απόθεσης των υλικών κατεδάφισης εντός των ορυχείων και
  Χαρακτηρισμόςτηςτέφραςσυναπόθεσηςωςυποπροϊόντος.
  «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγόμενη από καύση λιγνίτη τέφρα
  χρησιμοποιείται ως υλικό συναπόθεσης για τη βελτίωση της ευστάθειας
  πρανών, ιδίως σε εφαρμογές οδοποιίας και στην κατασκευή δομικών υλικών,
  όπως ρείθρα πεζοδρομίων και αγωγών, καθώς και ως προσθήκη σε ειδικά
  σκυροδέματα και σε διάφορα κονιάματα και ενέματα, λογίζεται ως υποπροϊόν
  τουάρθρου5τουν.4819/2021(Α’129).»

  Δεν γνωρίζουμε με ποιες μελέτες είναι κατάλληλη η τέφρα για την βελτίωση
  της ευστάθειας των πρανών κλπ. Σίγουρα όμως πρόκειται για ένα απόβλητο
  το οποίο δεν είναι προϊόν και ούτε αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της
  παραγωγικής διαδικασίας. Αν ληφθεί υπόψη επίσης ότι η τέφρα παρουσιάζει
  τελείως διαφορετική συμπεριφορά και ορυκτολογική και χημική σύσταση
  κατά τη διάρκεια παραγωγής, διακίνησης και απόθεσης της (πχ αν αφεθεί να
  ψυχθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή αν προηγηθεί διαβροχή της), τότε
  θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η ποιότητα της
  παραγόμενης τέφρας με τις απαραίτητες μετρήσεις και ερευνητικές εργασίες.
  Αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ειδικά όταν πρόκειται
  για πολύ σοβαρές και κρίσιμες χρήσεις, όπως αυτή της παραγωγής τσιμέντου.