Άρθρο 23 Οριοθέτηση υδατορεμάτων

Στην υποπαρ. 6 της παρ. Α’ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), περί διαδικασίας οριοθέτησης υδατορεμάτων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Η διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεμάτων δεν υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού, εκτός αν πρόκειται για έργα διευθέτησης/ αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία προβλέπονται για την οριοθέτηση υδατορέματος. Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων εντός της περιοχής των υπό λειτουργία λιγνιτωρυχείων εντός των πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας και την οριστικοποίηση του αναγλύφου, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στις σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).».

  • Άρθρο 23: χωρίς αποκατάσταση εδαφών πώς μπορεί να οριστικοποιηθεί το ανάγλυφο, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο; Κατά συνέπεια πώς προστατεύονται τα υδατορέματα, ο υδροφόρος ορίζοντας και η αειφορία της αδιάλειπτης επιφανειακής ροής υδάτων;