Άρθρο 25 Εξουσιοδοτική διάταξη για την οργάνωση και λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα της οργάνωσης και λειτουργίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας του άρθρου 24.