Άρθρο 7 Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

1. Συστήνεται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι ο σχεδιασμός των απαραίτητων για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ διαδικασιών και η παροχή υποστήριξης για την εφαρμογή τους. Στις διοικητικές διαδικασίες του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνονται η τεχνολογική και η ψηφιακή υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
3. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Το Τμήμα Οργάνωσης και Ψηφιακής Υποστήριξης,
β) το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, και
γ) το Τμήμα Παρακολούθησης Στόχων.