Άρθρο 12 Στελέχωση Υπηρεσιών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων ΔΑΜ

1. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, εξαιρουμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), που έχουν επιφορτιστεί με την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χαρακτηρίζονται ως έργα ΔΑΜ σύμφωνα με το άρθρο 8, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6) που δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα (30) άτομα, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280). Οι ως άνω υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης καθορίζονται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ Υπουργού.
2. Η διάρκεια των συμβάσεων της παρ. 1 ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021.
3. Το αντικείμενο της σύμβασης του προσωπικού της παρ. 1 αφορά στην παρακολούθηση υλοποίησης και εκτέλεσης των έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ΔΑΜ. Για το ως άνω προσωπικό εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 48 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).
4. Για την άμεση αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών, που έχουν επιφορτιστεί με την υλοποίηση των έργων ΔΑΜ δύνανται να αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Η διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε τρία (3) έτη, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλα τρία (3) έτη. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους και η μισθοδοσία τους βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά. Η απόσπαση υπαλλήλου διακόπτεται πριν από τη λήξη της για υπηρεσιακούς λόγους με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου ή μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

  • 19 Οκτωβρίου 2021, 07:01 | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    -Στο Άρθρο 12 αναφορικά με τη Στελέχωση Υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έργων ΔΑΜ να προβλεφθεί η στελέχωση Υπηρεσιών σε Περιφερειακό επίπεδο, τόσο για τις Μονάδες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, όσο και για τις Υπηρεσίες των Περιφερειών που θα επιφορτιστούν με την ωρίμανση των έργων ΔΑΜ (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών). Κατά συνέπεια είναι αναγκαία η αύξηση του αριθμού του προσωπικού που δύναται να προσληφθεί σε τουλάχιστον 50 άτομα, έναντι των προβλεπόμενων 30 κατά μέγιστο.

  • 18 Οκτωβρίου 2021, 20:57 | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    Στο Άρθρο 12 αναφορικά με τη Στελέχωση Υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έργων ΔΑΜ να προβλεφθεί η στελέχωση Υπηρεσιών σε Περιφερειακό επίπεδο, τόσο για τις Μονάδες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, όσο και για τις Υπηρεσίες των Περιφερειών που θα επιφορτιστούν με την ωρίμανση των έργων ΔΑΜ (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών). Κατά συνέπεια είναι αναγκαία η αύξηση του αριθμού του προσωπικού που δύναται να προσληφθεί σε τουλάχιστον 50 άτομα, έναντι των προβλεπόμενων 30 κατά μέγιστο.