Άρθρο 9 Διοικητής Υπηρεσίας ΔΑΜ

1. Στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ προΐσταται Διοικητής, ο οποίος διορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 16. Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ είναι πρόσωπο υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Η θητεία του Διοικητή είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί με όμοια απόφαση, άπαξ, για ίσο χρονικό διάστημα .
2. Για τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 41, 43 και 44 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Ο Διοικητής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3, καθώς και άλλες αρμοδιότητες, όπως της ανατίθενται από άλλες νομοθετικές διατάξεις.
4. Ο Διοικητής λαμβάνει τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα που ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 4622/2019. Ο Διοικητής με την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό, το οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) του Διοικητή σε περίπτωση επίτευξης των εν λόγω στόχων. Το σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής της παρ. 4 δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανωτάτου ορίου της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
5. Ο Διοικητής δύναται να συστήνει ομάδες εργασίας, οι οποίες θα τον συνεπικουρούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.