Άρθρο 11 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ

1. Στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ, συστήνονται είκοσι (20) θέσεις προσωπικού οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:
αα) Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού – οικονομικού,
αβ) τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ μηχανικών,
αγ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ γεωτεχνικών και
αδ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής.
β) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:
βα) Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ διοικητικού-οικονομικού, και
ββ) μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ πληροφορικής.
γ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του κλάδου διοικητικών γραμματέων.
δ) δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων της παρ. 1 είναι τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Ως ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ορίζονται η πολύ καλή γνώση Αγγλικών και ειδικά για τις περ. α) και δ) η πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση.
2. Η στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω αποσπάσεων προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
3. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, με την επιφύλαξη της παρ. 3, καλύπτονται και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα, καθώς και με σχέση έμμισθης εντολής. Η πλήρωση των θέσεων της παρούσας λαμβάνει χώρα ύστερα από σχετική προκήρυξη, η οποία περιλαμβάνει:
α) την περιγραφή του αντικειμένου των προς κάλυψη θέσεων,
β) τα κριτήρια της παρ. 2, κατά περίπτωση,
γ) τα περαιτέρω προσόντα που δύνανται να προβλεφθούν για την κάλυψη των θέσεων,
δ) τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συνέντευξης.
Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Για το ως άνω προσωπικό εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4795/2021 (Α’ 62). Η πλήρωση των θέσεων της παρούσας διενεργείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, ύστερα από σχετική προκήρυξη, η οποία συντάσσεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΔΑΜ.
4. Η λήξη της σύμβασης πρόσληψης ή της απόσπασης του προσωπικού της παρ. 1 μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή.
5. Το προσωπικό της παρ. 1 υπάγεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 • Άρθρο 11: υπάρχουν ασάφειες ως προς την επιλογή του προσωπικού της ειδικής υπηρεσίας ΔΑΜ. Δεν υπάρχουν κριτήρια για να ορίσουν την πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση, δεν υπάρχει πρόβλεψη για προσωπικό από τις πληττόμενες περιοχές. Η στελέχωση δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω αποσπάσεων προσωπικού που απασχολείται στη ΜΟΔ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δίνοντας δυνατότητα για συμβάσεις έξι ετών!!!Μάλιστα εμπλέκεται και δυνατότητα συνέντευξης στην επιλογή προσωπικού!

  Με βάση τα περιεχόμενα των αντίστοιχων άρθρων για τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται δεν γίνεται καμία αναφορά σε στελέχωση από επιστημονικό προσωπικό της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη μετρώντας απώλειες εκατοντάδων θέσεων εργασίας, θα αποτελούσε δείγμα καλής πρακτικής η απορρόφηση δεκάδων υψηλά καταρτισμένων επιστημόνων από την περιοχή για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της μετάβασης.

 • 16 Οκτωβρίου 2021, 11:44 | Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη

  Να προστεθούν οι εξής ειδικότητες:
  1) Data Analyst
  2) Σχεδιαστής Έξυπνης Πόλης (Smart City Planner)
  3) Διεθνολόγος, εφόσον η εταιρία θα αναπτύσσει και διεθνείς οικονομικές σχέσεις.