Άρθρο 14 Χαρακτηρισμός Έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και Μισθώσεις Δημοσίων Ακινήτων

1. Με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 16 συστήνονται Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ), με αρμοδιότητα την αξιολόγηση έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων, την αξιολόγηση των αιτημάτων μίσθωσης δημοσίων ακινήτων και την σχετική εισήγηση προς τον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό.
2. Με την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 16 χαρακτηρίζονται ως Έργα ΔΑΜ έργα, επενδύσεις και αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία υλοποιούνται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), και τα οποία παρουσιάζουν συμβατότητα με τους στόχους της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).
3. Έργα, επενδύσεις και αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως Έργα ΔΑΜ βάσει της παρ. 2 και τα οποία υλοποιούνται:
α) εντός των πυρήνων Ζ.ΑΠ. της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, και
β) εκτός των ως άνω πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), αλλά εντός των περιοχών, οι οποίες καλύπτουν τα ΕΣΔΙΜ και έχουν προϋπολογισμό άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ,
λαμβάνουν το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων το οποίο προβλέπεται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο περί στρατηγικών επενδύσεων.
4. Οι φορείς επενδύσεων που χαρακτηρίστηκαν ως Έργα ΔΑΜ, βάσει της παρ. 2, δύνανται με την κατάθεση της αίτησης της παρ. 1 να αιτούνται τη μίσθωση δημοσίων ακινήτων επί των οποίων θα υλοποιηθεί το επενδυτικό τους σχέδιο. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ πέραν του χαρακτηρισμού των επενδυτικών σχεδίων, αξιολογούν τα αιτήματα μίσθωσης των δημοσίων ακινήτων και εισηγούνται επί αυτών στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό, λαμβάνοντας υπόψη προκαθορισμένες τιμές μίσθωσης, κατά παρέκκλιση του π.δ. 715/1979 (Α’ 212). Σε περίπτωση κυριότητας των δημοσίων ακινήτων από φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης και κατόπιν σχετικής εισήγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ της παρ. 1, η απόφαση περί μίσθωσης εκδίδεται από τον φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι προκαθορισμένες τιμές μίσθωσης των δημοσίων ακινήτων ορίζονται κατόπιν σχετικής εκτίμησης, που πραγματοποιείται από τρεις (3) ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει των γενικώς αποδεκτών δεικτών και προτύπων αποτίμησης της αγοράς.

 • 19 Οκτωβρίου 2021, 09:19 | Enel Green Power Hellas

  Προτάσεις της εταιρείας Enel Green Power Hellas επί του σχεδίου νόμου: «Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης»

  Εισαγωγή

  Η εταιρεία μας θεωρεί ότι η ορθή αξιοποίηση του Ταμείο Δίκαιης Ανάπτυξης θα αποτελέσει μια σημαντική ώθηση για την χώρα στην επίτευξη μιας ομαλής και επιτυχημένης ενεργειακής μετάβασης και την θέσπιση μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας. Η προώθηση των κατάλληλων επενδύσεων, ειδικά εκείνων που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, όπως αυτές αποτυπώνονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης των αντίστοιχων περιοχών, θα οδηγήσει στην ομαλή απεξάρτηση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας από την εξόρυξη και ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη και στην υιοθέτηση νέων μοντέλων ανάπτυξης με θετικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
  Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρωτοβουλία θέσπισης κατάλληλου συστήματος διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του εθνικού πλάνου για δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Η συντονισμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης των επενδύσεων καθώς και η διαχείριση των διαθέσιμων πόρων από κατάλληλα οργανωμένους φορείς είναι εξαιρετικής σημασίας για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εθνικού στόχου για απολιγνιτοποίηση και οικονομικο-κοινωνική αναδιάρθρωση των περιοχών που πλήττονται άμεσα και έμμεσα.
  Τέλος, θεωρούμε πολύ θετική την απόφαση για χαρακτηρισμό ‘Εργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και την παροχή σε αυτά του κινήτρου ταχείας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων το οποίο προβλέπεται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο περί στρατηγικών επενδύσεων. Η παροχή του εν λόγω κινήτρου είναι πολύ σημαντική δεδομένης της εξίσου μεγάλης σημασίας των έργων στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης για την ταχεία και ομαλή αποκατάσταση των συνεπειών της απολιγνιτοποίησης και επομένως η ταχεία ολοκλήρωσή τους δεν πρέπει να παρακωλύεται από οποιαδήποτε άλλο νομοθετική διάταξη. Ωστόσο στην περίπτωση ορισμένων ιδιωτικών επενδύσεων υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω στήριξη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, ειδικά σε εκείνες που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον (δημιουργία θέσεων εργασίας, προώθηση οικονομικής και κοινωνικής βελτίωσης). Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση ενισχύσεων κεφαλαίου (investment aid) για συγκεκριμένες νέες επενδύσεις και οι οποίες καλούνται να ενταχθούν σε συνθήκες μη ώριμων αγορών με μεγάλη μεταβλητότητα.

  Σχόλια και προτάσεις της εταιρείας μας

  Δεδομένων των ανωτέρω, αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη της προώθησης και στήριξης επενδύσεων στις περιοχές μετάβασης και προκειμένου να εξασφαλιστεί πως κανένα ‘Εργο ΔΑΜ δεν θα παρεμποδιστεί στην άμεση ολοκλήρωσή του και δεν θα υποστεί διαφορετική μεταχείριση έναντι των υπολοίπων, προτείνονται οι ακόλουθες προσθήκες στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου:
  Προσθήκη Α:

  Άρθρο 14:

  Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 14 προτείνεται τροποποίηση ως εξής:
  «3. Έργα, επενδύσεις και αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως Έργα ΔΑΜ βάσει της παρ. 2 και τα οποία υλοποιούνται: α) εντός των πυρήνων Ζ.ΑΠ. της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, και 10 β) εκτός των ως άνω πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), αλλά εντός των περιοχών, οι οποίες καλύπτουν τα ΕΣΔΙΜ και έχουν προϋπολογισμό άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, λαμβάνουν το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων το οποίο προβλέπεται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο περί στρατηγικών επενδύσεων καθώς και οποιοδήποτε άλλο κίνητρο (συσσωρευτικά) προβλέπεται στο πλαίσιο των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επένδυσης.»

  Προσθήκη Β:

  Άρθρο 14:
  Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 14 προτείνεται η προσθήκη εδαφίου, ως εξής:
  «Για την παραπάνω κατηγορία έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων δεν εφαρμόζεται αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας δεδομένης της υψηλής σημασίας και προτεραιότητας στην διαδικασία της Δίκαιης Μετάβασης. Η διάταξη αυτή υπερισχύει έναντι των υφιστάμενων γενικών διατάξεων που διέπουν την αδειοδότηση των ως άνω έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων.»

  Με εκτίμηση
  Enel Green Power Hellas

 • 19 Οκτωβρίου 2021, 07:02 | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  -Στο Άρθρο 14 και ως προς τον χαρακτηρισμό έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην Παράγραφο 2 να μην υπάρχει συσχετισμός αυτών με τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, που για την Περιφέρειά μας είναι το σύνολο της έκτασης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας,
  αλλά με τα Εδαφικά Σχέδια που αφορούν το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας.
  Στην Παράγραφο 3, όπου μια επένδυση δύναται να χαρακτηριστεί ως “Στρατηγική” έχοντας π/υ άνω των 5 εκ. €, προτείνεται να τροποποιηθεί το σχετικό όριο στα 3 εκ. € για τις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας, που αποτελούν Ζώνες Απολιγνιτοποίησης και να προβλεφθεί όριο άνω των 6 εκ. € για επενδύσεις στις Π.Ε. Καστοριάς και Γρεβενών, δεδομένου ότι και αυτές συμπεριλαμβάνονται στα Εδαφικά Σχέδια.

 • 19 Οκτωβρίου 2021, 04:23 | Αλεβίζος Παναγιώτης

  Θα έπρεπε έργα ΔΑΜ να εγκρίνονται και να γίνονται ΜΟΝΟ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ εντός των ζωνών ΖΑΠ.
  Ακόμα όμως και με βάση την άδικη απόφαση για έργα εκτός των ζωνών ΖΑΠ, θα έπρεπε να υπάρχει ουσιαστική διαφορά και θεσμοθέτηση συγκεκριμένων αποφάσεων ώστε τα έργα μέσα στις ζώνες ΖΑΠ να προσελκύουν επενδύσεις.
  Με τον τρόπο που αναφέρεται στο παρόν άρθρο υπολογίζονται εντός και εκτός ζωνών το ίδιο , οπότε αναιρείται η έννοια της δίκαιης μετάβασης για την περιοχή της Μεγαλόπολης. Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Τρίπολης, Δήμος Γορτυνίας και Δήμος Οιχαλίας γίνονται πλέον στην ουσία η ίδια ζώνη χωρίς καμία απολύτως διαφορετικότητα.

 • Άρθρο 14, παρ1: δεν αναφέρονται τα κριτήρια σύστασης επιτροπών αξιολόγησης έργων, δεν αναφέρεται ποιοι μπορούν να συμμετέχουν και ποια η βαρύτητα των κριτηρίων των επιτροπών.

  Άρθρο 14, παρ4: Η ταχύτητα με την οποία γίνεται η απολιγνιτοποίηση είναι λογικό να επιφέρει πτωτική τάση στην αγορά εκμίσθωσης ακινήτων στη Δυτική Μακεδονία. Θα πρέπει λοιπόν να καθοριστεί ελάχιστη τιμή εκμίσθωσης που θα είναι προκαθορισμένη για τις περιοχές σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης και όχι βάσει των γενικώς αποδεκτών δεικτών και προτύπων αποτίμησης της αγοράς, διασφαλίζοντας την τοπική αγορά ακινήτων. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται φαινόμενα περιφερειακών ανισοτήτων.

 • 18 Οκτωβρίου 2021, 22:37 | ΙΣΑΑΚ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

  Είναι γνωστόν ότι οι περισσότερο πληττόμενες περιοχές από την απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας είναι η πόλη της Πτολεμαΐδας και η ευρύτερη Εορδαία και ο Δήμος Αμυνταίου.
  Για αυτές τις περιοχές χρειάζεται ειδική μνεία και υποστήριξη για την ανάπτυξη τους, με τις απαραίτητες υποδομές οδικές και σιδηροδρομικές και την δημιουργία ζωνών βιομηχανικών πάρκων με ευνοϊκά οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τους επενδυτές που θα εγκατασταθούν στην περιοχή.

  Για τον λόγο αυτό προτείνεται να υλοποιηθεί άμεσα επ΄ ευκαιρία της χάραξης της νέας υπερταχείας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Αλβανίας η διαδρομή Θεσσαλονίκη – Βέροια – Πτολεμαΐδα – Καστοριά- Αλβανία.

  H οποία είναι ο συντομότερος δρόμος,είναι το αυτονόητο, η ευθεία γραμμή, η άμεση σύνδεση Καστοριάς – Πτολεμαΐδας – Βέροιας.
  Αρκεί μία ματιά στον χάρτη.
  Είναι η χάραξη με τα πολύ λιγότερα χιλιόμετρα, το κατά πολύ λιγότερο κόστος κατασκευής, τον πολύ λιγότερο χρόνο ταξιδιού, για επιβάτες και εμπορεύματα από οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική πρόταση και αυτή που μπορεί να την εγκρίνει και την επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Αλβανία.

  Οι πόλεις που θα εξυπηρετούνται είναι Καστοριά, Αεροδρόμιο, Άργος Ορεστικό , – Βιομηχανικό Πάρκο ΔΕΗ* , Πτολεμαΐδα, Βέρμιο** (χιονοδρομικό κέντρο) , Νάουσα, Βέροια ,Φλώρινα, Αμύνταιο, Κοζάνη και εμμέσως Σιάτιστα, Γρεβενά, Καλαμπάκα, Βεγορίτιδα (Υδατοδρόμιο ), Έδεσσα, Σκύδρα, επιπλέον θα υπάρχει σύνδεση Καστοριάς με τα Αλβανικά σύνορα .
  Στην ουσία συνδέονται με το ελάχιστο δυνατό κόστος , όλες οι μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και της Ημαθίας και Πέλλας μεταξύ τους και με την Θεσσαλονίκη.

  Όλα αυτά επιτυγχάνονται, μόνο με την διάτρηση των βουνών Δυτικά και Ανατολικά της Πτολεμαΐδας μαζί με την αναγκαία οδική σύνδεση Πτολεμαΐδας με Νάουσα –Βέροια παράλληλη και παράπλευρη της προτεινόμενης σιδηροδρομικής γραμμής.

  «Η πρόταση αυτή είναι η οικονομικότερη, η ταχύτερη, η ασφαλέστερη, η πρόταση με τις λιγότερες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, ασφαλώς βιώσιμη και η πρόταση που συνδέει μεταξύ τους και με την Θεσσαλονίκη, τα περισσότερα αστικά, τουριστικά και βιομηχανικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας και της απομονωμένης προς τα Δυτικά Ημαθίας .

  Καμία από τις άλλες δυο εναλλακτικές προτάσεις σύνδεσης Αλβανίας Καστοριάς με Θεσσαλονίκη, δεν έχει τόσα πολλά πλεονεκτήματα.

  Οι προαναφερόμενες προτάσεις, πληρούν τους Στρατηγικούς Στόχους της Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών και του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων των Μεταφορών, προσφέρουν ένα πλήρες σύγχρονο, βιώσιμο , σιδηροδρομικό δίκτυο, με περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη, μεγάλα επιχειρησιακά οφέλη για τον ΟΣΕ, συνδεδεμένο με την σιδηροδρομική Εγνατία, τις όμορες Βαλκανικές χώρες, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ, το οποίο μπορεί να καλύψει όλες τις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες της επιβατικής και εμπορικής κίνησης στη Δυτική Μακεδονία, η οποία πρέπει να αναβαθμιστεί μετά την οικονομική καταστροφή που επέρχεται με την απολιγνιτοποίηση.
  Καμιά σοβαρή επένδυση δεν θα γίνει ποτέ στην περιοχή, αν δεν γίνουν αυτές οι σιδηροδρομικές διαδρομές που προτείνονται δια της παρούσης πρότασης. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει η σύνδεση Πτολεμαΐδας Νάουσας ή Βέροιας , μέσω Βερμίου, με νέο οδικό άξονα δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση ώστε για τους ίδιους ανωτέρω λόγους, (προσέλευση επενδυτών) η περιοχή πρέπει άμεσα να αποκτήσει οδικές υποδομές, για εύκολη, γρήγορη και ασφαλή προσπελασιμότητα .
  Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να τεθούν υπό μελέτη και ωρίμανση , οι ανωτέρω προτάσεις, από το Υπουργείο Μεταφορών τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και της ανάπτυξης της περιοχής .
  Ζητείται η άμεση έναρξη των εργασιών προκαταρκτικών μελετών για την σιδηροδρομική σύνδεση, Καστοριά – Πτολεμαΐδα – Βέροια – Θεσσαλονίκη και την οδική σύνδεση Πτολεμαΐδας Νάουσας ή Βέροιας , μέσω Βερμίου.

 • 18 Οκτωβρίου 2021, 21:10 | ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ πΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αριθμ. Αποφ. 21/2021
  ——————————-
  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
  Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας.
  Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 16-9-2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 π..μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας κ. Νικολαΐδη Ισαάκ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου, τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020 και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2020 με τα παρακάτω θέματα:
  ………………………………………………………………………………………………………….
  Υιοθέτηση και κατάθεση στο πεδίο της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της πρότασης του κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου «Δημιουργία Σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Βέροιας-Πτολεμαΐδας-Καστοριάς».
  ……………………………………………………………………………………………….…………
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (09) μέλη.
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  ΝικολαΙδης Ισαάκ
  Φωκάς Ραφαήλ
  Λαμπρόπουλος Ισαάκ
  Κιουρτσίδης Λάζαρος
  Φαρμάκης Γεώργιος
  Τσακιλτσίδης Αχιλλέας
  Χατζηευστρατίου Κυριάκος
  Ζώρα Παρασκευή
  Σιδηρόπουλος Δημήτρης
  Ασβεστάς Δημήτρης
  Λιόντας Γεώργιος
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στενημαχαλή Δέσποινα
  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας κ. Νικολαΐδης Ισαάκ κήρυξη την έναρξη της Συνεδρίασης.
  …………………………………………………………………………………………………………..
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας κ. Νικολαΐδης κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι
  Επ΄ ευκαιρία της χάραξης της νέας υπερταχείας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Αλβανίας η διαδρομή Θεσσαλονίκη Βέροια Πτολεμαΐδα Καστοριά Αλβανία, η οποία είναι ο συντομότερος δρόμος, είναι το αυτονόητο, η ευθεία γραμμή, η άμεση σύνδεση Καστοριάς Πτολεμαΐδας Βέροιας.
  Αρκεί μία ματιά στον χάρτη.
  Είναι η χάραξη με τα πολύ λιγότερα χιλιόμετρα, το κατά πολύ λιγότερο κόστος κατασκευής, τον πολύ λιγότερο χρόνο ταξιδιού, για επιβάτες και εμπορεύματα από οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική πρόταση και αυτή που μπορεί να την εγκρίνει και την επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Αλβανία.
  Οι πόλεις που θα εξυπηρετούνται είναι Καστοριά, Αεροδρόμιο, Άργος Ορεστικό , – Βιομηχανικό Πάρκο ΔΕΗ* , Πτολεμαΐδα, Βέρμιο** (χιονοδρομικό κέντρο) , Νάουσα, Βέροια ,Φλώρινα, Αμύνταιο, Κοζάνη και εμμέσως Σιάτιστα, Γρεβενά, Καλαμπάκα, Βεγορίτιδα (Υδατοδρόμιο ), Έδεσσα, Σκύδρα, επιπλέον θα υπάρχει σύνδεση Καστοριάς με τα Αλβανικά σύνορα .
  Στην ουσία συνδέονται με το ελάχιστο δυνατό κόστος , όλες οι μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και της Ημαθίας και Πέλλας μεταξύ τους και με την Θεσσαλονίκη.
  Όλα αυτά επιτυγχάνονται, μόνο με την διάτρηση των βουνών Δυτικά και Ανατολικά της Πτολεμαΐδας μαζί με την αναγκαία οδική σύνδεση Πτολεμαΐδας με Νάουσα –Βέροια παράλληλη και παράπλευρη της προτεινόμενης σιδηροδρομικής γραμμής.
  «Η πρόταση αυτή είναι η οικονομικότερη, η ταχύτερη, η ασφαλέστερη, η πρόταση με τις λιγότερες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, ασφαλώς βιώσιμη και η πρόταση που συνδέει μεταξύ τους και με την Θεσσαλονίκη, τα περισσότερα αστικά, τουριστικά και βιομηχανικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας και της απομονωμένης προς τα Δυτικά Ημαθίας .
  Καμία από τις άλλες δυο εναλλακτικές προτάσεις σύνδεσης Αλβανίας Καστοριάς με Θεσσαλονίκη, δεν έχει τόσα πολλά πλεονεκτήματα.
  Οι προαναφερόμενες προτάσεις, πληρούν τους Στρατηγικούς Στόχους της Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών και του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων των Μεταφορών, προσφέρουν ένα πλήρες σύγχρονο, βιώσιμο , σιδηροδρομικό δίκτυο, με περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη, μεγάλα επιχειρησιακά οφέλη για τον ΟΣΕ, συνδεδεμένο με την σιδηροδρομική Εγνατία, τις όμορες Βαλκανικές χώρες, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ, το οποίο μπορεί να καλύψει όλες τις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες της επιβατικής και εμπορικής κίνησης στη Δυτική Μακεδονία, η οποία πρέπει να αναβαθμιστεί μετά την οικονομική καταστροφή που επέρχεται με την απολιγνιτοποίηση.
  Καμιά σοβαρή επένδυση δεν θα γίνει ποτέ στην περιοχή, αν δεν γίνουν αυτές οι σιδηροδρομικές διαδρομές που προτείνονται δια της παρούσης πρότασης. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει η σύνδεση Πτολεμαΐδας Νάουσας ή Βέροιας , μέσω Βερμίου, με νέο οδικό άξονα δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση ώστε για τους ίδιους ανωτέρω λόγους, (προσέλευση επενδυτών) η περιοχή πρέπει άμεσα να αποκτήσει οδικές υποδομές, για εύκολη, γρήγορη και ασφαλή προσπελασιμότητα .
  Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να τεθούν υπό μελέτη και ωρίμανση , οι ανωτέρω προτάσεις, από το Υπουργείο Μεταφορών τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και της ανάπτυξης της περιοχής .
  Ζητείται η άμεση έναρξη των εργασιών προκαταρκτικών μελετών για την σιδηροδρομική σύνδεση, Καστοριά Μουρίκι Πτολεμαΐδα Βέροια Θεσσαλονίκη και την οδική σύνδεση Πτολεμαΐδας Νάουσας ή Βέροιας , μέσω Βερμίου.
  Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
  Αριθμ. Απόφασης 21 /2021
  Τα μέλη της Κοινότητας μετά από συζήτηση
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  Υιοθέτηση και κατάθεση στο πεδίο της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της πρότασης του κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου «Δημιουργία Σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Βέροιας-Πτολεμαΐδας-Καστοριάς».
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21 /2021
  ……………………………………………………………………………………………….
  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ακριβές απόσπασμα
  Πτολεμαΐδα
  Ο Πρόεδρος
  της Κοινότητας
  Πτολεμαΐδας
  Νικολαΐδης Ισαάκ
  1 Λαμπρόπουλος Ισαάκ
  2. Φαρμάκης Γεώργιος
  3. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας
  4. Χατζηευστρατίου Κυριάκος
  5. Ζώρα Παρασκευή
  6. Σιδηρόπουλος Δημήτρης
  7. Ασβεστάς Δημήτρης
  8. Λιόντας Γεώργιος

 • 18 Οκτωβρίου 2021, 21:52 | Enel Green Power Hellas

  Προτάσεις της εταιρείας Enel Green Power Hellas επί του σχεδίου νόμου: «Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης».

  Εισαγωγή

  Η εταιρεία μας θεωρεί ότι η ορθή αξιοποίηση του Ταμείο Δίκαιης Ανάπτυξης θα αποτελέσει μια σημαντική ώθηση για την χώρα στην επίτευξη μιας ομαλής και επιτυχημένης ενεργειακής μετάβασης και την θέσπιση μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας. Η προώθηση των κατάλληλων επενδύσεων, ειδικά εκείνων που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, όπως αυτές αποτυπώνονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης των αντίστοιχων περιοχών, θα οδηγήσει στην ομαλή απεξάρτηση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας από την εξόρυξη και ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη και στην υιοθέτηση νέων μοντέλων ανάπτυξης με θετικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

  Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρωτοβουλία θέσπισης κατάλληλου συστήματος διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του εθνικού πλάνου για δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Η συντονισμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης των επενδύσεων καθώς και η διαχείριση των διαθέσιμων πόρων από κατάλληλα οργανωμένους φορείς είναι εξαιρετικής σημασίας για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εθνικού στόχου για απολιγνιτοποίηση και οικονομικο-κοινωνική αναδιάρθρωση των περιοχών που πλήττονται άμεσα και έμμεσα.
  Τέλος, θεωρούμε πολύ θετική την απόφαση για χαρακτηρισμό ‘Εργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και την παροχή σε αυτά του κινήτρου ταχείας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων το οποίο προβλέπεται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο περί στρατηγικών επενδύσεων. Η παροχή του εν λόγω κινήτρου είναι πολύ σημαντική δεδομένης της εξίσου μεγάλης σημασίας των έργων στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης για την ταχεία και ομαλή αποκατάσταση των συνεπειών της απολιγνιτοποίησης και επομένως η ταχεία ολοκλήρωσή τους δεν πρέπει να παρακωλύεται από οποιαδήποτε άλλο νομοθετική διάταξη. Ωστόσο στην περίπτωση ορισμένων ιδιωτικών επενδύσεων υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω στήριξη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, ειδικά σε εκείνες που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον (δημιουργία θέσεων εργασίας, προώθηση οικονομικής και κοινωνικής βελτίωσης). Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση ενισχύσεων κεφαλαίου (investment aid) για συγκεκριμένες νέες επενδύσεις και οι οποίες καλούνται να ενταχθούν σε συνθήκες μη ώριμων αγορών με μεγάλη μεταβλητότητα.

  Σχόλια και προτάσεις της εταιρείας μας

  Δεδομένων των ανωτέρω, αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη της προώθησης και στήριξης επενδύσεων στις περιοχές μετάβασης και προκειμένου να εξασφαλιστεί πως κανένα ‘Εργο ΔΑΜ δεν θα παρεμποδιστεί στην άμεση ολοκλήρωσή του και δεν θα υποστεί διαφορετική μεταχείριση έναντι των υπολοίπων, προτείνονται οι ακόλουθες προσθήκες στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου:

  Προσθήκη Α:

  Άρθρο 14:

  H παρ.3 του άρθρου 14 προτείνεται να τροποποίηθεί ως εξής:

  «3. Έργα, επενδύσεις και αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως Έργα ΔΑΜ βάσει της παρ. 2 και τα οποία υλοποιούνται: α) εντός των πυρήνων Ζ.ΑΠ. της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, και 10 β) εκτός των ως άνω πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), αλλά εντός των περιοχών, οι οποίες καλύπτουν τα ΕΣΔΙΜ και έχουν προϋπολογισμό άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, λαμβάνουν το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων το οποίο προβλέπεται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο περί στρατηγικών επενδύσεων καθώς και οποιοδήποτε άλλο κίνητρο (συσσωρευτικά) προβλέπεται στο πλαίσιο των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επένδυσης.»

  Προσθήκη Β:

  Άρθρο 14:
  Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 14 προτείνεται η προσθήκη νέου εδαφίου, ως εξής:

  «Για την παραπάνω κατηγορία έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων δεν εφαρμόζεται αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας δεδομένης της υψηλής σημασίας και προτεραιότητας στην διαδικασία της Δίκαιης Μετάβασης. Η διάταξη αυτή υπερισχύει έναντι των υφιστάμενων γενικών διατάξεων που διέπουν την αδειοδότηση των ως άνω έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων.»

 • 18 Οκτωβρίου 2021, 20:59 | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Στο Άρθρο 14 και ως προς τον χαρακτηρισμό έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην Παράγραφο 2 να μην υπάρχει συσχετισμός αυτών με τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, που για την Περιφέρειά μας είναι το σύνολο της έκτασης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας, αλλά με τα Εδαφικά Σχέδια που αφορούν το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας.
  Στην Παράγραφο 3, όπου μια επένδυση δύναται να χαρακτηριστεί ως “Στρατηγική” έχοντας π/υ άνω των 5 εκ. €, προτείνεται να τροποποιηθεί το σχετικό όριο στα 3 εκ. € για τις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας, που αποτελούν Ζώνες Απολιγνιτοποίησης και να προβλεφθεί όριο άνω των 6 εκ. € για επενδύσεις στις Π.Ε. Καστοριάς και Γρεβενών, δεδομένου ότι και αυτές συμπεριλαμβάνονται στα Εδαφικά Σχέδια.

 • 2. Η παρ. 1 του άρθρου 14 να συμπληρωθεί ως εξής:
  «1. Με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 16 συστήνονται Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ), με αρμοδιότητα την αξιολόγηση έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων, την αξιολόγηση των αιτημάτων μίσθωσης δημοσίων ακινήτων και την σχετική εισήγηση προς τον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό με την προϋπόθεση τήρησης των προβλέψεων των άρθρων 17 και 210 του ν.4782/2021 (Α’ 36).

 • Άρθρο 14 , Παρ. 1.
  Στις επιτροπές αξιολόγησης Έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα ήταν δόκιμο να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Δήμων. Επιπλέον πέραν της αξιολόγησης θα ήταν και ουσιώδες να καταρτιστεί πιο σύγχρονος και πιο γρήγορος τρόπος χρηματοδότησης των εν λόγω έργων. Να καταρτιστεί δηλαδή άμεσα η διαδικασία εκταμίευσης των πόρων και να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η γραφειοκρατία.
  Άρθρο 14 , Παρ. 3β
  Να θεσπιστεί και ανώτερο όριο χρηματοδότησης ως 20 εκατομμύρια ευρώ, διότι με το πρόσχημα του εμβληματικού έργου, θα απορροφηθούν πόροι έξω από την ΖΑΠ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

  Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης
  Πρόεδρος ΔΣ Μεγαλόπολης