ΜΕΡΟΣ Γ’ Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, όροι δόμησης και απολιγνιτοποίηση Άρθρο 17 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης- Τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 4759/2020

Στο άρθρο 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245): α) τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 διαμορφώνονται ως αυτοτελής παρ. 1Α, β) στη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 2 συμπράττει και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η αρμοδιότητα σύναψης της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 3 μετατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.), γ) το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 3 περιορίζεται ως προς τις απαλλοτριώσεις και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 155
Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) – Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)
1. Χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» (Ζ.ΑΠ.):
α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την ονομασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), αντίστοιχα.
β. Ο Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την ονομασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Μεγαλόπολης» (Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης).
1Α. Χαρακτηρίζονται ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και μονάδων παραγωγής ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που βρίσκονται εντός των ορίων των Ζ.ΑΠ..
Εντός των Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και προγράμματα, υλοποιούνται παρεμβάσεις και λαμβάνονται μέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.
2. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η διενέργεια διαγωνισμών για την εκπόνηση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) εντός των ανωτέρω Ζ.ΑΠ. με δαπάνες της εταιρείας και να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των Ειδικών Γνωμοδοτικών Επιτροπών του επόμενου εδαφίου κατά την προετοιμασία, ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων μελετών. Με απόφαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού συγκροτούνται Ειδικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές από στελέχη του Υπουργείου για να υποστηρίζουν τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως αναθέτουσας αρχής κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των συμβάσεων μελετών. Η παραλαβή των μελετών για τα Ε.Π.Σ. των Ζ.ΑΠ. διενεργείται μετά τη σύμφωνη γνώμη των ως άνω Ειδικών Γνωμοδοτικών Επιτροπών.
3. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.) και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία κυρώνεται από τη Βουλή, δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η υλοποίηση των νέων χρήσεων γης και η αναβάθμιση εκτάσεων, που είχαν περιέλθει στην κυριότητα ή τη χρήση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται στις Ζ.ΑΠ. του παρόντος.
Με την προγραμματική σύμβαση προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των εκτάσεων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, ο τρόπος κάλυψης των δαπανών των δράσεων και τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο τρόπος υπολογισμού των διαχειριστικών δαπανών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κάλυψής τους, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης στο Δημόσιο της κυριότητας των υποκείμενων εκτάσεων που είναι στην κυριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως και κάθε άλλου δικαιώματος ή υποχρέωσης που τις αφορά και κάθε άλλο ζήτημα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.».

 • 19 Οκτωβρίου 2021, 07:59 | Αντιπεριφέρεια Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  Στο Άρθρο 17 σχετικά με τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης:
  -Να προβλεφθεί η συμμετοχή της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του οικείου Δήμου στις προβλεπόμενες Προγραμματικές Συμβάσεις με σκοπό τον έλεγχο των όρων και των προβλέψεων κάθε ΕΠΣ.
  -Να οριστεί ρητά η δυνατότητα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας να αναθέτει και άλλα ΕΠΣ εντός των περιοχών των Εδαφικών Σχεδίων.

 • 19 Οκτωβρίου 2021, 07:01 | NEA ARXH

  Εκτός από το εσωτερικό των ζωνών Απολιγνιτοποίησης» (Ζ.ΑΠ.), απαιτείται επέκταση αυτών κατά 1 ΚΜ πέριξ , για αναπτυξη των περιοχων που επηρέαζαν όλα τα χρονια που λειτουργουσαν οι μοναδες.

 • Άρθρο 17, παρ3: το περιεχόμενο περί προγραμματικών συμβάσεων εγείρει προβληματισμούς σχετικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και την συμμετοχή των ΟΤΑ -κυρίως Α βαθμού- και θα αφορούν ολόκληρες περιφερειακές ενότητες. Προτείνεται να υπεισέλθει ως μέρος των προγραμματικών συμβάσεων το δίκτυο ενεργειακών δήμων, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συναίνεση.

 • Άρθρο 17: θα πρέπει να τονιστεί ότι στο σύνολο του παρόντος νόμου, ζώνες απολιγνιτοποίησης αποτελούν ολόκληρες οι περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, χωρίς περαιτέρω εξειδικεύσεις ή διευκρινίσεις.

 • Στο πλαίσιο της ταχύτατης απολιγνιτοποίησης θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια αλλά και ισχυρή δέσμευση για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και υποδομών, που θα καταστήσουν τη Δυτική Μακεδονία αλλά και ειδικότερα την Εορδαία κόμβο μεταφορών, οδικών και σιδηροδρομικών. Υπό αυτό το πρίσμα, ζητούμε τη χάραξη νέας υπερταχείας σιδηροδρομικής διασύνδεσης Θεσσαλονίκης-Νάουσας-Πτολεμαΐδας-Καστοριάς-Αλβανίας, όπως αναλύεται στην από 19-10-2021, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

 • 18 Οκτωβρίου 2021, 20:59 | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Στο Άρθρο 17 σχετικά με τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης:
  α) Να προβλεφθεί η συμμετοχή της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του οικείου Δήμου στις προβλεπόμενες Προγραμματικές Συμβάσεις με σκοπό τον έλεγχο των όρων και των προβλέψεων κάθε ΕΠΣ.
  β) Να οριστεί ρητά η δυνατότητα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας να αναθέτει και άλλα ΕΠΣ εντός των περιοχών των Εδαφικών Σχεδίων.

 • Να γίνει ρητή αναφορά ότι στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια για την ΖΑΠ Μεγαλόπολης, θα ενταχθεί και η περιοχή που έχει προτείνει στο ΣΔΑΜ ο Δήμος Μεγαλόπολης, για την δημιουργία Βιομηχανικής Περιοχής. Για την περιοχή αυτή, υπάρχει συμφωνία με τον αρμόδιο Υπουργό και εκπονείται η μελέτη σκοπιμότητας.

  Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης
  Πρόεδρος ΔΣ Μεγαλόπολης