Άρθρο 28 Εκτάσεις κυριότητας και εκμετάλλευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), μετά την πλήρη καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, καθίσταται κυρία των εκτάσεων, οι οποίες περιγράφονται βάσει των υπό στοιχεία:
α) Δ9/Δ/Φ 53/9455/2442/2.9.2014 (ΑΑΠ 294),
β) Δ9/Δ/Φ 53/22337/ΠΕ/4095/2.9.2014 (ΑΑΠ 294),
γ) Δ9/Δ/Φ53/8773/2272/2.9.2012 (ΑΑΠ 294), και
δ) Δ9/Δ/Φ53/4855/1139/28.7.2014 (ΑΑΠ 249), αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Με την προγραμματική σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια σχετικά με τη μεταβίβαση, χρήση και διάθεση των εκτάσεων της παρ. 1 στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης.
3. Όλες οι εκτάσεις που ανήκουν στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. και έχουν αποκτηθεί με σκοπό την εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνιτικού κοιτάσματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, θεωρούνται ότι έχουν εκπληρώσει τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν και δύνανται πλέον να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς στο πλαίσιο της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 156 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) και του ν. 998/1979 (Α’ 289).
4. Οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους Πυρήνες των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 και περιγράφονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, υπόκεινται σε υποχρέωση αποκατάστασης δυνάμει των εκάστοτε εν ισχύι Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Οι εκτάσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, είτε εισφερόμενες κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είτε παραμένουσες προς χρήση και εκμετάλλευση στη ΔΕΗ Α.Ε., υπό την επιφύλαξη του ν. 998/1979, για δραστηριότητες που αφορούν:
α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Α.Π.Ε.,
β) την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) τις εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου, βιομάζας και παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα.

  • Άρθρο 28: αναγκαία και ικανή συνθήκη για την υλοποίηση των περιγραφόμενων στο παρόν άρθρο αποτελεί η πλήρης καταβολή και εξόφληση των εν εξελίξει απαλλοτριώσεων καθώς και η ολοκλήρωση των έργων υποδομής στους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς.

  • 19 Οκτωβρίου 2021, 00:55 | ΙΣΑΑΚ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

    Οι απαλλοτριώσεις έγιναν αναγκαστικά για Εθνικό συμφέρον,με σκοπό την εξορυκτική δραστηριότητα την υποχρέωση αποκατάστασης του περιβάλλοντος,και την επανααπόδοσή τους στις τοπικές κοινωνίες για εκμετάλλευση.
    Δυστυχώς με το παρών σχέδιο νόμου δημιουργούμε ένα φεουδάρχη στην περιοχή και μάλιστα με την σταδιακή μετάλλαξή του, τα εδάφη της περιοχή μεταφέρονται σε επενδυτές ξένων συμφερόντων και παύει η διαχρονική εταιρική σχέση που υπήρχε με την ΔΕΗ!!! Πιστεύω πως αυτή η εξέλιξη δεν είναι δίκαιη, δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας.

  • 16 Οκτωβρίου 2021, 12:47 | Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη

    Η υποχρέωση της ΔΕΗ για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος αίρεται; Η υποχρέωσή της να αποκαταστήσει τα εδάφη και να αποζημιώσει τους οικισμούς, οι οποίοι υπέστησαν βλάβες λόγω της εξορυκτικής διαδικασίας της ΔΕΗ δεν αναφέρεται πουθενά.