Άρθρο 10 Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας

1. Συστήνεται Γραφείο Διοικητή, το οποίο υποστηρίζει τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του.
2. Αρμοδιότητα του Γραφείου Διοικητή είναι να διαχειρίζεται και να οργανώνει την επικοινωνία του Διοικητή, να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του, να αρχειοθετεί τα στοιχεία και έγγραφα σχετικά με τις αρμοδιότητές του. Το Γραφείο Διοικητή υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και διέπεται, σε ό,τι αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία και τη στελέχωσή του, από τα άρθρα 45 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον παρόντα.
3. Το Γραφείο Διοικητή στελεχώνεται με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στο Γραφείο Διοικητή συστήνονται οκτώ (8) θέσεις συνεργατών.
5. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας συστήνεται θέση Διευθυντή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις θέσεις της παρ. 4.