Άρθρο 8 Σύσταση Τμήματος Νομικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τη νομική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ για τη νομική διαχείριση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της,
β) τη μελέτη των βέλτιστων νομοθετικών πρακτικών διεθνώς, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την απεξάρτηση Περιφερειών, ή και τομέων από βιομηχανικές διεργασίες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση λιγνίτη,
γ) την καταγραφή και αξιολόγηση, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, των καταλληλότερων μέτρων για την επίτευξη της ταχείας και αποτελεσματικής υλοποίησης της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και του Δήμου Μεγαλόπολης σε μία κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία,
δ) την εισήγηση νομικών ρυθμίσεων και τη νομική διαχείριση ζητημάτων όσον αφορά στις προς αποκατάσταση και αξιοποίηση εκτάσεις.