ΜΕΡΟΣ Ε’ Οργάνωση Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και Ζώνες Απολιγνιτοποίησης Άρθρο 26 Απόσχιση Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) προβαίνει σε διάσπαση με τη μορφή της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης («Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.»), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος, του ν. 4601/2019 (Α’ 44), του ν. 4548/2018 (A’ 104), της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2859/2000 (A’ 248), του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (A` 167) και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 (Α’ 220).
2. Ο Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. συνιστά το σύνολο της Δραστηριότητας της Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και περιλαμβάνει:
α) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Αμυνταίου, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, που θα μεταβιβασθούν στο Δημόσιο από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245),
β) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Κλειδιού, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,
γ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Πτολεμαΐδας, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,
δ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Μεγαλόπολης, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,
ε) α) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μεγαλόπολης μετά των υποκείμενων ακινήτων στις εκτάσεις γης, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,
στ) τα πάσης φύσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία και οποιοδήποτε άλλο ενσώματο ή αϋλο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στη δραστηριότητα του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. και περιλαμβάνεται στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε..
3. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4601/2019, μεταβιβάζει τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε νέα ή υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία (επωφελούμενη εταιρεία).
4. Για τους σκοπούς της απόσχισης του παρόντος, συντάσσεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. λογιστική κατάσταση κλάδου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου απόσχισης και συντάσσεται έκθεση αποτίμησης της αξίας του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της επωφελούμενης εταιρείας προσδιορίζεται με βάση την αξία του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως αυτή προκύπτει από την έκθεση αποτίμησης της παρ. 4. Το σχέδιο διάσπασης μπορεί να ορίζει ότι μέρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου κλάδου απεικονίζεται σε λογαριασμούς καθαρής θέσης (πλην του μετοχικού κεφαλαίου) της επωφελούμενης εταιρείας, εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης που δικαιολογούν τη σχετική απεικόνιση. Έναντι της μεταβίβασης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. εκδίδονται από την επωφελούμενη εταιρεία μετοχές αντίστοιχης ονομαστικής αξίας, οι οποίες παραδίδονται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατ’ αναλογία της συμμετοχής της.».

 • Στο άρθρο 26 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. και η μεταβίβαση σε νέα εταιρεία. Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται : “ …..τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Πτολεμαΐδας, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,…” . (α) Τι γίνεται με τις υποχρεώσεις περιβαλλοντικής ανάπλασης των εκτάσεων που η ΔΕΗ μέχρι σήμερα εκμεταλλεύτηκε για την εξόρυξη του λιγνίτη ?

 • 15 Οκτωβρίου 2021, 08:01 | Παναγιώτης

  Στην παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου αναφέρονται τα εξής:

  «Ο Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. συνιστά το σύνολο της Δραστηριότητας της Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και περιλαμβάνει:
  α) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Αμυνταίου, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Η. Α.Ε. και οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245),
  β) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Κλειδιού, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,
  γ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Πτολεμαΐδας, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,
  δ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Μεγαλόπολης, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,
  ε) α) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μεγαλόπολης μετά των υποκείμενων ακινήτων στις εκτάσεις γης, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,
  στ) τα πάσης φύσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία και οποιοδήποτε άλλο ενσώματο ή αϋλο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στη δραστηριότητα του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. και περιλαμβάνεται στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε..»

  Δε γίνεται περαιτέρω ανάλυση στο περιεχόμενο της «Δραστηριότητας» του Κλάδου της Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.Α.Π. της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

  Στην περ. (α) (Ορυχείο Αμυνταίου), γίνεται σαφής αναφορά ότι οι υπόψη εκτάσεις με τα ακίνητα που περιλαμβάνονται σε αυτές θα μεταβιβασθούν στο Δημόσιο από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε..
  Στις λοιπές περ. (β, γ, δ και ε) δε γίνεται τέτοια ρητή αναφορά. Πρόκειται για λανθασμένη αναφορά στην περίπτωση (α) ή λανθασμένα δεν γίνεται η ίδια αναφορά και για τις λοιπές περιπτώσεις (β, γ, δ και ε) ή τελικά είναι ορθή η συγκεκριμένη διατύπωση.

  Στην περίπτωση ε) αναγράφεται υποπερίπτωση (α) ή έχει λανθασμένα περιληφθεί;

  Η περίπτωση ε) αναφέρεται σε «κτιριακές εγκαταστάσεις της Μεγαλόπολης». Αναφέρεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις εντός των ορυχείων της Μεγαλόπολης ή εκτός αυτών; Ίσως πρέπει να γίνει ορθότερη διατύπωση.