Άρθρο 13 Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος, σε ιδιαίτερο φορέα και με ιδιαίτερους κωδικούς στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Αρμόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης του προϋπολογισμού, την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ ανήκουν η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ δύναται να προβεί, διά του αρμοδίου για τα θέματα ΔΑΜ Υπουργού, στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών.
4 Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ δύναται να συνάπτει συμβάσεις για την υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση, δημοπράτηση και παρακολούθηση έργων ΔΑΜ με διεθνείς οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της σχετικής σύμβασης και οι επιμέρους πράξεις για την εκτέλεση αυτής διενεργούνται από τον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό.
5. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ επικουρείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

  • 19 Οκτωβρίου 2021, 07:59 | NEA ARXH

    ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΣΔΑΜ ? ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2028 !

  • Άρθρο 13: Οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων να γίνουν στη Δυτική Μακεδονία ώστε να αξιοποιηθούν κτιριακές εγκαταστάσεις και να είναι αμεσότερη η εποπτεία των επενδυτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή από τα στελέχη και το αρμόδιο προσωπικό.