Άρθρο 6 Επιτελική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης

1. Συστήνεται Επιτελική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης, η οποία λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
2. Οι αρμοδιότητες της Επιτελικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης είναι:
α) Ο κεντρικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των πολιτικών ΔΑΜ, στο πλαίσιο της κατάρτισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του σχεδιασμού του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) εντός του ΕΣΠΑ 2021-2027,
β) ο σχεδιασμός και η επικαιροποίηση των υποκείμενων Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ),
γ) ο συντονισμός της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης,
δ) η συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων προγραμμάτων,
ε) η υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του σχετικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ,
στ) η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς πολιτικής της ΔΑΜ,
ζ) η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στους τομείς πολιτικής της ΔΑΜ σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με θέματα εφαρμογής του ΣΔΑΜ, της ενημέρωσης των λοιπών Μονάδων, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και της συνεργασίας με τη Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης για την τήρηση των σχετικών αρχείων.
η) η διατύπωση προτάσεων και η συμμετοχή στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2021-2027 που αντιστοιχούν στους τομείς πολιτικής του ΔΑΜ, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών.
θ) η διατύπωση προτάσεων και η συμμετοχή στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου για τη ΔΑΜ, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή, συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
ι) η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΣΔΑΜ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται, της πρόοδου επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων,
κ) η υποστήριξη των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τον σχεδιασμό Πράξεων ή Δράσεων που εναρμονίζονται με το ΣΔΑΜ, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εισήγησης των προδιαγραφών, των απαιτήσεων ωρίμανσης και του χρονοδιαγράμματος ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων ή Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στους ανωτέρω τομείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2021-2027.
3. Η Επιτελική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης αποτελείται από:
α) το Τμήμα Σχεδιασμού και Στρατηγικής, και
β) το Τμήμα Αξιολόγησης και Υλοποίησης Έργων.

 • 19 Οκτωβρίου 2021, 07:30 | The Green Tank

  Η δομή που συστήνεται (Επιτελική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης) είναι κομβικής σημασίας για τη διαρκή διαμόρφωση των πολιτικών για τη ΔΑΜ και το συντονισμό φορέων και χρηματοδοτήσεων. Μοιάζει να υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό την υφιστάμενη Συντονιστική Επιτροπή ΔΑΜ.
  Πρόταση:
   Να συμπεριληφθεί πρόβλεψη ώστε η Επιτελική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης αυτή να συνεχίζει το έργο της και μετά το πέρας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027.
   Στην παρ.2δ να προστεθεί η συνεργασία της Επιτροπής και με τους κατά περίπτωση επιστημονικούς φορείς.
   Να προστεθεί ότι δύναται να προετοιμάσει το περιεχόμενο, μέτρα, δράσεις και πόρους για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους και άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

 • Άρθρο 6, παρ2(β):ο σχεδιασμός και η επικαιροποίηση των υποκείμενων εδαφικών σχεδίων δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης είναι αρμοδιότητα της επιτελικής διεύθυνσης.
  Οι πληττόμενοι δήμοι πού θα έχουν συμμετοχή;δεν θα έχουν ουσιαστικό ρόλο;

  Άρθρο 6, παρ2(δ): ποιοι και πως ορίζονται οι κατά περίπτωση κοινωνικοί εταίροι για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση σχετικών πολιτικών;

  Άρθρο 6, παρ2(ζ): «η παρακολούθηση εθνικών και διεθνών εξελίξεων στους τομείς πολιτικής…..όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο».
  Πώς θα κρίνει η επιτροπή πότε θα υπάρχει ενημέρωση ή πότε θα γίνουν συναντήσεις παρακολούθησης προόδου;

  Άρθρο 6, παρ3: το τμήμα σχεδιασμού και στρατηγικής καθώς και το τμήμα αξιολόγησης και υλοποίησης έργων δεν θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη εμπειρία στη στελέχωση; Δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της περιοχής και να μπουν κριτήρια εντοπιότητας στη στελέχωση, καλύπτοντας πολυπόθητες και αναγκαίες θέσεις εργασίας;

 • Άρθρο 6, παρ2(α):ο κεντρικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των πολιτικών ΔΑΜ…
  Ο σχεδιασμός πολιτικών γίνεται από την κυβέρνηση και όχι από επιτελικές διευθύνσεις.

 • Λαμβάνοντας υπόψη:
  α) το άρθρο 21, παρ. 6 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο: «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  β) την Εθνική μας Νομοθεσία (ν. 4074/2012 με τον οποίο κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ν.4488/2017 -άρθρα 61,62 και 63, ν. 4782/2021- άρθρα 17 και 210 κ.λπ.),
  γ) τον Γενικό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2021/1060 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων» στον οποίο προβλέπονται τα ακόλουθα:
  -στην παρ. 3 του άρθρου «Οριζόντιες αρχές» ότι: «Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού κατά την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, καθώς και κατά την υποβολή των σχετικών εκθέσεων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της υλοποίησης των προγραμμάτων».
  -στην παρ. 1 του άρθρου 73 «Επιλογή πράξεων από τη Διαχειριστική Αρχή» ότι: «Για την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την πρόσβαση από άτομα με αναπηρίες, διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων, και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.»,
  και δεδομένου ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα η προσβασιμότητα ενισχύονται περαιτέρω με τη συμπερίληψη στον ως άνω Κανονισμό ειδικού οριζόντιου αναγκαίου πρόσφορου όρου (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) για την «Υλοποίηση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου»,

  η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) προτείνει τα ακόλουθα:
  1. Οι παράγραφοι δ) και ζ) του άρθρου 6 να συμπληρωθούν ως εξής:
  «δ) η συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως περιβαλλοντικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων προγραμμάτων,

  «ζ) η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στους τομείς πολιτικής της ΔΑΜ σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό που αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. ατόμων με αναπηρία), συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με θέματα εφαρμογής του ΣΔΑΜ, της ενημέρωσης των λοιπών Μονάδων, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και της συνεργασίας με τη Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης για την τήρηση των σχετικών αρχείων».

 • 16 Οκτωβρίου 2021, 11:11 | Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη

  Γ) Προσθήκη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου