Άρθρο 27 Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

 

Για τη μεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού («Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.») ισχύουν τα εξής:

 1. Στα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. που μεταβιβάζονται στο πλαίσιο της απόσχισης του παρόντος δεν περιλαμβάνονται τα υφιστάμενα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στέρεων ορυκτών καύσιμων υλών που έχουν παραχωρηθεί στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., τα οποία παραμένουν σ’ αυτή, όπως και οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις, οι οποίες συναρτώνται με τη μεταλλευτική αυτή δραστηριότητα.
 2. Στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των εκτάσεων και των συναφών υποδομών που μεταβιβάζονται στο πλαίσιο της απόσχισης του παρόντος, για όσο χρόνο επιτρέπεται στις εκτάσεις αυτές η λιγνιτική δραστηριότητα.
 3. Η επωφελούμενη εταιρεία καθίσταται καθολικός διάδοχος όσον αφορά τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως καθορίζεται στη σύμβαση απόσχισης, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019 (Α’ 44). Η μεταφορά των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου κλάδου, όπως καθορίζονται στη σχετική σύμβαση διάσπασης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα, συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης της διασπώμενης εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4601/2019.
 4. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ. από και προς τη Δ.Ε.Η Α.Ε. και την επωφελούμενη εταιρεία, επιτρέπονται κατατμήσεις ακινήτων με ελάχιστο όριο τέσσερα (4) στρέμματα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Το εναπομένον αρχικό γήπεδο και το μεταβιβαζόμενο τμήμα του, θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα όπως έχουν μετά την πράξη κατάτμησης, εφόσον έχουν κατ’ ελάχιστο όριο τέσσερα (4) στρέμματα. Σε περίπτωση γηπέδου που στερείται πρόσβασης σε κοινόχρηστο δρόμο λόγω της κατάτμησης, με την ίδια πράξη συστήνεται και δουλεία διόδου σε βάρος του τμήματος του αρχικού ακινήτου που έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόμο, η οποία νοείται ως «πρόσωπο» κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
 5. Για τις ανάγκες της απόσχισης του παρόντος, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Μεταγραφές και λοιπές απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση απόσχισης, ενώπιον των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τελών, δικαιωμάτων ή αμοιβών για την έκδοση των αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης της σύμβασης απόσχισης στα κτηματολογικά βιβλία, εξαιρουμένου του τέλους χαρτοσήμου επί των πράξεων μεταγραφής. Η μη μεταγραφή ή καταχώριση της σύμβασης απόσχισης, μέχρι και τη συμπλήρωση της πενταετίας, δεν εμποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και μόνον, αδειών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας ή Κτηματολογική Εγγραφή, ιδίως άδεια δόμησης, άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας. Οι όποιες εκκρεμότητες υφίστανται κατά την απόσχιση ενώπιον υποθηκοφυλακείων ή και κτηματολογικών γραφείων δεν επηρεάζουν τη νομιμότητα της απόσχισης και επιλύονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τις ανάγκες της απόσχισης του παρόντος, το συμβολαιογραφικό έγγραφο της σχετικής σύμβασης διάσπασης δεν απαιτείται να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των ακινήτων που περιλαμβάνονται στον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ., αλλά αρκεί να περιλαμβάνει αναφορά στα αναγκαία εμπράγματα στοιχεία κάθε ακινήτου. Για τη συντέλεση της απόσχισης του παρόντος, δεν απαιτείται να επισυνάπτονται στη σχετική σύμβαση διάσπασης κυρωμένα αποσπάσματα των κτηματολογικών διαγραμμάτων για ακίνητα που περιλαμβάνονται στον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Η σχετική σύμβαση διάσπασης που αναφέρεται στη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα του μεταβιβαζόμενου κλάδου προς την επωφελούμενη εταιρεία, χωρίς επισύναψη σε αυτήν κυρωμένων αποσπασμάτων των κτηματολογικών διαγραμμάτων, είναι κατά τούτο έγκυρη και παράγει όλες τις έννομες συνέπειές της.
 6. Για τη συντέλεση της απόσχισης του παρόντος νόμου δεν υποβάλλονται δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει μεταγραφεί. Για τις ανάγκες σύνταξης της σύμβασης διάσπασης δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (A’ 170), πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα και λοιπά πάγια της Δ.Ε.Η Α.Ε. περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.
 7. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η επωφελούμενη εταιρεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε σχετική πράξη για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης απόσχισης και μεταβίβασης του Κλάδου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πράξεων αυτών. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης απόσχισης και της μεταβίβασης του Κλάδου στην επωφελούμενη εταιρεία δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία.
 8. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. που αφορά στον μεταβιβαζόμενο κλάδο και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται στην επωφελούμενη εταιρεία προς όφελος ή σε βάρος αυτής. Η επωφελούμενη εταιρεία αναλαμβάνει τα φορολογικά αποθεματικά που σχημάτισε η Δ.Ε.Η. A.E, τα οποία σχετίζονται με τον μεταβιβαζόμενο κλάδο και απολαμβάνει τις φορολογικές απαλλαγές, υπό τις προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την Δ.Ε.Η. A.E., εάν δεν είχε γίνει η μεταβίβαση. Εξαίρεση αποτελούν διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ` εφαρμογή άλλων νόμων πριν τον μετασχηματισμό, όπως του ν. 2941/2001 (Α’ 201) και του ν. 3229/2004 (Α’ 38), τα οποία παραμένουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε..
 9. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί κεφαλαιοποίησης και διανομής κερδών δεν εφαρμόζεται αν μειωθεί η λογιστική καθαρή θέση της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 10. Κατά την πραγματοποίηση της απόσχισης οι φορολογικές ζημίες που σχετίζονται με τον εισφερόμενο κλάδο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεν μεταφέρονται στην επωφελούμενη εταιρεία. Τυχόν ζημία που προκύπτει από την εισφορά του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων ΖΑ.Π. για την Δ.Ε.Η. Α.Ε. εκπίπτει φορολογικά, εφόσον οι μετοχές της επωφελούμενης μεταβιβαστούν εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της απόσχισης.
 11. Η σύσταση της επωφελούμενης εταιρείας στο πλαίσιο της απόσχισης του παρόντος απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 1676/1986 (Α ́ 204), από το τέλος του μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό (0,1%) υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α ́ 93), από τον φόρο εισοδήματος και εν γένει από οποιονδήποτε άλλον φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαλλαγών, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται, κατά περίπτωση, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η οποία ενδέχεται να προκύψει μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης απόσχισης κλάδου και μέχρι την ολοκλήρωσή της. Η απαλλαγή καλύπτει οποιοδήποτε φόρο, καθώς και ενδεχόμενη μελλοντική κεφαλαιοποίηση ή διανομή της εν λόγω θετικής διαφοράς.