ΜΕΡΟΣ Β’ Οργάνωση διοίκησης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Άρθρο 3 Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Aνάπτυξης και Επενδύσεων «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ), ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) Υπουργό.
2. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ έχει ως σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) στο πλαίσιο της κατάρτισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΠΔΑΜ) και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), καθώς και τη διαχείριση και τον συντονισμό υλοποίησης του ΣΔΑΜ και της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.
3. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ, που θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και κατευθύνει τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών υλοποίησης,
β) επεξεργάζεται και εισηγείται στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ,
γ) συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ και αναφορές για την επίτευξη των στόχων τους προς τον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) συντονίζει και διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

  • 19 Οκτωβρίου 2021, 07:45 | The Green Tank

    Στο άρθρο αυτό να αποτυπωθεί ότι η διάρκεια ζωής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ δεν περιορίζεται στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, αλλά εκτείνεται πέραν αυτής και για όσο υφίστανται οι ανάγκες της ΔΑΜ

  • Άρθρο 3, παρ3: η ειδική υπηρεσία ΔΑΜ (α) παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και (δ) συντονίζει και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
    Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης!