Άρθρο 26: Καταργούμενες διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1.Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται ο Ν. 3600/2007 (ΦΕΚ Α’ 177) και το άρθρο 34 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α’ 219) .
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.