Άρθρο 16: Διάλυση – Τύχη της περιουσίας του Μουσείου

Το Μουσείο διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα θέματα της εκκαθαρίσεως του Μουσείου, η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.