Άρθρο 17: Μεταβατικές Διατάξεις

1. Εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου. Μέχρι το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, τη διοίκηση του Μουσείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του μετατρεπόμενου Ν.Π.Δ.Δ που ορίστηκε με την με αρ. 84834/4464/3834/172/2012 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 421/2012) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διατεθεί ή αποσπαστεί και υπηρετούν στο μετατρεπόμενο ν.π.δ.δ. κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, αποσπώνται αυτοδικαίως στο Μουσείο και συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό για χρονικό διάστημα πέντε μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι εξακολουθούν να αμείβονται από την υπηρεσία προέλευσής τους και ο χρόνος της προβλεπόμενης στο παρόν απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. Η απόσπαση λήγει αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση πέντε μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οπότε οι υπάλληλοι υποχρεούνται να παρουσιαστούν στην οργανική θέση τους.

  • 25 Νοεμβρίου 2014, 17:11 | Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

    Επειδή το παρόν σχέδιο νόμου αφορά άμεσα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, η Εφορεία θα αποστείλει διοικητικά προς το Υπουργείο Πολιτισμού τα σχόλιά της για τα Άρθρα 6, 17 και 19.