Άρθρο 08: Περιουσία

1.Η περιουσία του Μουσείου αποτελείται από την περιουσία του μετατρεπόμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», η οποία περιέρχεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στο Μουσείο, ως καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας ή διατύπωσης ή η έκδοση οποιασδήποτε πράξης και άνευ φορολογικής ή άλλης επιβάρυνσης.
2. Ειδικότερα, στο Μουσείο περιέρχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 :
Α. Κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα για τη στέγαση του Μουσείου:
(α) το ανήκον κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο κτίριο επί της οδού Θεωρίας αριθμός 12 στην Αθήνα (Πλάκα) και
(β) το κτίριο το οποίο μεταβιβάστηκε στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω δωρεάς, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7178/2000 συμβολαιογραφικής πράξης-πρότασης δωρεάς, της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσάνθης Κυρίμη-Σαββοπούλου, η οποία έγινε δεκτή με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.04Α-245/27734/29.4.2002 και 1044901/232/Α0011/29.1.2003 αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αντίστοιχα.
Β. Κατά χρήση για συντήρηση, φύλαξη, έρευνα, μελέτη, έκθεση και παρουσίαση στο κοινό τα κινητά μνημεία και έργα τέχνης:
(α) της παραχωρηθείσας άνευ ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο συλλογής κινητών μνημείων των δωρητών Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου,
(β) που ανήκουν στο Δημόσιο και εκτίθενται στο μετατρεπόμενο ν.π.δ.δ, σύμφωνα με το συνταχθέν κατ’ εφαρμογήν του Ν. 3600/2007 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής με πλήρη περιγραφή των εκθεμάτων.
Γ. Κατά κυριότητα, στο σύνολό του, ο κινητός εξοπλισμός (προθήκες, έπιπλα, συσκευές, κινητές εγκαταστάσεις κλπ) του μετατρεπόμενου ν.π.δ.δ, συντασσομένης σχετικώς απογραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.