Άρθρο 06: Μετατροπή- Νομική Μορφή – Διοίκηση

1. Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που ιδρύθηκε με τον Ν.3600/2007 (ΦΕΚ Α΄177/1.8.2007), μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου («Μουσείο») και έδρα την Αθήνα (Θεωρίας 12), το οποίο λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, για την προστασία και προβολή του πολιτιστικού περιβάλλοντος και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου.
2. Το Μουσείο απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού, ούτε στις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου για τις δημόσιες προμήθειες, υπηρεσίες, έργα και μελέτες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και από τις διατάξεις των άρθρων 6-17 του παρόντος νόμου.
3. Τα όργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το διοικητικό συμβούλιο και ο Διευθυντής.

  • 25 Νοεμβρίου 2014, 17:13 | Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

    Επειδή το παρόν σχέδιο νόμου αφορά άμεσα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, η Εφορεία θα αποστείλει διοικητικά προς το Υπουργείο Πολιτισμού τα σχόλιά της για τα Άρθρα 6, 17 και 19.