Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για τον Ο.Α.Ν.Μ.Α – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2260/1994

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (ΦΕΚ Α’ 204) οι λέξεις «Ανέγερσης Νέου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Αποπεράτωσης και Λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α΄ 204) μετά τη λέξη «ανέγερση» προστίθεται η φράση «η αποπεράτωση και η κατάλληλη λειτουργία και συντήρηση».
3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α΄ 204) προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ. Η παροχή υποστήριξης με κάθε μέσο για την κατάλληλη, εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία και τη συντήρηση του Μουσείου Ακρόπολης, μέχρι την στελέχωσή του με επαρκές προσωπικό. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού καταρτίζεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης», στο πλαίσιο της οποίας συνάπτονται συμβάσεις ορισμένης διάρκειας μεταξύ των δύο νομικών προσώπων ανάλογα με τις ανάγκες του Μουσείου, οι οποίες καθορίζουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού δράσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους που διατίθενται και ρυθμίζουν κάθε σχετικό ζήτημα εκτέλεσης και παρακολούθησης των συμβάσεων αυτών.»
4. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του σκοπού του, που επέρχεται με την πλήρη αποπεράτωση του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης και την πλήρωση κατά τα 4/5 των οργανικών θέσεων του «Μουσείου Ακρόπολης». Στην αποπεράτωση του Μουσείου Ακρόπολης συμπεριλαμβάνεται η ανάδειξη της ανασκαφής στον υπόγειο χώρο του Μουσείου, με τη δημιουργία υπαίθριου μουσείου, ή».
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (Α΄ 204) καταργείται.
6. Ο μετονομαζόμενος με το παρόν άρθρο Οργανισμός διέπεται από και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν μεταγενεστέρως από το άρθρο 4 περίπτωση 90 Ν. 2459/1997, την παράγραφο 2 του άρθρου 6 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α’ 84), την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2833/2000 (ΦΕΚ Α’ 150), την παράγραφο 33 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002 (ΦΕΚ Α’ 251) και όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο «Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης», νοείται ο «Οργανισμός Αποπεράτωσης και Λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης».