Άρθρο 21:Αμοιβές Γενικών Διευθυντών Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Θεωρούνται νόμιμες οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στους διατελέσαντες Γενικούς Διευθυντές του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κατά το διάστημα από 23.12.2010 μέχρι 29.4.2012 για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον κείνται εντός των ορίων των άρθρων 31 παρ. 2 Ν. 4024/2011 και 2 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3833/2010, όπως ίσχυαν κατά το ανωτέρω διάστημα. Τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν καθ’ υπέρβαση των ορίων αυτών ή μετά την 29.4.2012 καθ’ υπέρβαση των αμοιβών που ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2/21459/0022/22-4-2013 Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 188/Υ.Ο.Δ.Δ/29.4.2013), επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά την πάροδο της οποίας βεβαιώνονται σε βάρος των υποχρέων και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.