Άρθρο 15: Άσκηση εποπτείας

1.Το Μουσείο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος εγκρίνει τις αποφάσεις του Δ.Σ του Μουσείου, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
2. Στο πλαίσιο της ασκούμενης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού εποπτείας και προς το σκοπό της συνεχούς και αδιάλειπτης διαφύλαξης των κινητών μνημείων και έργων τέχνης κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 3 του παρόντος, το ηλεκτρονικό σύστημα φύλαξης του Μουσείου εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο, με δικές του δαπάνες, διασφαλίζει τη φύλαξη του Μουσείου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως για όλα τα μουσεία αρμοδιότητάς του καθώς και τη σύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου που τηρείται στο Υπουργείο.