Άρθρο 13: Οικονομική Διαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση του Μουσείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Ειδικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.
2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό εσόδων και εξόδων και τον ισολογισμό, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου.