Άρθρο 23: Μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα που λειτουργούν ως θέατρα

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του β.δ 15/17.5.56 (ΦΕΚ Α 123), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.3390/2005 (ΦΕΚ Α 233), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Για λόγους εκσυγχρονισμού, επέκτασης, ασφάλειας και υγιεινής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων, η εκτέλεση εργασιών επισκευής-μετασκευής και επέκτασης εντός των παραπάνω χώρων θεάτρου, που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του β.δ. της 15.17.5.1956 (ΦΕΚ Α’ 123), καθώς επίσης και στον περιβάλλοντα αυτών χώρο τόσο για τον εκσυγχρονισμό όσο και για τη βελτίωση της υγιεινής, της λειτουργικότητας και ασφάλειας αυτών.
Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ). Η γνωμοδότηση του ΚΕΣΑ χορηγείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων με την οποία συνυποβάλλονται κατ’ ελάχιστο: α) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του θεάτρου β) αιτιολογημένη τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία περιγράφονται οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στον μετασκευασμένο προς θεατρική χρήση χώρο (πλωτού, χερσαίου ή σταθερής τροχιάς μεταφορικού μέσου) καθώς και στον περιβάλλοντα αυτού χώρο, γ) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο για την παραχώρηση δημοσίας ή κοινόχρηστης έκτασης ή του συντασσόμενου κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, με την υπό κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις, κτλ.), δ) κάτοψη, τομή και όψεις των κατασκευών – εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίμακα, ε) φωτογραφίες του ως άνω χώρου και του ακινήτου. Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία εκδίδεται από την Δ/νση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Για την έκδοση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας υποβάλλονται όλα τα στοιχεία α), β), γ),δ) και ε) που συνοδεύουν την ως άνω αναφερόμενη αίτηση για χορήγηση έγκρισης παρέκκλισης.
Σε περίπτωση που από την φύση του προβλεπόμενου έργου απαιτείται η εκπόνηση στατικής μελέτης ή μελέτης στατικής επάρκειας ή ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ή τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αυτή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Κ.Κ συμπληρωματικά μαζί με δήλωση του αρμοδίου μηχανικού με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και μηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων Για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφαρμόζονται οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις.»