Άρθρο 11: Κανονισμός Λειτουργίας – Προσωπικό

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Μουσείου. Με τον Κανονισμό αυτό καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μουσείου, οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Μουσείου, οι θέσεις προσωπικού κατά ειδικότητες, τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του.
2. Για την κάλυψη των αναγκών του Μουσείου σε προσωπικό, επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν αιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μονίμων ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Η διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο χρόνια, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά. Ο αποσπώμενος υπάλληλος εξακολουθεί να αμείβεται από την υπηρεσία προέλευσής του και ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες.