Άρθρο 02: Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς

1.Το ίδρυμα «Αρχεία ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» τηρεί αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς με σκοπό τη συστηματική συλλογή, καταλογογράφηση/αρχειοθέτηση, διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση, ψηφιοποίηση υλικού κινούμενης εικόνας και ιδίως κινηματογραφικών έργων και την πρόσβαση σε αυτά για παιδαγωγικές, πολιτιστικές, ερευνητικές ή άλλες παρεμφερείς μη εμπορικές χρήσεις με σεβασμό στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στα συγγενικά δικαιώματα.
2. Το αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς του ιδρύματος «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» αποτελείται από:
α) τα αντίτυπα κινηματογραφικών έργων καθώς και άλλου πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που παραδίδονται στο ίδρυμα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
β) τα αντίτυπα κινηματογραφικών έργων καθώς και άλλου πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που παραδόθηκαν στο ίδρυμα κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν. 1597/1986.
Το αρχείο διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς συμπληρώνεται από την ίδια κινηματογραφική συλλογή του Ιδρύματος, η οποία διέπεται από το β.δ 105/1963 και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, είναι δυνατή η υπαγωγή της ίδιας κινηματογραφικής συλλογής του Ιδρύματος στις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθησόμενες κανονιστικές αποφάσεις.
3. Ο παραγωγός κινηματογραφικών έργων και κάθε άλλος νόμιμος δικαιούχος πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α’ 219) υποχρεούται να παραδώσει στο Ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» ένα τουλάχιστον αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του κινηματογραφικού έργου στερείται του δικαιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 3905/2010. Η παράδοση του αντιτύπου δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών δικαιωμάτων των δικαιούχων του έργου.
4. Το δημιουργούμενο κατ’ εφαρμογήν του παρόντος Αρχείο δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιουσία του Ιδρύματος αλλά ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κινηματογραφικής κληρονομιάς. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος», το Αρχείο περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού αυτοδικαίως και άνευ οποιασδήποτε διατυπώσεως.