Άρθρο 14: Προγραμματικές Συμβάσεις

Επιτρέπεται η κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Μουσείου, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», με σκοπό την εκ μέρους κάθε συμβαλλόμενου μέρους συμβολή, δια της προσφοράς των αναγκαίων προς τούτο μέσων, στην παροχή πολιτιστικής και καλλιτεχνικής παιδείας και ψυχαγωγίας μέσω της λειτουργίας και ανάδειξης του Μουσείου. Με τις συμβάσεις αυτές, πενταετούς κατ’ ανώτατο όριο κάθε φορά διάρκειας, επιδιώκεται η πραγματοποίηση εκθέσεων, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εν γένει εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο σκοπό του Μουσείου και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον της προβολής και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των συλλογών του Μουσείου. Για την πραγμάτωση του ως άνω σκοπού, μπορεί με τις συμβάσεις αυτές, να ορίζονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις, να προβλέπονται οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που διατίθενται ετησίως για τον προγραμματισμό των συμφωνουμένων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων καθώς και να ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που συνδέεται με την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με τις προγραμματικές συμβάσεις υποχρεώσεων. Με τις συμβάσεις αυτές μπορεί, ακόμη, να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου για τους μαθητές των δημοσίων σχολείων καθώς και με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών και υπηρεσιών του Μουσείου προς το Δημόσιο και προς δημόσιους φορείς για καλλιτεχνικές δράσεις. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων κάθε συμβάσεως και ο έλεγχος των πόρων που διατίθενται γίνεται από τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν εκπρόσωπο του Μουσείου και ένα μέλος που υποδεικνύεται από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου». Η επιτροπή συγκροτείται και τα μέλη της ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα απαραίτητο για τη λειτουργία της. Ο εκπρόσωπος του Μουσείου ορίζεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Μουσείου.