Άρθρο 20: Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”»

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2841/2000 (ΦΕΚ Α΄203), η φράση «του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «του ν. 4182/2013».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2841/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Ίδρυμα επιχορηγείται κατ’ έτος από τη Βουλή των Ελλήνων. Δύναται επίσης να επιχορηγείται από τα συναφή με τους σκοπούς του Υπουργεία (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) και λοιπούς κρατικούς φορείς καθώς και από ιδιωτικούς φορείς. Το ύψος της κατ’ έτος επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, λαμβανομένης υπόψη αιτιολογημένης έκθεσης του Ιδρύματος για τις ανάγκες του».
3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του «Οργανισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ»» (Οργανισμού του Ιδρύματος), όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2841/2000, η φράση «του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «του ν. 4182/2013».
4. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ζ) του άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «του άρθρου 33 του υπ’ αριθμ. 18/23.6.1941 κανονιστικού διατάγματος» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 56 του ν. 4182/2013».
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ) του άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Η δημιουργία και οργάνωση μουσείων, κέντρων ερεύνης, εκδηλώσεων κ.λπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την προβολή και διάδοση του ιστορικού έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και τη διαφύλαξη της ιστορικής του μνήμης, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με το Κράτος, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και άλλους έγκυρους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής».
6. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίστανται ως εξής:
«Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μετέχουν αυτοδικαίως: α) ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ως Πρόεδρος, β) ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, γ) ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, δ) ο Δήμαρχος Χανίων, ε) ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, στ) εκπρόσωπος του Ιδρύματος «Αγία Σοφία», ζ) εκπρόσωπος της Παγκρητικής Αμερικής, η) ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων, θ) ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως, ι) ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ια) ο Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ιβ) οι Βουλευτές της Αντιπεριφέρειας Χανίων, ιγ) οι Δήμαρχοι Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ιδ) εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, ιε) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήματος Δυτικής Κρήτης, ιστ) ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων.
Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν τα υπόλοιπα, τα οποία πρέπει να είναι υψηλού κύρους επιστήμονες ή διακεκριμένα μέλη της ελληνικής κοινωνίας.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος άπαξ του έτους, κατά προτίμηση κατά την επέτειο της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα ή κατά το ετήσιο μνημόσυνο του Ελευθερίου Βενιζέλου, με αποκλειστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης τον ετήσιο προγραμματισμό της επιδίωξης των μειζόνων στόχων του Ιδρύματος. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, ο οποίος εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως».
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία, τρεις (3) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Προτεραιότητα για την εκλογή στις θέσεις Αντιπροέδρων έχουν ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ο Δήμαρχος Χανίων. Προτεραιότητα για την εκλογή στη θέση του Γενικού Γραμματέα έχει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Αν οι ανωτέρω δεν αποδέχονται την εκλογή τους στις ως άνω θέσεις, η εκλογή λαμβάνει χώρα μεταξύ των λοιπών».
8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, με δυνατότητα επανεκλογής τους για μια ακόμα θητεία, με εξαίρεση τα μέλη τα οποία μετέχουν αυτοδικαίως, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν το αξίωμά τους. Ο Γενικός Διευθυντής που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τέλους του 2016».
9. Οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας που έχουν εκλεγεί για την περίοδο από 22-9-2012 έως 21-9-2016, κατά το ΙΣΤ/27-6-2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εξαντλήσουν τη θητεία τους, εφόσον διατηρήσουν το αξίωμα δυνάμει του οποίου μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος, απαλείφεται η φράση «εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της προβλεπομένης υπό των διατάξεων της συστατικής πράξεως και του άρθρου 99 του α.ν. 2039/1939».
11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται η λέξη «τετράμηνο» από τη λέξη «εξάμηνο» και προστίθεται, στο τέλος, η φράση «ή του Γενικού Διευθυντή».
12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, συνιστά, από μέλη του ή και από μη μέλη του, εννεαμελή εκτελεστική επιτροπή στην οποία μεταβιβάζει, κατά πλήρη δικαιοδοσία, όλες τις αρμοδιότητές του, εκτός από την αρμοδιότητα προγραμματισμού των μειζόνων στόχων του Ιδρύματος, μπορεί δε να της αναθέτει και την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο γενικών οδηγιών προς αυτή».
13. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην εκτελεστική επιτροπή μετέχουν αυτοδικαίως ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος Χανίων, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Της εκτελεστικής επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, εφόσον παρίσταται κατά συνεδρίαση. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η θητεία των μελών που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή ως εκ του αξιώματός τους, είναι εξαετής, με δικαίωμα επανεκλογής για μια ακόμα εξαετία. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην εκτελεστική επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Προέδρου του Συλλόγου των Φίλων του Ιδρύματος και των Προέδρων των Παραρτημάτων του Ιδρύματος».
14. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Διευθυντή».
15. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά, με απόφασή του, Παραρτήματα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με σκοπό την προβολή και προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος. Τα συνιστώμενα Παραρτήματα τελούν υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση του Ιδρύματος».
16. Στην περίπτωση α) του άρθρου 5 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «των άρθρων 101 και 102 του α.ν. 2039/1939 και του από 20-12-1939 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 552 Α΄/1939)» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 59 του ν. 4182/2013».
17. Στην περίπτωση δ) του άρθρου 8 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τους όρους του άρθρου 67 του ν. 4182/2013».
18. Στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Οργανισμού του Ιδρύματος προστίθεται η φράση «και θεωρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής».
19. Τα άρθρα 9 και 10 του Οργανισμού του Ιδρύματος καταργούνται και τα άρθρα 11 έως 18 αναριθμούνται σε 9 έως 16.
20. Στο αναριθμούμενο σε 9 άρθρο 11 του Οργανισμού του Ιδρύματος η περίπτωση α) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Επιλέγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος, το οποίο ορίζει, στη σχετική σύμβαση και τον χρόνο θητείας του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, μπορεί να συσταθεί θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Στη σχετική σύμβαση ορίζονται ο χρόνος θητείας του, οι αρμοδιότητες και η αμοιβή του. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση πολιτικός επιστήμονας ή ιστορικός».
21. Στην περίπτωση δ) του ανωτέρω άρθρου του Οργανισμού του Ιδρύματος προστίθενται, μετά τη λέξη «εισηγητής», παύλα και η λέξη «συντονιστής».
22. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε) του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα».
23. Στο τέλος της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του, αναριθμούμενου σε 13, άρθρου 15 του Οργανισμού του Ιδρύματος, απαλείφεται η φράση «και τα λοιπά στοιχεία τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του από 18.1.1941 καν. δ/τος».
24. Στην περίπτωση β) του αναριθμούμενου σε 14 άρθρου 16 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η λέξη «εκάστοτε» αντικαθίσταται από τη λέξη «διατελέσαντες».
25. Στο αναριθμούμενο σε 15 άρθρο 17 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «των άρθρων 98 του α.ν. 2039/1939 και 110 του Αστικού Κώδικα» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 52 του ν. 4182/2013 και 110 του Αστικού Κώδικα» και προστίθεται, στο τέλος, η φράση «ή με νόμο μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».