Άρθρο 22: Γνωμοδοτική Επιτροπή για την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για θέατρα/κινηματογράφους

1. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτροπή για την επανεξέταση της νομοθεσίας για τους χώρους θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών τεχνών. Έργο της επιτροπής είναι η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την τροποποίηση και την εν συνεχεία κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης της τέχνης με παράλληλη διασφάλιση των όρων ασφάλειας, υγιεινής και την αποτροπή της όχλησης των περιοίκων.
Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έναν νομικό από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ένωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων , έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.), έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κινηματογράφων (Π.Ε.ΑΙ.Κ) και έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.ΤΕ.Κ.Τ.) . Σε περίπτωση που τα ανωτέρω συλλογικά όργανα δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου, τα πρόσωπα αυτά υποδεικνύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
2. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.