Άρθρο 03: Διαδικασία – προδιαγραφές τήρησης αρχείου

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται:
α) η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές της κατάθεσης αντιτύπων ταινιών στο αρχείο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια,
β) οι υποχρεώσεις του ιδρύματος «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» όσον αφορά τη συστηματική συλλογή, καταλογογράφηση-αρχειοθέτηση, διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση και ψηφιοποίηση του υλικού του αρχείου,
γ) καθώς και οι όροι για τη διάθεση του υλικού για παιδαγωγικές, πολιτιστικές, ερευνητικές ή άλλες παρεμφερείς μη εμπορικές χρήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.
Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση των κινηματογραφικών έργων καθώς και του λοιπού υλικού του κινηματογραφικού αρχείου, και για άλλους μη κερδοσκοπικούς ή και εμπορικούς σκοπούς, εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου του έργου και δεν δημιουργείται κίνδυνος για τη διαφύλαξη, διατήρηση και συντήρηση του υλικού καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμπλήρωση του αρχείου με αντίτυπα ταινιών προερχόμενα από αρχεία άλλων φορέων δημόσιων ή ιδιωτικών.