Άρθρο 05 : Εποπτεία ΥΠ.ΠΟ.Α

1.Το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ήδη προβλέπεται στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 1338 της 3/5.2.1973.
2.Η εποπτεία αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του ιδρύματος. Για τους σκοπούς της ως άνω εποπτείας το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» υποχρεούται να υποβάλλει προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Δ/νση Εποπτείας και Δράσεων) αναλυτικό προϋπολογισμό μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους για το εκάστοτε επόμενο έτος, καθώς και αναλυτικό απολογισμό (οικονομικό και καλλιτεχνικό) για το εκάστοτε προηγούμενο έτος μέχρι την 31η Μαρτίου. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο οικονομικό έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έλεγχο σχετικά με την τήρηση των όρων αρχειοθέτησης, διατήρησης, συντήρησης, αποκατάστασης, αξιοποίησης, ψηφιοποίησης και πρόσβασης των αντιτύπων κινηματογραφικών έργων που παραδίδονται στο ίδρυμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος